یادداشت‌های انتشار توسعه‌دهنده Google Workspace، یادداشت‌های انتشار توسعه‌دهنده Google Workspace

این صفحه حاوی یادداشت‌های انتشار برای ویژگی‌ها و به‌روزرسانی‌ها است تا توسعه‌دهندگان Google Workspace را در جریان قرار دهد. توصیه می کنیم که توسعه دهندگان Workspace به صورت دوره ای این لیست را برای اطلاعیه های جدید بررسی کنند.