Sites: list

Cần có sự cho phép

Liệt kê các trang web của người dùng trong Search Console. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "siteEntry": [
    sites Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
siteEntry[] list Chứa thông tin về cấp độ quyền đối với một trang web trong Search Console. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quyền trong Search Console.

Hãy dùng thử!

Hãy sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.