LiveStreams: list

แสดงรายการสตรีมวิดีโอที่ตรงกับพารามิเตอร์คำขอ API

Use Case ทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/liveStreams

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์อย่างน้อย 1 ขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ที่การค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่เป็นพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จำเป็น
part string
พารามิเตอร์ part จะระบุรายการพร็อพเพอร์ตี้ทรัพยากร liveStream อย่างน้อย 1 รายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ซึ่งจะรวมการตอบกลับจาก API ไว้ด้วย ชื่อ part ที่คุณใส่ไว้ในค่าพารามิเตอร์ได้คือ id, snippet, cdn และ status
ตัวกรอง (ระบุพารามิเตอร์รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น)
id string
พารามิเตอร์ id ระบุรายการรหัสสตรีม YouTube ที่คั่นด้วยคอมมาที่ระบุสตรีมที่กำลังดึงข้อมูล ในทรัพยากร liveStream พร็อพเพอร์ตี้ id จะระบุรหัสของสตรีม
mine boolean
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น พารามิเตอร์ mine ใช้เพื่อสั่งให้ API แสดงผลเฉพาะสตรีมที่เป็นของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้ ตั้งค่าพารามิเตอร์เป็น true เพื่อดึงข้อมูลสตรีมของคุณเองเท่านั้น
พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ
maxResults unsigned integer
พารามิเตอร์ maxResults จะระบุจำนวนรายการสูงสุดที่ควรแสดงผลในชุดผลลัพธ์ ค่าที่ยอมรับได้คือ 0 ถึง 50 ค่าเริ่มต้นคือ 5
onBehalfOfContentOwner string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคำขอระบุผู้ใช้ YouTube CMS ที่ดำเนินการในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ระบุไว้ในค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube หลายช่อง ซึ่งช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์เพียงครั้งเดียวและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลวิดีโอและช่องทั้งหมดของตนโดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับแต่ละช่อง บัญชี CMS ที่ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์จะต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา YouTube ที่ระบุ
onBehalfOfContentOwnerChannel string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwnerChannel จะระบุรหัสช่อง YouTube ของช่องที่มีการเพิ่มวิดีโอ ต้องระบุพารามิเตอร์นี้เมื่อคำขอระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner และสามารถใช้ร่วมกับพารามิเตอร์ดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ คำขอจะต้องได้รับอนุญาตโดยใช้บัญชี CMS ที่ลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาที่พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุไว้ สุดท้าย ช่องที่ค่าพารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwnerChannel ระบุจะต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาที่พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุไว้

พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube ต่างๆ หลายช่อง ซึ่งช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์เพียงครั้งเดียวและดำเนินการต่างๆ ในนามของช่องที่ระบุในค่าพารามิเตอร์ได้โดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แต่ละช่องแยกกัน
pageToken string
พารามิเตอร์ pageToken จะระบุหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงในชุดผลลัพธ์ที่ควรแสดง ในการตอบกลับของ API พร็อพเพอร์ตี้ nextPageToken และ prevPageToken จะระบุหน้าอื่นๆ ที่ดึงได้

เนื้อหาของคำขอ

ไม่ต้องระบุเนื้อหาคำขอเมื่อเรียกใช้วิธีการนี้

คำตอบ

หากทำสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบสนองที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
 "kind": "youtube#liveStreamListResponse",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "prevPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  liveStream Resource
 ]
}

พร็อพเพอร์ตี้

ตารางต่อไปนี้จะกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่ปรากฏในทรัพยากรนี้

พร็อพเพอร์ตี้
kind string
ระบุประเภทของทรัพยากร API ค่าจะเป็น youtube#liveStreamListResponse
etag etag
Etag ของแหล่งข้อมูลนี้
nextPageToken string
โทเค็นที่ใช้เป็นค่าของพารามิเตอร์ pageToken เพื่อดึงหน้าถัดไปในชุดผลลัพธ์
prevPageToken string
โทเค็นที่ใช้เป็นค่าของพารามิเตอร์ pageToken เพื่อดึงหน้าก่อนหน้าในชุดผลลัพธ์ได้
pageInfo object
ออบเจ็กต์ pageInfo สรุปข้อมูลการแบ่งหน้าสำหรับชุดผลลัพธ์
pageInfo.totalResults integer
จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดในชุดผลลัพธ์
pageInfo.resultsPerPage integer
จำนวนผลลัพธ์ที่รวมอยู่ในการตอบกลับของ API
items[] list
รายการสตรีมแบบสดที่ตรงกับเกณฑ์คำขอ

ข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API อาจแสดงผลเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเภทข้อผิดพลาด รายละเอียดข้อผิดพลาด คำอธิบาย
insufficientPermissions insufficientLivePermissions คำขอไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกดูสตรีมแบบสดที่ระบุ
insufficientPermissions liveStreamingNotEnabled ผู้ใช้ที่ให้สิทธิ์ในคำขอนี้ไม่ได้เปิดใช้สตรีมวิดีโอสดบน YouTube ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/features

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้เพื่อดูคำขอและการตอบสนองของ API