Admin SDK: Chrome Printer Management API

管理員可透過 Chrome Printer Management API,管理 CUPS 印表機和印表機伺服器。

服務:admin.googleapis.com

如要呼叫這項服務,建議您使用 Google 提供的用戶端程式庫。如果應用程式需要使用您自己的程式庫來呼叫這項服務,請在提出 API 要求時使用下列資訊。

探索文件

探索文件是一種機器可解讀的規格,用於說明和使用 REST API。此文件用於建構用戶端程式庫、IDE 外掛程式,以及與 Google API 互動的其他工具。一項服務可能會提供多個探索文件。這項服務提供下列探索文件:

服務端點

服務端點是指定 API 服務網路位址的基準網址。一項服務可能有多個服務端點。這項服務有以下服務端點,且下方的 URI 皆以此服務端點為基準:

  • https://admin.googleapis.com

REST 資源:admin.directory.v1.customers.chrome.printServers

方法
batchCreatePrintServers POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers:batchCreatePrintServers
建立多個印表機伺服器。
batchDeletePrintServers POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers:batchDeletePrintServers
刪除多個印表機伺服器。
create POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers
建立列印伺服器。
delete DELETE /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printServers/*}
刪除印表機伺服器。
get GET /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printServers/*}
傳回印表機伺服器設定。
list GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers
列出印表機伺服器設定。
patch PATCH /admin/directory/v1/{printServer.name=customers/*/chrome/printServers/*}
更新印表機伺服器的設定。

REST 資源:admin.directory.v1.customers.chrome.printers

方法
batchCreatePrinters POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:batchCreatePrinters
在指定機構單位底下建立印表機。
batchDeletePrinters POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:batchDeletePrinters
批次刪除印表機。
create POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers
在指定機構單位底下建立印表機。
delete DELETE /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}
刪除 Printer
get GET /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}
傳回 Printer 資源 (印表機設定)。
list GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers
列出印表機設定。
listPrinterModels GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:listPrinterModels
列出支援的印表機型號。
patch PATCH /admin/directory/v1/{printer.name=customers/*/chrome/printers/*}
更新 Printer 資源。