DimensionRange

ช่วงไปตามมิติข้อมูลเดียวในชีต ดัชนีทั้งหมดเป็นแบบ 0 ดัชนีเปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง กล่าวคือดัชนีเริ่มต้นจะรวมอยู่และดัชนีสิ้นสุดไม่รวม ดัชนีที่ขาดหายไปบ่งบอกว่าช่วงไม่มีขอบเขตในด้านนั้น

การแสดง JSON
{
  "sheetId": integer,
  "dimension": enum (Dimension),
  "startIndex": integer,
  "endIndex": integer
}
ช่อง
sheetId

integer

ชีตของระยะเวลานี้เปิดอยู่

dimension

enum (Dimension)

ขนาดของสแปน

startIndex

integer

จุดเริ่มต้น (รวม) ของระยะเวลา หรือไม่ได้ตั้งค่าหากไม่มีขอบเขต

endIndex

integer

จุดปลาย (ยกเว้น) ของช่วง หรือไม่ได้ตั้งค่าหากไม่มีขอบเขต