YouTube API Services Terms of Service (EMEA)

Note: Complying with the YouTube Developer Policies provides guidance and examples to help you ensure that your API clients follow specific portions of the YouTube API Services Terms and Policies (API TOS). The guide offers insight into how YouTube enforces certain aspects of the API TOS, but it does not replace any existing documents.

De volgende YouTube API Services Servicevoorwaarden is een juridisch document waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Neem het regelmatig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. U kunt zich abonneren op de RSS feed voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van wijzigingen in de YouTube API Services Servicevoorwaarden. Bij het doornemen van de volgende YouTube API Services hieronder en door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gedachten te houden:

Het respecteren en bevorderen van de groei van de YouTube-gemeenschap van makers, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders is erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het ecosysteem van YouTube en zijn gebruikers. Indien uw implementatie in strijd is met de YouTube API Services Servicevoorwaarden of een negatief effect heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen we beperkingen en verboden opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

Bedankt,
—Het YouTube API Services Team

YouTube API Services Servicevoorwaarden

Bedankt voor uw interesse in de YouTube API Services. De YouTube API Services (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden door YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 ("YouTube", "wij", "ons", of "onze" te noemen). Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden") is een juridisch document waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Onder de "YouTube API Services" wordt verstaan (i) de YouTube API Services (bijv. YouTube Data API service en YouTube Reporting API service) beschikbaar gesteld door YouTube, waaronder die YouTube API Services beschikbaar gesteld op de YouTube Ontwikkelaarswebsite (zoals hieronder gedefinieerd), (ii) documentatie, informatie, gegevens, materialen, voorbeeldcode en software (inclusief menselijk leesbare programmeringsinstructies) die betrekking hebben op YouTube API Services en beschikbaar zijn gesteld op de YouTube Ontwikkelaarswebsite of door YouTube, (iii) gegevens, content (inclusief audiovisuele inhoud) en informatie geleverd aan API Clients (zoals hieronder gedefinieerd) via de YouTube API Services (de "API Data"), en (iv) de referenties die aan u en uw API Client(s) worden toegewezen door YouTube of Google. Door het bezoeken en gebruik van de YouTube API Services en in ruil voor het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden door YouTube, verklaart u zich akkoord met de Overeenkomst (zoals hieronder uiteengezet).

 1. Begrippen. Deze gedefinieerde termen zullen de volgende betekenissen hebben:

  1. Onder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder Google Inc.
  2. Onder API Client wordt verstaan een website of softwareapplicatie (inclusief een mobiele applicatie) ontwikkeld door u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services.
  3. Onder Ontwikkelaarsbeleid wordt verstaan het beleid met betrekking tot de YouTube API Services momenteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies waaraan u en uw API Client(s) dienen te voldoen, naast alle andere voorwaarden van de Overeenkomst bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services.
  4. Persoonsgegevens heeft de betekenis die aan die term is gegeven in nationale wetten van EU Lidstaten welke een implementatie zijn van de Europese Dataprotectie richtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot tijd kan worden geupdate, gewijzigd of vervangen.
  5. Onder YouTube Merkeigenschappen wordt verstaan de handelsnamen, merken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenschappen van YouTube.
  6. Onder YouTube Merkrichtlijnen wordt verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijnen momenteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines.
  7. Onder YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in verband met uw bezoek aan of gebruik van de YouTube API Services, maar exclusief informatie die u onafhankelijk hebt opgesteld, die rechtmatig aan u zonder geheimhoudingsplicht is verstrekt door een derde partij, of die openbaar bekend wordt gemaakt buiten uw schuld om.
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite wordt verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube inclusief de webpagina's die momenteel te vinden zijn op https://developers.google.com/youtube
  9. Onder YouTube Richtlijnen wordt verstaan de richtlijnen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite inclusief de YouTube Merkrichtlijnen.
  10. Onder YouTube Voorwaarden wordt verstaan de YouTube Servicevoorwaarden momenteel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms.
 2. De Overeenkomst.

  2.1 Onderdelen van de Overeenkomst. De Overeenkomst bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. het Ontwikkelaarsbeleid;
  3. de YouTube Richtlijnen;
  4. de referenties aan u en uw API Client(s) toegewezen door YouTube of Google;
  5. de Google Software Principes, momenteel te vinden op http://www.google.com/corporate/software_principles.html; en
  6. de YouTube Voorwaarden.

  2.2 Gebruiksvoorwaarden. Lees voordat u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst bestaat zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Indien u niet akkoord gaat met een onderdeel van de Overeenkomst, heeft u niet onze toestemming voor het openen of gebruiken van de YouTube API Services.

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst. YouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat te allen tijde wijzigen. YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken door de wijzigingen te plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (of een opvolgende URL), en YouTube zal u schriftelijk in kennis brengen van wijziginigen in deze Servicevoorwaarden (door u bijvoorbeeld een e-mail te sturen) minimaal 30 kalenderdagen voordat de bedoelde wijziging in werking treedt. YouTube zal u op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 30 dagen na de bekendmaking in werking treden. Echter, wijzigingen die specifiek betrekking hebben op een nieuwe functionaliteit of wijzigingen aangebracht om juridische redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking treden. Als u niet instemt met enige wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen. YouTube zal u informeren over uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen. Als u niet uitdrukkelijk beëindigt, zullen  de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services door u of uw API Client(s), inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot de YouTube API Services en de interactie van uw API Client(s) met de YouTube API Services na de inwerkingtreding van de wijzigingen in de Overeenkomst, beschouwd worden als uw instemming met en aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

  2.4 Voorrang. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat met betrekking tot de YouTube API Services, dan hebben deze Servicevoorwaarden voorrang.

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

  3.1 Naleving van de Overeenkomst. U en uw API Client(s) zullen (i) te allen tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services; (ii) alleen de YouTube API Services openen (of trachten te openen) om uw API Client(s) te ontwikkelen en exploiteren door middel van de acties beschreven in de Overeenkomst, inclusief in overeenstemming met de documentatie voor de specifieke YouTube API Services die u opent; en (iii) indien uw API Client een softwareapplicatie is, zullen u en uw API Client zich ook houden aan de Google Softwareprincipes. YouTube kan uw toegang tot of gebruik van ieder deel van de YouTube API Services (inclusief referentie aan u toegewezen door u of uw API Client(s)) opschorten of beëindigen, aanvullende vereisten en beperkingen opleggen, of de Overeenkomst tussen u en YouTube beëindigen op grond van een schending van de Overeenkomst door u, uw API Client(s) of degenen die namens u handelen.

  3.2 Niet-bevoegde personen. U dient de Overeenkomst, of toegang tot of gebruik van de YouTube API Services niet te aanvaarden indien (i) u niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om een bindend contract met ons af te sluiten, of (ii) u een persoon bent die uitgesloten is voor het gebruik of ontvangen van de YouTube API Services op grond van de van toepassing zijnde wetten van de Verenigde Staten, het land waarin u verblijft of de landen van waaruit u of uw API Client(s) de YouTube API Services opent of gebruikt.

  3.3 Aanvaarding namens anderen. Indien u de YouTube API Services gebruikt namens iemand anders (zoals een werkgever), verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon of entiteit te binden aan de Overeenkomst en door de Overeenkomst te aanvaarden, doet u dit namens die persoon of entiteit (en alle verwijzingen naar "u" in de Overeenkomst verwijzen naar die persoon of entiteit).

 4. Registratie. Om de YouTube API Services te openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens) als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw voortdurende toegang tot, of gebruik van, de YouTube API Services. We kunnen de informatie bewaren tot we deze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld voor contractuele doeleinden en integriteitsbewaking. Ons Privacybeleid, momenteel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/, licht toe hoe wij uw Persoonsgegevens behandelen en uw privacy beschermen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt in het kader van uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

 5. Naleving van wetten. U en uw API Client(s) zullen (i) zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, en (ii) de YouTube API Services niet openen of gebruiken op een manier die dergelijke wetten, regels en voorschriften schendt, of op een manier die bedriegend, onethisch, onjuist of misleidend is, en u zult degenen die handelen namens u en uw gebruikers verplichten dit te doen. Zonder het voorgaande te beperken, zult u niet distribueren of toegang bieden aan uw API Client(s) op een manier die in strijd is met exportcontrole- of handelswetten van de Verenigde Staten.

 6. API Clients en toezicht. YouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(s) en deze beoordelen en inspecteren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien en controleren, om kwaliteit te verzekeren, onze producten en diensten te verbeteren en uw naleving van de Overeenkomst te verifiëren.

 7. Gebruikersprivacy en API Clients. Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten), voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen. Iedere API Client zal zich houden aan een gepubliceerd privacybeleid en zal deze verstrekken, welke duidelijk en nauwkeurig aan zijn gebruikers beschrijft welke gebruikersinformatie u en uw API Client inziet, verzamelt en opslaat, en hoe u en waarom uw API Client dergelijke informatie gebruikt, verwerkt en deelt (inclusief voor reclame) met ons en andere derde partijen.

 8. Beveiliging. Voor zover u en uw API Client(s) gegevens mogen inzien of gebruiken, zullen u en uw API Client(s) uzelf en anderen die namens u handelen verplichten om passende administratieve, organisatorische technische en fysieke controles te houden die ontwikkeld zijn om de privacy, veiligheid en vertrouwelijkheid van YouTube-gegevens (waaronder API-gegevens), YouTube Vertrouwelijke Informatie en gebruikersgegevens verzameld door uw API Client(s) (waaronder Persoonsgegevens) te waarborgen om te beschermen tegen niet-bedoelde of onbevoegde vernietiging, toegang of gebruik.

 9. Kennisgevingen aan gebruikers.

  9.1 Vereiste kennisgeving.

  1. Als u voor uw API-client(s) gebruikmaakt van een YouTube API-service waarmee gebruikers video's kunnen uploaden naar websites, apps, services of producten van YouTube, moet op het scherm of venster waarop de eindgebruiker op de uploadknop klikt of tikt, de volgende waarschuwing worden weergegeven in de taal/talen van uw API-client(s):

   'Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die u uploadt in overeenstemming is met de Servicevoorwaarden van YouTube (inclusief de Communityrichtlijnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juiste URL toe uit de volgende paragraaf]. Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen.'

   Als de upload wordt uitgevoerd op een desktopcomputer of een ander niet-mobiel apparaat, is de relevante URL https://www.youtube.com/t/terms. Als de upload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, is de relevante URL http://m.youtube.com/terms.

  2. Op basis van artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers video's kunnen uploaden naar websites, apps, services of producten van YouTube, iedere gebruiker de optie bieden om de video's te uploaden naar het eigen YouTube-kanaal/de eigen YouTube-kanalen van de gebruiker. Als gebruikers ook video's naar uw YouTube-kanaal kunnen uploaden via uw API-client(s), (i) moeten de voorwaarden van uw licentie voor de desbetreffende video's duidelijk worden vermeld, inclusief een duidelijke opmerking voor gebruikers dat u de rechten op deze geüploade video's in eigendom heeft of zult hebben, en (ii) moet u ervoor zorgen dat de optie om video's naar het YouTube-kanaal van de gebruiker te uploaden minstens net zo prominent in beeld staat als de optie om video's naar uw YouTube-kanaal te uploaden.

  3. Als uw API-client (of een deel daarvan) kinderen target of op kinderen gericht is (zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wet(ten), inclusief de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) (hier een Op kinderen gerichte API-client genoemd), (a) moeten u en uw API-client voldoen aan artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars en daarbij Google op de hoogte stellen van de kindgerichte aard van uw API-client. Elke Op kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b van het Beleid voor ontwikkelaars of anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-client genoemd. Ook (b) worden YouTube API-schrijfbewerkingen (inclusief, maar niet beperkt tot, content uploaden, reageren en playlists maken/delen) door gebruikers van een Bekende op kinderen gerichte API-client niet geïmplementeerd in websites, apps, services en producten van YouTube, volgens artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars. Raadpleeg voor meer informatie artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars.

  4. Als uw API-client geen Op kinderen gerichte API-client is, moet u één van de volgende acties ondernemen: (a) gebruikers van uw niet-Op kinderen gerichte API-client de mogelijkheid bieden hun content via uw API-client in te delen als 'gemaakt voor kinderen' voordat zij hun content kunnen uploaden naar websites, apps, services of producten van YouTube, of (b) gebruikers van uw niet-Op kinderen gerichte API-client binnen de desbetreffende API-client op de hoogte stellen van het feit dat zij bij uploads van voor kinderen gemaakte content naar websites, apps, services of producten van YouTube, onmiddellijk op een desktopcomputer naar YouTube moeten gaan om hun content als 'gemaakt voor kinderen' aan te merken. Hier vindt u meer informatie over hoe u bepaalt of uw content voor kinderen is gemaakt.

  9.2 Kennisgeving aan Europese gebruikers. Voor gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan het EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, momenteel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.

 10. Merkeigenschappen en toewijzing.

  10.1 Licentieverlening. YouTube verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigenschappen weer te geven, welke uiteen zijn gezet in de YouTube Merkrichtlijnen op of via uw API Client(s), uitsluitend in overeenstemming met de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden.

  10.2 Beperkingen. Alle gebruik van de YouTube Merkeigenschappen (waaronder bijbehorende goodwill) komt ten goede van YouTube. U wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe die u verkrijgt uit de YouTube Merkeigenschappen. U zult op geen enkel moment de geldigheid van de YouTube Merkeigenschappen of hun registratie aanvechten of andere helpen deze aan te vechten (behalve voor zover u dat recht bij wet niet kunt opgeven) en u zult niet enige handelsnamen, merken, dienstmerken, logo's of domeinnamen die verwarrend veel lijken op de YouTube Merkeigenschappen proberen te registreren.

  10.3 Toeschrijving. Alle API Clients dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming met de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube Merkeigenschappen. YouTube behoudt zich het recht voor om te bepalen of uw toeschrijving(s) en weergave van de YouTube Merkeigenschappen voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden. YouTube behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Merkeigenschappen weer te geven te beëindigen.

 11. Eigendomsaanduidingen. U zult geen servicevoorwaarden van YouTube of Google of enige links naar of kennisgevingen over die voorwaarden verwijderen, of enig auteursrecht, merk of andere eigendomsaanduiding verwijderen, onleesbaar maken of veranderen; of enige auteursaanduidingen, juridische mededelingen of andere labels van de herkomst of bron van het materiaal vervalsen of verwijderen. In het geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen op of niet worden verstrekt via de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijnen, voor zover van toepassing.

 12. Rechten van derden. U en uw API Client(s) zullen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of recht op publiciteit en deze niet schenden, en u zult er op toezien dat degenen die namens u en uw gebruikers handelen dit eveneens laten.

 13. Publiciteit. YouTube mag gebruik maken van de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijke naam bij personen), productnamen of logo's in presentaties, marketingmaterialen, klantenenlijsten, financiële verslagen, websitevermeldingen van klantenen, onderzoeken, marketing case studies en andere marketing gerelateerde activiteiten, waaronder het produceren en distribueren van incidentele weergaven zoals schermafbeeldingen, video of andere inhoud van uw API Client(s). U verleent aan YouTube en haar Aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijk naam bij personen), productnaam of logo's weer te geven voor de bovengenoemde doeleinden. U mag geen openbare verklaringen afleggen die betrekking hebben op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services, die een partnerschap met of sponsoring of ondersteuning door YouTube suggereren, zonder de voorafgaande beoordeling en schriftelijke toestemming van YouTube.

 14. Wijziging van de YouTube API Services.

  14.1 Recht om te wijzigen. YouTube is steeds aan het innoveren en als onderdeel van deze voortdurende innovatie kan YouTube te allen tijde en zonder kennisgeving of aankondiging enig aspect van de YouTube API Services wijzigen of stopzetten (waaronder enige specificaties, protocollen of methoden van toegang tot aspecten van de YouTube API Services), zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Client, categorie gebruikers of API Clients, of alle gebruikers of API Clients. YouTube zal proberen om u een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een vooraankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen met terugwerkende kracht. In het geval YouTube van plan is om incompatibele wijzigingen met terugwerkende kracht aan te brengen in de YouTube API Services, zal YouTube een dergelijke wijziging aankondigen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen de softwarecode, in alle redelijkheid, voor de getroffen versie(s) van de YouTube API Services te handhaven gedurende zes (6) maanden nadat een dergelijke incompatibele wijziging met terugwerkende kracht is aangekondigd.

  14.3 Bijzondere voorwaarden. Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden geïdentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services. YouTube zal redelijke inspanningen doen om de softwarecode voor de Subject API Services te handhaven voor een jaar vanaf 10 februari 2017,

  1. tenzij YouTube bij wet, rechterlijk bevel of betrekking met derden (inclusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht is om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. tenzij het zou kunnen leiden tot privacy-, veiligheids- of ander risico, of aanzienlijke economische of materiële technische last; of
  3. behalve voor eigenschappen opgenomen in de Subject API Services die niet of niet meer beschikbaar zijn op of via de YouTube producten, diensten, applicaties of websites (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie), met uitzondering van de YouTube API Services.

  Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven.

 15. Verbruik en quota. YouTube kan te allen tijde een quotum vaststellen voor het verbruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Client, een categorie gebruikers of API Clients, of alle gebruikers of API Clients. U en uw API Client(s) zullen niet, en zullen niet proberen om verbruik- of quotabeperkingen te overschrijden of omzeilen. YouTube kan aanvullende vereisten vaststellen die betrekking hebben op het verbruik of quota, bijvoorbeeld in het Ontwikkelaarsbeleid.

 16. Geen impliciete rechten.

  16.1 Eigendom. Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behouden YouTube, haar Aangesloten entiteiten en hun licentiegevers en leveranciers alle rechten op, titels en eigendom van (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten (bijv. alle octrooien, merken, auteursrechten, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten)) alle YouTube API Services (waaronder alle API-gegevens), YouTube Merkeigenschappen, de YouTube Ontwikkelaarswebsite, de Overeenkomst, YouTube Vertrouwelijke Informatie, alle YouTube websites, applicaties, producten en diensten, alle onderliggende technologie en computerprogrammering, en alle afgeleide werken van enige van het vorenstaande ("YouTube Eigendom"). Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client(s), met uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2 Geen andere rechten. Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten, verleent YouTube u geen andere rechten of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit hoofde van het estoppel-beginsel of anderszins) het YouTube Eigendom of enige intellectuele eigendomsrechten van YouTube of haar Aangesloten entiteiten.

  16.3 Geen licenties of rechten op octrooien of content. Zonder af te doen aan het algemene karakter van het vorenstaande worden er geen rechten of licenties verleend op grond van octrooien in het bezit van of beheerd door YouTube of haar Aangesloten entiteiten, en geen rechten of licenties worden verleend om audiovisuele content te reproduceren of distribueren of geen audiovisuele content wordt beschikbaar gesteld op een manier anders dan via het gebruik van de YouTube API Services, overeenkomstig de Overeenkomst. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube.

 17. Niet-exclusief. De Overeenkomst is een niet-exclusieve overeenkomst. U erkent en aanvaardt dat YouTube en haar Aangesloten entiteiten websites, applicaties, producten of diensten kunnen ontwikkelen of zullen ontwikkelen, die concurreren met de YouTube API Services of andere producten of diensten, en YouTube en haar Aangesloten entiteiten zijn niet verplicht om deze producten of diensten aan u beschikbaar te stellen.

 18. Vertrouwelijkheid. YouTube's communicaties met u en de YouTube API Services kunnen YouTube Vertrouwelijke Informatie bevatten. Indien u enige YouTube Vertrouwelijke Informatie ontvangt, zult u deze vertrouwelijk houden, niet gebruiken behalve in het kader van uw toegestane gebruik van de YouTube API Services op grond van de Overeenkomst, en niet onthullen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YouTube; echter, het is toegestaan om YouTube Vertrouwelijke Informatie te onthullen wanneer dit bij wet vereist is en u YouTube van tevoren schriftelijk in kennis stelt hiervan, tenzij een bevoegde rechtbank bepaalt dat YouTube geen voorafgaande kennisgeving ontvangt.

 19. Garanties en disclaimer.

  19.1 Naleving van de Overeenkomst. Iedere partij garandeert de andere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  19.2 Geen garanties. Geen voorwaarden, garanties of andere bepalingen zijn van toepassing op een dienst, software, of andere goederen of diensten geleverd door YouTube of haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst.

  19.3 Aanvullende disclaimers. Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn alle impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een doel of overeenstemming met beschrijving) uitgesloten. YouTube of haar Aangesloten entiteiten garanderen u in het bijzonder niet dat:

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services ononderbroken, tijdig, beveiligd of storingsvrij zullen zijn;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of anders geldig zullen zijn; of
  4. enige fouten in de werking of functionaliteit van enig aspect van de YouTube API Services, waaronder software, code, inhoud (inclusief audiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) geleverd wordt als onderdeel van, of in verband met, de YouTube API Services, zullen worden hersteld.

  19.4 Geen externe garanties. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), zal geen advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, door u ontvangen van YouTube, haar Aangesloten entiteiten of verwante partijen, of via of uit de YouTube API Services, een garantie vormen die niet uitdrukkelijk is vermeld in de Overeenkomst.

  19.5 API-gegevens. De content aangeboden als deel van API gegevens omvat video's, audio, afbeeldingen, foto's, tekst, interactieve functies, software en ander materiaal, waaronder muziek, geluid, opmerkingen, scripts en audiovisuele combinaties. YouTube is een aanbieder van hostingdiensten voor content en YouTube is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de wettigheid van dergelijke content, met inbegrip van content die beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk of aanstootgevend is of die rechten van derden of de van toepassing zijnde wetten en voorschriften schendt. API-gegevens worden door u en uw API Client(s) naar eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zijn voor enige schade aan de computersystemen of apparaten van u of uw gebruikers, of verlies van gegevens of enige andere schade of letsel voortvloeiend uit enig aspect van de YouTube API Services.

  19.6 Diensten van derden. Daarnaast kunnen de YouTube API Services links naar externe websites en online diensten bevatten die niet het eigendom zijn van YouTube of door YouTube beheerd worden. YouTube heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijk op zich voor dergelijke websites en online diensten.

 20. Beperking van Aansprakelijkheid.

  20.1 Beperkingen.

  1. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van de partijen uitsluiten of beperken voor:

   1. dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van één van de partijen of hun bedienden, agenten of werknemers;
   2. fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring); of
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  2. Behoudens Artikel 20.1(a) hierboven, zullen YouTube of haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeenkomst niet aansprakelijk zijn (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) voor enige bijzondere of indirecte verliezen, verlies van winsten, verlies van inkomsten of verlies van kansen, geleden of opgelopen door u, of anderszins voor de verwijdering of aantasting van gegevens, de verwijdering of aanpassing van enig aspect van de YouTube API Services, of die betrekking hebben op enig inhoud verstuurd naar YouTube websites, applicaties, diensten en producten, door gebruikers of partners, of voor enig lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van dergelijke personen of entiteiten (ongeacht of dergelijke verliezen overwogen waren door de partijen op de datum van het afsluiten van de Overeenkomst).

  20.2 Aanvullende beperkingen. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, en onderworpen aan Artikel 20.1 is YouTube's totale aansprakelijkheid op grond van of in verband met deze Overeenkomst (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) beperkt tot het bedrag dat betaald is door u aan YouTube om toegang te verkrijgen of gebruik te maken van de YouTube API Services, voor de zes maanden voorafgaand aan het voorval dat aanleiding is geweest voor de aansprakelijkheid of £ 1.000,-, als dit bedrag hoger is.

 21. Vrijwaring. U zult YouTube en haar Aangesloten entiteiten, directeuren, functionarissen, werknemers en gebruikers vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedingen (waaronder juridische kosten) en kosten in verband met beweringen van derde partijen of een externe juridische procedure (en alle andere soorten "Vorderingen") voor zover zij voortvloeien uit of verband houden met:

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services door u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers;
  2. daadwerkelijke of vermeende schending van de Overeenkomst (of een deel daarvan) door u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers, inclusief daadwerkelijke of vermeende schending van rechten van derden (waaronder enig intellectuele eigendoms- of ander eigendomsrecht, vertrouwelijkheid, privacyrecht en publicatierecht); of
  3. enige content, gegevens, technologie of materialen verstrekt of bijgedragen door of via u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s), enige van uw gebruikers en niet door YouTube en haar Aangesloten entiteiten.

  YouTube kan geheel naar eigen goeddunken ervoor kiezen om u aan te wijzen voor de verdediging van de Vordering waarvoor u verplicht bent om YouTube en haar Aangesloten entiteiten te vrijwaren uit hoofde van Artikel 21. Indien de verdediging of schikking door u is opgenomen, kan YouTube op ieder moment daarna haar eigen adviseur aanwijzen (op eigen kosten); of kan YouTube de verdediging en schikking van een dergelijke Vordering overnemen. U stemt ermee in een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van YouTube. Beide partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen. U erkent dat de beperkingen en belemmeringen in de Overeenkomst nodig en redelijk zijn om YouTube te beschermen en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat een financiële schadevergoeding niet toereikend is voor uw schending van de Overeenkomst. Dienovereenkomstig gaat u akkoord dat YouTube gerechtigd zal zijn om voorlopig of permanente rechterlijke maatregelen te vragen tegen enige schending of dreigende schendingen van dergelijke beperkingen of belemmeringen in iedere bevoegde rechtbank.

 23. Niet-uitoefening. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, gedurende de Overeenkomst en drie (3) jaar na enige beëindiging of afloop van de Overeenkomst door u of YouTube, gaat u ermee akkoord om geen vordering inzake octrooi-inbreuk in te stellen of een derde partij te machtigen, bij te staan of aan te sporen om een vordering in te stellen tegen YouTube, haar Aangesloten entiteiten, voor zover dergelijke vorderingen betrekking hebben op de YouTube API Services die u of uw API Client(s) hebt geopend of gebruikt. Niettegenstaande het voorgaande, in het geval dat YouTube of Google Inc. eerst een vordering op grond van octrooirechtinbreuk jegens u aanhangig maakt in een rechtzaak (uitgezonderd een vordering ingesteld door YouTube of Google Inc. op grond van octrooirechtinbreuk in antwoord op een rechtzaak, bijvoorbeeld uit hoofde van een kruisende vordering of een tegenvordering), dan zal de ‘niet-uitoefening’ bepaling in het eerste deel van dit Artikel worden opgeschort uitsluitend gedurende de periode van YouTube’s of Google Inc.’s eerste vordering jegens u op grond van octrooirechtinbreuk (bijvoorbeeld totdat een dergelijke vordering op grond van octrooirechtinbreuk is geschikt, teruggetrokken of anders is komen te vervallen).

 24. Beëindiging.

  24.1 Beëindiging door u. U kunt uw wettelijke overeenkomst met YouTube te allen tijde beëindigen door  uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Services stop te zetten (waaronder het stopzetten van de toegang en gebruik dor uw API Client(s) en degenen die namens u handelen). U hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services stopzet, tenzij anderszins vereist door YouTube.

  24.2 Beëindiging door YouTube. Niettegenstaande iets waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, behoudt YouTube zich het recht voor om te allen tijde (i) toegang tot of gebruik van enig aspect van de YouTube API Services door u, uw API Client(s) en degenen die namens u handelen op te schorten of te beëindigen, en (ii) de Overeenkomst (of een deel daarvan) te beëindigen zoals toegepast op een bepaalde gebruiker of API Client, categorie gebruikers of API Clients of alle gebruikers of API Clients. Mogelijk moeten wij bijvoorbeeld genoemde rechten rechten uitoefenen in gevallen waarin u tekort komt in de nakoming van deze Overeenkomst, rechterlijk bevel, als we geloven dat er sprake is van wangedrag of gedrag dat mogelijk potentiële aansprakelijkheid van YouTube of de Aangesloten entiteiten kan creëren. Hoewel wij zullen proberen u hiervan op redelijke termijn kennis te geven, zijn wij daartoe niet verplicht.

  24.3 Effect van de beëindiging. Bij eventuele opschorting, aankondiging van beëindiging of beëindiging (al dan niet door u of YouTube) zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van alle YouTube Eigendom en zult u alle YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie verwijderen die u in uw bezit hebt of die u beheert, evenals deze verwijderen van uw servers. Op verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie die u in uw bezit hebt of die u beheert, schriftelijk certificeren en dit laten ondertekenen door u gevolmachtigde die de bevoegdheid heeft om u te binden. YouTube kan onafhankelijk communiceren met iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijn met de referenties toegewezen aan u of uw API Client(s), om kennis te geven van zowel de schorsing als de beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Services en de weergave van eventuele advertenties gerelateerd aan uw API Client(s) (indien van toepassing).

  24.4 Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen. Indien YouTube ervoor kiest om u of uw API Client(s) ondersteuning of aanpassing te bieden voor de YouTube API Services, kan deze ondersteuning of aanpassingsinspanning worden opgeschort of beëindigd door YouTube, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan u, zoals toegepast op iedere specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Client, categorie gebruikers of API Clients of alle gebruikers of API Clients.

  24.5 Geen verplichting om te leveren. YouTube is op geen enkele wijze verplicht om de YouTube API Services te leveren. Het is uw volledige verantwoordelijkheid om te allen tijde voorbereid te zijn om uw zakelijke activiteiten uit te voeren en uw API Client(s) te exploiteren zonder toegang tot enig aspect van de YouTube API Services.

  24.6 Voortbestaan. De volgende Artikelen van deze Servicevoorwaarden zullen blijven gelden, zelfs na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, zoals toegepast op iedere specifieke gebruiker of API Client, categorie gebruikers of API Clients of alle gebruikers of API Clients, op elk moment:  1 (Begrippen), 2.1, 2.3 en 2.4 (De Overeenkomst), 3.3 ( Toegestane toegang en gebruik van de YouTube API Services, 8 (Beveiliging) voor zover relevante gegevens verwijderd worden na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, 10.2 (Merkeigenschappen en Toeschrijving), 13 (Publiciteit), 16 (Geen Impliciete Rechten), 17 (Niet-exclusief), 18 (Vertrouwelijkheid), 19 (Garanties en disclaimers), 20 (Aansprakelijkheidsbeperking), 21 (Vrijwaring), 22 (Rechterlijke maatregelen), 24 (Beëindiging) en 25 (Algemene juridische bepalingen).