RequestMask

เลิกใช้งานแล้ว (โปรดใช้ personFields แทน)

อธิบายช่องที่ผู้ใช้จะส่งคืนในคําตอบ

การแสดง JSON
{
  "includeField": string
}
ช่อง
includeField

string (FieldMask format)

ต้องระบุ รายชื่อช่องผู้คนที่คั่นด้วยคอมมาจะรวมอยู่ในการตอบกลับ แต่ละเส้นทางควรขึ้นต้นด้วย person. เช่น person.names หรือ person.photos