Sites: delete

Cần có sự cho phép

Xoá một trang web khỏi tập hợp các trang web của người dùng trong Search Console. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
siteUrl string URL của tài sản cần xoá, như được xác định trong Search Console. Ví dụ: http://www.example.com/ (đối với tài sản có tiền tố URL) hoặc sc-domain:example.com (đối với Tài sản miền)

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi trống.

Hãy dùng thử!

Hãy sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.