Configuration Issues for LiveStream Resources

ในทรัพยากร liveStream ออบเจ็กต์ status.healthStatus.configurationIssues[] จะมีรายการการกําหนดค่าที่มีผลต่อสตรีม ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสตรีมวิดีโอสดได้

เอกสารนี้แสดงรายการประเภทการกําหนดค่าที่อาจมีการอ้างอิงในการตอบกลับ API ปัญหาแต่ละข้อจะระบุประเภทปัญหา คําอธิบายสั้นๆ ของข้อผิดพลาด และคําอธิบายที่ยาวขึ้นซึ่งมีข้อมูลอธิบายวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

ปัญหาการกําหนดค่า

ตารางด้านล่างแสดงรายการการกําหนดค่าที่อาจส่งผลต่อสตรีมวิดีโอสด คอลัมน์ด้านซ้ายจะระบุประเภทของปัญหา และคอลัมน์ด้านขวาจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไข

โปรดทราบว่าบางคําอธิบายจะมีตัวแปรที่จะป้อนข้อมูลสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสตรีมแบบสดจริงของคุณ ในคําอธิบายด้านล่าง ข้อความในรูปแบบ <code> เช่น %(actual_gop).1f จะระบุส่วนของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสตรีมแบบสดแต่ละรายการ โค้ดควรแยกออกจากประเภทปัญหา ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ด้านซ้าย

ปัญหาการกําหนดค่า
audioBitrateHigh
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง
คำอธิบาย:อัตราบิตปัจจุบันของสตรีมเสียงคือ %(actual) สูงกว่าอัตราบิตที่แนะนํา เราขอแนะนําให้ใช้อัตราบิตของสตรีมเสียงเป็น %(expected)s
audioBitrateLow
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง
คำอธิบาย:อัตราบิตปัจจุบันของสตรีมเสียง (%(actual)s) ต่ํากว่าอัตราบิตที่แนะนํา เราขอแนะนําให้ใช้อัตราบิตของสตรีมเสียงเป็น %(expected)s
audioBitrateMismatch
เหตุผล:ตรวจสอบสตรีมรอง
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอมีอัตราบิตเสียงต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีอัตราบิตของเสียงเดียวกัน
audioCodec
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง
คำอธิบาย:สตรีมเสียงถูกเข้ารหัสด้วยตัวแปลงรหัสที่ไม่รองรับ โปรดตั้งค่าตัวแปลงสัญญาณเสียงสำหรับสตรีมให้เป็นแบบที่รองรับ (AAC, MP3)
audioCodecMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอจะใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียงต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมเพื่อใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียงเดียวกัน
audioSampleRate
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง
คำอธิบาย:อัตราการสุ่มตัวอย่างปัจจุบันคือ %(actual) อัตราตัวอย่างที่แนะนําคือ 44.1kHz และ 48kHz
audioSampleRateMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอมีอัตราตัวอย่างเสียงต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีอัตราตัวอย่างเสียงเดียวกัน
audioStereoMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกำหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสำรองของวิดีโอใช้ช่องเสียงที่แตกต่างกัน คุณต้องกำหนดค่าสตรีมให้มีช่องเสียงเดียวกัน
audioTooManyChannels
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง
คำอธิบาย:เสียงมีช่องมากกว่า 2 ช่อง แต่รองรับเพียงช่องเดียว (โมโน) หรือ 2 ช่อง (สเตอริโอ) โปรดแก้ไขจำนวนช่องเสียงให้ถูกต้อง
badContainer
เหตุผล:การตั้งค่าวิดีโอไม่ดี
คำอธิบาย:โปรดเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนเนอร์ของวิดีโอ รูปแบบคอนเทนเนอร์ปัจจุบันไม่ถูกต้องสําหรับการกําหนดค่านี้
bitrateHigh
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าวิดีโอ
คำอธิบาย:อัตราบิตปัจจุบันของสตรีม (%(actual)s) สูงกว่าอัตราบิตที่แนะนํา เราขอแนะนําให้ใช้อัตราบิตของสตรีม %(expected)s
bitrateLow
เหตุผล:เอาต์พุตวิดีโอต่ำ
คำอธิบาย:อัตราบิตปัจจุบันของสตรีม (%(actual)s) ต่ํากว่าอัตราบิตที่แนะนํา เราขอแนะนําให้ใช้อัตราบิตของสตรีม %(expected)s
framerateMismatch
เหตุผล:ตรวจสอบสตรีมรอง
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอมีอัตราเฟรมต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีอัตราเฟรมเดียวกัน
frameRateHigh
เหตุผล:อัตราเฟรมสูง
คำอธิบาย:อัตราเฟรมปัจจุบันสูงเกินไป โปรดตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น %(framerate)s FPS หรือน้อยกว่า
gopMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอมีความถี่คีย์เฟรมต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีความถี่คีย์เฟรมเดียวกัน
gopSizeLong
เหตุผล:การตั้งค่าวิดีโอไม่ดี
คำอธิบาย:โปรดใช้ความถี่คีย์เฟรมที่ 4 วินาทีหรือน้อยกว่า ขณะนี้ การส่งคีย์เฟรมไม่บ่อยท่าที่ควรซึ่งสามารถทำให้เกิดการบัฟเฟอร์ ความถี่คีย์เฟรมปัจจุบันคือ %(actual_gop).1f วินาที โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลอาจทำให้เกิดขนาด GOP (กลุ่มรูปภาพ) ที่ไม่ถูกต้อง
gopSizeOver
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าวิดีโอ
คำอธิบาย:โปรดใช้ความถี่คีย์เฟรมที่ 4 วินาทีหรือน้อยกว่า ตอนนี้มีการส่งคีย์เฟรมไม่ถี่พอ ซึ่งทำให้เกิดการบัฟเฟอร์ได้ ความถี่คีย์เฟรมปัจจุบันคือ %(actual_gop).1f วินาที โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลอาจทำให้เกิดขนาด GOP (กลุ่มรูปภาพ) ที่ไม่ถูกต้อง
gopSizeShort
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าวิดีโอ
คำอธิบาย:GOP (กลุ่มรูปภาพ) มีขนาดเล็กมากซึ่งอาจทำให้คุณภาพของภาพลดลง ความถี่คีย์เฟรมที่แนะนำคือ 4 วินาที ความถี่คีย์เฟรมปัจจุบันคือ %(actual_gop).1f วินาที โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลอาจทำให้เกิดขนาด GOP (กลุ่มรูปภาพ) ที่ไม่ถูกต้อง
multipleAudioStreams
เหตุผล:ตรวจสอบการตั้งค่าเสียง
คำอธิบาย:สตรีมการส่งผ่านข้อมูลมีสตรีมเสียงหลายรายการ ต้องระบุเพียง 1 สตรีมเสียงเท่านั้น
multipleVideoStreams
เหตุผล:การตั้งค่าวิดีโอไม่ดี
คำอธิบาย:สตรีมการส่งผ่านข้อมูลมีสตรีมภาพหลายรายการ ต้องระบุสตรีมภาพเพียง 1 รายการเท่านั้น
noAudioStream
เหตุผล:ไม่มีเสียง
คำอธิบาย:สตรีมการส่งผ่านข้อมูลไม่มีสตรีมเสียง ต้องมีหนึ่งสตรีมเสียง
noVideoStream
เหตุผล:ไม่มีภาพ
คำอธิบาย:สตรีมการส่งผ่านข้อมูลไม่มีสตรีมภาพ ต้องมี 1 สตรีมภาพ
openGop
เหตุผล:การตั้งค่าวิดีโอไม่ดี
คำอธิบาย:โปรดเปลี่ยนการกําหนดค่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ของวิดีโอเป็น "กลุ่มรูปภาพแบบปิด (GOP)" ดูเหมือนว่าจะตั้งค่าเป็น "Open GOP" ซึ่ง YouTube ไม่รองรับ
resolutionMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอมีความละเอียดต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีความละเอียดเดียวกัน
videoBitrateMismatch
เหตุผล:ตรวจสอบสตรีมรอง
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอมีอัตราบิตของวิดีโอต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีอัตราบิตของวิดีโอเหมือนกัน
videoCodec
เหตุผล:การตั้งค่าวิดีโอไม่ดี
คำอธิบาย:วิดีโอมีการเข้ารหัสด้วยตัวแปลงรหัสที่ไม่สนับสนุน โปรดตั้งค่าตัวแปลงรหัสวิดีโอสำหรับสตรีมให้เป็นแบบที่สนับสนุน (H.264)
videoCodecMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอจะใช้ตัวแปลงรหัสวิดีโอต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีตัวแปลงรหัสวิดีโอเดียวกัน
videoIngestionStarved
เหตุผล:เอาต์พุตวิดีโอต่ำ
คำอธิบาย:YouTube ได้รับวิดีโอไม่เพียงพอที่จะรักษาการสตรีมที่ราบรื่น ด้วยเหตุนี้ ผู้ชมจึงจะเจอการบัฟเฟอร์
videoInterlaceMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอมีการประสานที่แตกต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีการโต้ตอบเดียวกัน
videoProfileMismatch
เหตุผล:สตรีมรองไม่ดี
คำอธิบาย:ในการกําหนดค่าปัจจุบัน สตรีมหลักและสตรีมสํารองของวิดีโอจะมีโปรไฟล์ต่างกัน คุณต้องกําหนดค่าสตรีมให้มีโปรไฟล์เดียวกัน
videoResolutionSuboptimal
เหตุผล:ตรวจสอบความละเอียด
คำอธิบาย:โปรดตรวจสอบความละเอียดของวิดีโอ ความละเอียดปัจจุบันคือ (%(actual_w)dx%(actual_h)d) ซึ่งไม่เหมาะสม
videoResolutionUnsupported
เหตุผล:ความละเอียดที่ไม่สนับสนุน
คำอธิบาย:คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนความละเอียดของวิดีโอ ความละเอียดปัจจุบันคือ (%(actual_w)dx%(actual_h)d) ซึ่งการกําหนดค่านี้ไม่รองรับ ความละเอียดของวิดีโอที่คาดไว้คือ (%(expected_w)dx%(expected_h)d)