Dimension

ระบุว่าควรใช้มิติข้อมูลใดกับการดําเนินการ

Enum
DIMENSION_UNSPECIFIED ค่าเริ่มต้น อย่าใช้
ROWS ทํางานในแถวของชีต
COLUMNS ทํางานในคอลัมน์ของชีต