Google Meet SDK 和 API 參考資料

Google Meet SDK 和 API 參考說明文件提供 Meet SDK 和 API 中各個類別和方法的詳細資訊。從下列清單中選擇您偏好的 SDK 或 API。

外掛程式 SDK 參考資料 查看完整的網頁版 Google Meet 外掛程式 SDK
API 參考資料 查看用戶端適用的完整 Google Meet REST API
Android LiveSharing SDK 參考資料 查看適用於 Java 的完整 Google Meet 即時分享 SDK
Web LiveSharing SDK 參考資料 查看適用於網頁版的 Google Meet 即時分享 SDK