Events: quickAdd

สร้างเหตุการณ์ตามสตริงข้อความแบบง่าย ลองใช้เลยหรือดูตัวอย่าง

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/quickAdd

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
calendarId string ตัวระบุปฏิทิน หากต้องการเรียกรหัสปฏิทิน ให้เรียกใช้เมธอด calendarList.list หากต้องการเข้าถึงปฏิทินหลักของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่ ให้ใช้คีย์เวิร์ด "primary"
พารามิเตอร์การค้นหาที่จําเป็น
text string ข้อความอธิบายเหตุการณ์ที่จะสร้าง
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
sendNotifications boolean เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ sendupdates แทน

เลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสร้างเหตุการณ์หรือไม่ โปรดทราบว่าระบบอาจยังส่งอีเมลบางรายการแม้ว่าคุณจะตั้งค่าเป็น false ก็ตาม ค่าเริ่มต้นคือ false
sendUpdates string ผู้เข้าร่วมที่ควรได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมใหม่

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • "all": ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน
 • "externalOnly": การแจ้งเตือนจะส่งถึงผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ Google ปฏิทินเท่านั้น
 • "none": ไม่ได้ส่งการแจ้งเตือน สําหรับงานการย้ายข้อมูลปฏิทิน ให้พิจารณาใช้เมธอด Events.import แทน

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ขอบเขต

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้แสดงทรัพยากรเหตุการณ์ในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างโค้ดที่มีสำหรับวิธีการนี้ไม่ได้แสดงถึงภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งหมด (ดูรายการภาษาที่รองรับได้ในหน้าไลบรารีของไคลเอ็นต์)

Java

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Event;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Quick-add an event
String eventText = "Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am";
Event createdEvent =
  service.events().quickAdd('primary').setText(eventText).execute();

System.out.println(createdEvent.getId());

Python

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

created_event = service.events().quickAdd(
  calendarId='primary',
  text='Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am').execute()

print created_event['id']

PHP

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

$createdEvent = $service->events->quickAdd(
  'primary',
  'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am');

echo $createdEvent->getId();

Ruby

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ruby

result = client.quick_add_event(
 'primary',
 'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am')
print result.id

ลองใช้เลย

ใช้เครื่องมือสํารวจ API ด้านล่างเพื่อเรียกใช้วิธีการนี้สําหรับข้อมูลสดและดูการตอบกลับ