Method: spreadsheets.values.batchClear

Usuwa co najmniej jeden zakres wartości z arkusza kalkulacyjnego. Element wywołujący musi określić identyfikator arkusza kalkulacyjnego i co najmniej jeden zakres. Zostaną wyczyszczone tylko wartości – wszystkie pozostałe właściwości komórki (np. formatowanie i weryfikacja danych) zostaną zachowane.

Żądanie HTTP

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchClear

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
spreadsheetId

string

Identyfikator arkusza kalkulacyjnego do zaktualizowania.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "ranges": [
  string
 ]
}
Pola
ranges[]

string

Zakresy do wyczyszczenia w notacji A1 lub notacji R1C1.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź wyświetlana podczas czyszczenia zakresu wartości w arkuszu kalkulacyjnym.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "spreadsheetId": string,
 "clearedRanges": [
  string
 ]
}
Pola
spreadsheetId

string

Arkusz kalkulacyjny, do którego zastosowano zmiany.

clearedRanges[]

string

Wyczyszczone zakresy w notacji A1. Jeśli żądania dotyczą nieograniczonego zakresu lub zakresu większego niż granice arkusza, są to rzeczywiste zakresy, które zostały wyczyszczone i ograniczone do limitów arkusza.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.