Warunki korzystania z interfejsów API Google

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2021 r. (zobacz poprzednią wersję)

Dziękujemy, że korzystasz z interfejsów API Google, innych usług dla deweloperów i powiązanego oprogramowania (łącznie „interfejsów API”). Korzystając z naszych interfejsów API lub używając ich, wyrażasz zgodę na poniższe warunki. Jeśli wystąpi konflikt między niniejszymi warunkami a dodatkowymi warunkami dotyczącymi danego interfejsu API, w danym przypadku obowiązują dodatkowe warunki. Ogólnie rzecz biorąc, używamy poniższych warunków, wszelkich dodatkowych warunków i warunków w towarzyszącej dokumentacji interfejsu API oraz obowiązujących zasad i wytycznych takich jak &Warunki. Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków, a ta zasada je określa. Przeczytaj uważnie wszystkie Warunki. Jeśli korzystasz z interfejsów API w połączeniu z innymi produktami lub usługami Google, obowiązują ich warunki.

Zgodnie z Warunkami Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Stany Zjednoczone, chyba że określono inaczej w dodatkowych warunkach obowiązujących w przypadku określonego interfejsu API. Możemy w niniejszych Warunkach używać określenia „Google"”.

Sekcja 1. Konto i rejestracja

a. Akceptacja Warunków

Użytkownik nie może korzystać z interfejsów API i nie akceptuje Warunków, jeśli (a) jest niepełnoletni w celu zawarcia wiążącej umowy z Google lub (b) jest osobą, która nie może korzystać z interfejsów API na mocy przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w tym w swoim kraju zamieszkania lub w kraju, w którym używa API.

b. Akceptacja na poziomie elementu

Jeśli Użytkownik korzysta z interfejsów API w imieniu podmiotu, oświadcza i zapewnia, że ma upoważnienie do wiązania tego podmiotu z niniejszymi Warunkami oraz że akceptuje Warunki, w imieniu tego podmiotu (oraz wszelkich odwołań do niego w Warunkach).

c. Rejestracja

Aby uzyskać dostęp do pewnych interfejsów API, użytkownik może być zobowiązany do podania pewnych informacji (takich jak dane identyfikacyjne lub kontaktowe) w ramach procesu rejestracji lub w ramach dalszego korzystania z interfejsów API. Wszelkie informacje rejestracyjne, które przekazujesz Google, będą zawsze dokładne i aktualne, a Ty niezwłocznie powiadomisz nas o wszelkich aktualizacjach.

d. Podmioty zależne i stowarzyszone

Google ma zależne i stowarzyszone osoby prawne na całym świecie. Te firmy mogą udostępniać Ci interfejsy API w imieniu Google, a Warunki określają Twoje relacje z tymi firmami.

Sekcja 2. Korzystanie z interfejsów API

a. Użytkownicy

Użytkownik będzie musiał przestrzegać (lub nie świadomie umożliwiać im naruszania) obowiązujących przepisów, regulacji i Warunków.

b. Zgodność z prawem, prawami osób trzecich i innymi Warunkami korzystania z usług Google

Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów i praw osób trzecich (w tym w szczególności przepisów dotyczących importu lub eksportu danych, oprogramowania, prywatności i przepisów lokalnych). Interfejsy API nie będą służyć do promowania lub promowania działań niezgodnych z prawem ani naruszeń praw osób trzecich. Nie naruszasz żadnych innych warunków korzystania z usług firmy Google (ani jej podmiotów stowarzyszonych).

c. Dozwolony dostęp

Użytkownik uzyskuje dostęp do interfejsu API (lub próbuje uzyskać do niego dostęp) tylko w sposób opisany w dokumentacji tego interfejsu API. Jeśli Google przypisze Ci dane logowania do dewelopera (np. identyfikatory klienta), musisz ich używać w odpowiednich interfejsach API. Za pomocą interfejsów API lub kont deweloperów Użytkownik nie może wprowadzać w błąd co do swojej tożsamości lub tożsamości klienta.

d. Ograniczenia interfejsu API

Google określa i egzekwuje ograniczenia związane z korzystaniem z interfejsów API (np. ograniczasz liczbę takich żądań lub liczbę użytkowników, których możesz używać według własnego uznania). Użytkownik zgadza się i nie próbuje obchodzić takich ograniczeń udokumentowanych w poszczególnych interfejsach API. Aby korzystać z interfejsu API poza tymi limitami, musisz uzyskać wyraźną zgodę Google (a Google może odrzucić taką prośbę lub zaakceptowanie warunków w ramach Twojej umowy na dodatkowe warunki lub opłaty). Aby uzyskać taką zgodę, skontaktuj się z odpowiednim zespołem Google API (np. za pomocą konsoli Google Developers).

Oprogramowanie typu open source

Niektóre programy wymagane przez interfejsy API lub w nich zawarte mogą być oferowane na licencji open source. Licencje na oprogramowanie typu open source stanowią oddzielne umowy pisemne. W przypadku niektórych interfejsów API wymieniono oprogramowanie open source. W ograniczonym zakresie, w jakim licencja na oprogramowanie typu open source wyraźnie zastępuje niniejsze Warunki, licencja ta stanowi uzgodnienie z Google dotyczące odpowiedniego oprogramowania typu open source.

f. Komunikacja z Google

Możemy wysyłać Ci wiadomości związane z korzystaniem z interfejsów API. Zapoznaj się z odpowiednią dokumentacją interfejsu API, aby uzyskać informacje na temat rezygnacji z niektórych rodzajów komunikacji.

s. Opinie

Jeśli użytkownik prześle opinię lub propozycję dotyczącą interfejsów API, będziemy mogli (zgodnie z nimi zezwolić) korzystać z takich informacji bez żadnych zobowiązań wobec niego.

H Brak wyłączności

Warunki nie mają wyłączności. Przyjmujesz do wiadomości, że Google może tworzyć produkty lub usługi, które mogą konkurować z klientami interfejsu API lub innymi produktami lub usługami.

i. Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google a podmiotami występującymi w roli administratorów

W zakresie wymaganym przez przepisy o ochronie danych obowiązujące strony i przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszych Warunków strony zaakceptują Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google a podmiotami występującymi w roli administratorów.

Sekcja 3. Klienty API

a. Klienty API i monitorowanie

Interfejsy API zostały zaprojektowane z myślą o ulepszaniu witryn i aplikacji ("Klienty API). UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE GOOGLE MNIE MOŻE MENEDŻEKOWAĆ KORZYSTANIE Z interfejsów API, by zapewnić ich jakość, POPRAWY PRODUKTÓW I USŁUGI GOOGLE oraz WERYFIKOWANIE przestrzegania warunków. Monitorowanie może obejmować dostęp Google do klienta i używanie go, na przykład w celu identyfikowania problemów z bezpieczeństwem, które mogą mieć wpływ na firmę Google lub jej użytkowników. Nie będzie to zakłócać monitorowania. Google może skorzystać z jakichkolwiek środków technicznych, aby obejść tego typu problemy. Google może zawiesić dostęp do interfejsów API przez Ciebie lub Twojego klienta API bez powiadomienia, jeśli naszym zdaniem doszło do naruszenia Warunków.

b. Bezpieczeństwo

Użytkownik podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby chronić dane użytkowników zgromadzone przez Klienta interfejsu API, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Klient bezzwłocznie powiadomi ich użytkowników o każdym nieuprawnionym dostępie lub użyciu takich informacji w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

c. Własność

Google nie nabywa praw własności do Twoich klientów interfejsu API, a używając interfejsów API, nie nabywasz żadnych praw do naszych interfejsów API ani do treści, do których można uzyskać dostęp za pomocą interfejsów API.

d. Prywatność użytkowników i klienty interfejsu API

Musisz przestrzegać (1) wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących prywatności, w tym tych, które mają zastosowanie do danych osobowych oraz (2) zasad dotyczących danych użytkownika w usługach interfejsu API Google, które regulują korzystanie z interfejsów API podczas przesyłania próśb o dostęp do informacji o użytkownikach Google. Użytkownik musi dostarczyć politykę prywatności klienta API i przestrzegać tej polityki, która jasno i dokładnie opisuje użytkownikom, jakie dane zbiera użytkownik, a także w jaki sposób wykorzystuje je i je udostępnia (w tym do celów reklamowych) Google i innym firmom.

Sekcja 4. Zakazy i poufność

a. Ograniczenia interfejsu API

Korzystając z interfejsów API, nie możesz (lub zezwolić osobom działającym w Twoim imieniu na):

 1. Podlicencjonowanie interfejsu API na potrzeby użycia przez firmę zewnętrzną. W efekcie nie możesz utworzyć klienta API, który będzie działać zasadniczo tak samo jak w przypadku interfejsów API, i zaoferować go klientom zewnętrznym.
 2. Podejmuj działania, które mają na celu przedstawienie produktów i usług Google wszelkich wirusów, robaków, błędów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub jakichkolwiek innych elementów o niszczycielskim charakterze.
 3. zniesławiać, wykorzystywać, nękać ani prześladować innych;
 4. zakłócać działania interfejsów API lub serwerów bądź sieci udostępniających interfejsy API.
 5. Treści promujące lub ułatwiające bezprawne hazard online, a także uciążliwe komunikaty reklamowe i reklamy.
 6. Przeanalizuj wstecznie lub spróbuj wyodrębnić kod źródłowy z dowolnego interfejsu API lub dowolnego powiązanego oprogramowania z wyjątkiem sytuacji, gdy to ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo.
 7. Używaj interfejsów API do wszelkich działań, w przypadku których użycie lub błąd tych interfejsów może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkód dla środowiska (takich jak obsługa obiektów jądrowych lub aparatury podtrzymującej życie czy kontrola lotów).
 8. Korzystając z interfejsów API, możesz przetwarzać lub przechowywać dane podlegające przepisom Międzynarodowego Ruchu Zbrojeniowego wydanym przez Departament Stanu USA.
 9. Usuń, zasłaniaj lub zmień warunki korzystania z usług Google albo jakiekolwiek linki do tych warunków lub powiadomienia o nich.

O ile Google nie określi inaczej na piśmie, Google nie zamierza używać interfejsów API do tworzenia zobowiązań wynikających z amerykańskiej ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (z późniejszymi zmianami) (Health Insurance Portability and Accountability Act) i nie gwarantuje, że interfejsy API spełniają wymagania tej ustawy. Jeśli jesteś (lub staniesz się) podmiotem objętym ustawą „HIPAA” lub „partnerem biznesowym” zgodnie z definicją w ustawie HIPAA, nie możesz używać interfejsów API do żadnych celów ani w żaden sposób obejmujący przesyłanie chronionych informacji zdrowotnych do Google, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Google.

b. Sprawy poufne

 1. Dane logowania dewelopera (takie jak hasła, klucze i identyfikatory klienta) powinny być używane przez Ciebie oraz identyfikować Twojego klienta API. Dane logowania pozostaną poufne. Podejmujemy uzasadnione starania, aby uniemożliwić innym klientom interfejsu API korzystanie z nich oraz zniechęcać ich do tego. W projektach open source nie można umieszczać danych logowania dewelopera.
 2. Nasza komunikacja z użytkownikami i interfejsy API może zawierać poufne informacje Google. Informacje poufne Google obejmują wszelkie materiały, komunikaty i informacje oznaczone jako poufne lub normalnie w danych okolicznościach byłyby uważane za poufne. Jeśli Użytkownik otrzyma takie informacje, nie ujawni ich żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Google. Informacje poufne Google nie obejmują informacji opracowanych przez Ciebie niezależnie, przekazanych Ci przez osobę trzecią bez zobowiązania do poufności lub udostępnionych publicznie bez Twojej winy. Użytkownik może ujawnić informacje poufne Google, jeśli wymaga tego prawo.

Sekcja 5. Zawartość

a. Treść dostępna przez interfejsy API

Nasze interfejsy API zawierają niektóre treści należące do osób trzecich (np. tekst, obrazy, filmy, pliki audio lub oprogramowanie). Wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi osoba, która je udostępniła. Możemy czasem sprawdzać treści, aby określić, czy są one nielegalne lub czy naruszają nasze zasady lub Warunki. Możemy też usunąć treści lub odmówić ich wyświetlenia. Materiały dostępne za pomocą interfejsów API mogą być objęte prawami własności intelektualnej, a w takim przypadku nie możesz z nich korzystać, chyba że masz na to licencję ich właściciela albo prawo na to zezwala. Dostęp użytkownika do treści udostępnianych za pomocą interfejsu API może zostać ograniczony, ograniczony lub odfiltrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b. Przesyłanie treści

Niektóre interfejsy API umożliwiają przesyłanie treści. Google nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do treści przesyłanej do interfejsów API za pomocą klienta interfejsu API z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Warunkach. Wyłącznie w celu umożliwienia Google udostępniania, zabezpieczania i ulepszania interfejsów API (i powiązanych z nimi usług) i zgodnie z odpowiednimi politykami prywatności Google użytkownik udziela firmie Google bezterminowej, nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, możliwej do podlicencjonowania, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na używanie Treści przesłanych, opublikowanych lub wyświetlanych w interfejsach API za pomocą klienta interfejsu API. „Użytkowanie” oznacza: używanie, hostowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie i publikowanie. Przed przesłaniem treści do interfejsów API za pomocą klienta interfejsu API użytkownik musi sprawdzić, czy ma uprawnienia (łącznie z uprawnieniami przekazanymi przez użytkowników końcowych) do udzielenia licencji.

c. Pobieranie treści

Za pomocą interfejsów API można uzyskać dostęp do niepublicznych treści użytkownika, nie wolno udostępniać ich innym użytkownikom ani osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

d. Przenośność danych

Google obsługuje przenoszenie danych. Jeśli wykorzystujesz lub przechowujesz dane użytkowników uzyskane za pomocą interfejsów API, wyrażasz zgodę na wyeksportowanie tych danych do innych wybranych przez siebie usług lub aplikacji w sposób, który pozwala na szybkie i łatwe eksportowanie takich danych z usług Google (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Zgadzasz się też, by dane te nie były udostępniane osobom trzecim, które nie spełnią tego obowiązku.

Zakazy w treściach

Jeśli właściciel treści lub obowiązujące prawo nie zezwala na to wyraźnie, nie możesz i nie zezwalasz swoim użytkownikom ani innym działającym w Twoim imieniu na wykonywanie tych czynności z treściami zwróconymi przez interfejsy API:

 1. ściągaj, twórz bazy danych lub w inny sposób twórz trwałe kopie tych treści albo przechowuj kopie w pamięci podręcznej dłużej niż jest to dozwolone w nagłówku pamięci podręcznej;
 2. kopiować, tłumaczyć, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, sprzedawać, dzierżawić, wypożyczać, przenosić, rozpowszechniać, wyświetlać publicznie lub podlicencjonować osobom trzecim;
 3. zawierają nieprawdziwe informacje o źródle lub własności,
 4. Użytkownik może usuwać, zasłaniać lub zmieniać wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności, a także fałszować bądź usuwać informacje o autorach, informacje prawne i inne etykiety pochodzenia lub źródła materiału.

Sekcja 6: Cechy marki, Atrybucja

a. Cechy marki

"Cechy marki” to nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki każdej ze stron. O ile wyraźnie nie określono inaczej, niniejsze Warunki nie przyznają żadnej ze stron jakichkolwiek praw, tytułów ani udziałów w Cechach marki drugiej strony. Wszelkie wykorzystanie Cech marki Google (w tym wszelkich wartości powiązanych z tą marką) przez Użytkownika będzie działać na korzyść Google.

b. Atrybucja

Wyrażasz zgodę na wyświetlanie wszystkich informacji wymaganych przez Google zgodnie z dokumentacją interfejsu API. Google udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej licencji na czas obowiązywania Warunków w celu wyświetlania Cech marki Google w celu promowania lub reklamowania korzystania z interfejsów API. Cechy marki Google można wykorzystywać tylko zgodnie z Warunkami i w celu spełnienia zobowiązań wynikających z tej sekcji. Korzystając z Cech marki Google należy przestrzegać wytycznych dotyczących korzystania z cech marki Google. Użytkownik rozumie i akceptuje, że Google wyłącznie według własnego uznania określa, czy jego atrybucje i używanie Cech marki Google są zgodne z powyższymi wymaganiami i wytycznymi.

c. Wizerunek

Użytkownik bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Google nie może twierdzić, że korzysta z interfejsu API, co do współpracy lub sponsorowania z nią lub że wspiera ją Google.

d. Do celów promocyjnych i marketingowych

W celu promowania i prezentowania używanych interfejsów API oraz usług Google, a także powiązanych usług Google, Google może produkować i rozpowszechniać incydenty (np. zrzuty ekranu, filmy lub inne treści z klienta interfejsu API) i używać nazwy firmy lub produktu. Użytkownik przyznaje nam wszystkie wymagane uprawnienia do tych celów.

a. Polityka prywatności Google

Korzystając z naszych interfejsów API, Google może używać przesłanych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności.

b. Zasady Google dotyczące ustawy DMCA

Udostępniamy informacje ułatwiające właścicielom praw autorskich zarządzanie swoją własnością intelektualną online, ale bez uzyskania od nich odpowiednich danych nie możemy stwierdzić, czy coś jest używane zgodnie z prawem. Reagujemy na powiadomienia o potencjalnym naruszeniu praw autorskich i usuwamy konta osób, które dopuściły się ich wielokrotnego naruszenia, zgodnie z procedurą określoną w amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act. Jeśli uważasz, że ktoś narusza Twoje prawa autorskie i chcesz nas o tym powiadomić, w Centrum pomocy znajdziesz informacje na temat sposobu przesyłania powiadomień, a także zasady Google dotyczące reagowania na takie powiadomienia.

Sekcja 8. Zakończenie korzystania

a. Wypowiedzenie umowy

Mogą Państwo zaprzestać korzystania z naszych interfejsów API w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jeśli użytkownik chce wypowiedzieć Warunki, musi wcześniej poinformować o tym Google na piśmie i po zakończeniu korzystania z interfejsów API zaprzestać korzystania z odpowiednich interfejsów API. Google zastrzega sobie prawo do unieważnienia Warunków Użytkownikowi lub do zaprzestania korzystania z interfejsów API, dowolnej części tych funkcji lub dostępu do nich, z dowolnego powodu i w dowolnym momencie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika.

b. Zobowiązania Użytkownika po zakończeniu obowiązywania umowy

W przypadku zakończenia Warunków lub zaprzestania dostępu do interfejsu API Użytkownik natychmiast przestaje korzystać z interfejsu API, zaprzestanie korzystania z Cech marki Google oraz usuwa treści zapisane w pamięci podręcznej w sekcji 5. Google może skontaktować się z dowolnym właścicielem konta, którego konto jest powiązane z Twoim Klientem API i danymi logowania dewelopera, aby powiadomić Cię o anulowaniu Twojego prawa do korzystania z interfejsu API.

c. Reguły, które obowiązują

Po wygaśnięciu Warunków te ze względu na swój charakter obowiązują przez cały czas, w tym między innymi w sekcjach 4b, 5, 8, 9 i 10.

Sekcja 9. Odpowiedzialność za interfejsy API

a. GWARANCJE

O ile WYRAŹNIE WYSTAWIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŻADNA FIRMA GOOGLE ANI JEJ DOSTAWCY ani DYSTRYBUTORZY NIE SKŁADAJĄ żadnych konkretnych zobowiązań dotyczących interfejsów API. NA PRZYKŁAD NIE OKREŚLAMY ŻADNYCH SWOICH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE TREŚCI DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERFEJSY API, SZCZEGÓŁOWE FUNKCJE INTERFEJSU API, NIEZAWODNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI, JAK RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA PRZEZ NIE OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKA. UDOSTĘPNIAMY Interfejsy API „TAKIM, JAK JEST”.

W niektórych jurysdykcjach są przyznawane odpowiednie przepisy, np. dorozumiana gwarancja wartości handlowej, dopasowanie do konkretnych celów i nienaruszające praw. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH WARUNKÓW REGULAMINOWYCH, W PRZYPADKU ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE GWARANCJE, GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA.

b. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

KIEDY DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, GOOGLE, GOOGLE I DUŻY UŻYTKOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE PRZYPADKI, PRZYCHODY ANI DANE, UTRATĘ FINANSOWANĄ LUB

W zakresie dozwolonym przez prawo, łączna odpowiedzialność firmy GOOGLE ORAZ JEJ DOSTAWCÓW I dystrybutorów

We wszystkich przypadkach firma GOOGLE, JEJ DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROZSZERZENIA, TRATY ani SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ PRZYDATNIE.

c. Zabezpieczenie przed odszkodowaniem

O ile jest to prawnie dozwolone, jeśli prowadzisz firmę, bronisz i zabezpieczasz firmę Google oraz jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i użytkowników przed wszystkimi zobowiązaniami, stratami, stratami, kosztami, opłatami (w tym opłatami prawnymi) oraz wydatkami związanymi z wszelkimi zarzutami lub postępowaniami prawnymi osób trzecich wynikającymi z:

 1. niewłaściwego użycia lub niewłaściwego użycia interfejsów API;
 2. naruszenia przez Użytkownika lub jego Użytkownika;
 3. jakiekolwiek treści lub dane kierowane do interfejsów API lub używane przez Ciebie, działające w Twoim imieniu bądź wśród użytkowników.

Sekcja 10: Postanowienia ogólne

a. Modyfikacja

Możemy modyfikować Warunki lub dowolne ich fragmenty, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub w naszych interfejsach API. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać te Warunki. Informacje o zmianach w Warunkach znajdziesz w dokumentacji każdego interfejsu API, w tej witrynie lub w Google Developers Console. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 30 dniach od opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji interfejsu API oraz zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmienione Warunki korzystania z interfejsu API, musisz przestać ich używać. Dalsze korzystanie z interfejsu API oznacza akceptację zmienionych Warunków.

b. Federalne podmioty federalne USA

Interfejsy API zostały opracowane wyłącznie na użytek prywatny.Są to komercyjne oprogramowanie komputerowe i powiązane z nimi dokumenty zgodne z obowiązującym amerykańskim Federalnym rozporządzeniem o pozyskiwaniu (ang. Federal Acquisition Directive) i uzupełnieniami tych agencji.

Obie strony zawierają umowę w języku angielskim. Jeśli dostarczymy tłumaczenie Warunków, zrobimy to wyłącznie dla wygody Użytkownika, a nasze relacje będą obowiązywać wyłącznie w języku angielskim. Warunki nie powodują powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią, żadnej agencji, spółki osobowej ani spółki joint venture. Żadne z postanowień tych Warunków nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących na podstawie zakazu sądowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak lub opóźnienie wykonania postanowień Umowy, jeśli wynika to z okoliczności pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych Warunków, a Google nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że Google rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących mu praw (na przykład umożliwiających mu podjęcie działań w przyszłości). Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki. Warunki to całe porozumienie między Tobą a Google w zakresie jego przedmiotu. Zastępują one wszelkie wcześniejsze i jednoczesne umowy w tym zakresie. Informacje o sposobie kontaktowania się z Google można znaleźć na naszej stronie kontaktowej.

Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej: (i) przepisy obowiązujące w stanie Kalifornia w USA, z wyjątkiem norm kolizyjnych,

Jeśli użytkownik akceptuje Warunki w imieniu organu federalnego Stanów Zjednoczonych, to zamiast powyższego paragrafu obowiązują następujące zasady: przepisy Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyłączeniem norm kolizyjnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, będą miały zastosowanie do wszystkich sporów związanych z Warunkami lub z nimi związanych. Tylko w zakresie dozwolonym przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych: (i) przepisy obowiązujące w stanie Kalifornia (z wyjątkiem norm kolizyjnych) są stosowane w przypadku braku obowiązujących przepisów federalnych; (ii) W przypadku WSZYSTKICH ROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB INTERFEJSU API

Jeśli użytkownik akceptuje Warunki w imieniu miasta, hrabstwa lub instytucji państwowej USA, zamiast powyższego paragrafu obowiązują poniższe informacje: strony zgadzają się na niewspominanie o obowiązującym prawie i miejscu.