Sites

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Chứa thông tin về cấp độ quyền của trang web trong Search Console. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quyền trong Search Console.

{
  "siteUrl": string,
  "permissionLevel": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
permissionLevel string Cấp độ quyền của người dùng đối với trang web.

Các giá trị được chấp nhận là:
  • "siteFullUser"
  • "siteOwner"
  • "siteRestrictedUser"
  • "siteUnverifiedUser"
siteUrl string URL của tài sản cần thêm. Ví dụ: http://www.example.com/ (đối với Tài sản có tiền tố URL) hoặc sc-domain:example.com (đối với Tài nguyên miền)

Phương pháp

thêm
Thêm một trang web vào tập hợp các trang web của người dùng trong Search Console.
xóa
Xoá một trang web khỏi tập hợp trang web của người dùng trong Search Console.
tải
Truy xuất thông tin về trang web cụ thể.
list
Liệt kê các trang web trong Search Console của người dùng.