Method: matters.holds.list

Wyświetla listę blokad w sprawie.

Żądanie HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Liczba blokad do zwrócenia w odpowiedzi, od 0 do 100 włącznie. Pozostawienie tego pola pustego lub wartości 0 ma wartość taką samą jak pageSize = 100.

pageToken

string

Token podziału na strony zwrócony w odpowiedzi. Pusty token oznacza, że trzeba zacząć od początku.

view

enum (HoldView)

Ilość szczegółów zwracanych w przypadku blokady.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Blokady związane ze sprawą.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "holds": [
  {
   object (Hold)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
holds[]

object (Hold)

Lista blokad.

nextPageToken

string

Token strony, aby pobrać następną stronę wyników na liście. Jeśli pole jest puste, nie ma więcej blokad do wyświetlenia.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.