Method: operations.delete

Usuwa długo trwającą operację. Metoda ta wskazuje, że klient nie jest już zainteresowany wynikiem operacji. Operacja nie zostanie anulowana. Jeśli serwer nie obsługuje tej metody, zwraca wartość google.rpc.Code.UNIMPLEMENTED.

Żądanie HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/{name=operations/**}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Nazwa zasobu operacji do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.