Method: people.deleteContact

ลบผู้ติดต่อ ระบบจะไม่ลบข้อมูลที่ไม่ใช่รายชื่อติดต่อ

การส่งคําขออุปสงค์สําหรับผู้ใช้รายเดียวกันควรส่งตามลําดับเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาในการตอบสนองและความล้มเหลวที่เพิ่มขึ้น

คำขอ HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
resourceName

string

ต้องระบุ ชื่อทรัพยากรของรายชื่อติดต่อที่จะลบ

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทําสําเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะว่างเปล่า

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการให้สิทธิ์