Calendars: get

Zwraca metadane kalendarza. Wypróbuj lub zobacz przykład.

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
calendarId string Identyfikator kalendarza. Aby pobrać identyfikatory kalendarzy, wywołaj metodę calendarList.list. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kalendarza głównego aktualnie zalogowanego użytkownika, użyj słowa kluczowego „primary”.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania z tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zasób kalendarzy w treści odpowiedzi.

Przykłady

Uwaga: dostępne dla tej metody przykłady kodu nie odzwierciedlają wszystkich obsługiwanych języków programowania. Listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie z bibliotekami klienta.

Java

Korzysta z biblioteki klienta Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve the calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar =
    service.calendars().get('primary').execute();

System.out.println(calendar.getSummary());

Python

Używa biblioteki klienta dla języka Python.

calendar = service.calendars().get(calendarId='primary').execute()

print calendar['summary']

PHP

Korzysta z biblioteki klienta PHP.

$calendar = $service->calendars->get('primary');

echo $calendar->getSummary();

Ruby

Używa biblioteki klienta Ruby.

result = client.get_calendar('primary')
print result.summary

Wypróbuj

Użyj Eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.