Custom Search JSON API Reference

Tài liệu tham khảo API này được sắp xếp theo loại tài nguyên. Mỗi loại tài nguyên có một hoặc nhiều cách biểu diễn dữ liệu và một hoặc nhiều phương thức.

Loại tài nguyên

  1. Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh
  2. Cse.siterestrict

Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh

Để biết chi tiết về Tài nguyên CSE, hãy xem trang trình bày tài nguyên.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com, trừ khi có ghi chú khác
list GET  /customsearch/v1 Phương thức cse.list sẽ trả về siêu dữ liệu về lượt tìm kiếm đã thực hiện, siêu dữ liệu về công cụ tìm kiếm tuỳ chỉnh dùng cho lượt tìm kiếm và các kết quả tìm kiếm.  

Tham số truy vấn bắt buộc: cx, q

Cse.siterestrict

Để biết thông tin chi tiết về tài nguyên Cse.siterestrict, hãy xem trang trình bày về tài nguyên.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com, trừ khi có ghi chú khác
list GET  /customsearch/v1/siterestrict Trả về siêu dữ liệu về lượt tìm kiếm đã thực hiện, siêu dữ liệu về công cụ tìm kiếm tuỳ chỉnh dùng cho lượt tìm kiếm và các kết quả tìm kiếm. Sử dụng một nhóm nhỏ các mẫu URL.

Tham số truy vấn bắt buộc: cx, q