Sites: get

Cần có sự cho phép

Truy xuất thông tin về trang web cụ thể. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
siteUrl string URL của tài sản cần truy xuất, do Search Console xác định. Ví dụ: http://www.example.com/ (đối với tài sản có tiền tố URL) hoặc sc-domain:example.com (đối với Tài sản miền)

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Sites trong nội dung phản hồi.

Hãy dùng thử!

Hãy sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.