Google Tasks API

Google Tasks API ช่วยให้คุณจัดการงานและรายการงานได้

บริการ: Tasks.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://tasks.googleapis.com

ทรัพยากร REST: รายการงาน

วิธีการ
delete DELETE /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
ลบรายการงานที่ระบุของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
get GET /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
แสดงผลรายการงานที่ระบุของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
insert POST /tasks/v1/users/@me/lists
สร้างรายการงานใหม่และเพิ่มไปยังรายการงานของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
list GET /tasks/v1/users/@me/lists
แสดงรายการงานทั้งหมดของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
patch PATCH /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
อัปเดตรายการงานที่ระบุของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
update PUT /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
อัปเดตรายการงานที่ระบุของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

ทรัพยากร REST: งาน

วิธีการ
clear POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/clear
ล้างงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดออกจากรายการงานที่ระบุ
delete DELETE /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
ลบงานที่ระบุออกจากรายการงาน
get GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
แสดงผลงานที่ระบุ
insert POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
สร้างงานใหม่ในรายการงานที่ระบุ
list GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
แสดงผลงานทั้งหมดในรายการงานที่ระบุ
move POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}/move
ย้ายงานที่ระบุไปยังตำแหน่งอื่นในรายการงาน
patch PATCH /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
อัปเดตงานที่ระบุ
update PUT /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
อัปเดตงานที่ระบุ