Hãy thử đăng nhập cho iOS và macOS

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hãy dùng ứng dụng mẫu iOS và macOS của chúng tôi để xem cách tính năng Đăng nhập hoạt động hoặc thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng hiện có.

Mẫu này cho biết cách tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Swift dành cho iOS và macOS.

Đối với Objetive-C, hãy xem ứng dụng mẫu SignInSample trong kho lưu trữ Đăng nhập bằng Google dành cho iOS.

Để sử dụng mẫu này, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản hiện tại của Xcode.

Xem dự án

Ứng dụng mẫu DaysuntilBirthday Swift có sẵn trong kho lưu trữ Đăng nhập bằng CocoaPodsTrình quản lý gói Swift. Thực hiện theo hướng dẫn dành cho tùy chọn mà bạn muốn để tải xuống và chạy ứng dụng mẫu:

CocaaPods

 1. Nếu bạn chưa cài đặt CocoaPods sử dụng, hãy làm theo các bước trong Hướng dẫn bắt đầu sử dụng CocoaPods.
 2. Sao chép kho lưu trữ đăng nhập bằng tài khoản Google cho iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 3. Chuyển đến thư mục DaysUntilBirthday:
  cd GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday
 4. Cài đặt phần phụ thuộc Cocoapods:
  pod install
 5. Mở không gian làm việc DaysUntilBirthdayForPod trong Xcode:
  open DaysUntilBirthdayForPod.xcworkspace

Trình quản lý gói Swift

 1. Sao chép kho lưu trữ đăng nhập cho iOS:
  git clone https://github.com/google/GoogleSignIn-iOS
 2. Mở dự án mẫu Swift:
  open GoogleSignIn-iOS/Samples/Swift/DaysUntilBirthday/DaysUntilBirthday.xcodeproj

Trình quản lý gói Swift sẽ tự động thêm các phần phụ thuộc khi Xcode mở dự án.

Chạy ứng dụng

Đối với iOS, hãy chọn mục tiêu DaysUntilBirthday (iOS), sau đó bắt đầu ứng dụng mẫu trên thiết bị hoặc trong trình mô phỏng iOS bằng cách nhấp vào nút chạy cho không gian làm việc.

Đối với macOS, hãy chọn mục tiêu DaysUntilBirthday (macOS), sau đó bắt đầu ứng dụng mẫu bằng cách nhấp vào nút chạy cho không gian làm việc.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn muốn biết cách triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của riêng mình, hãy xem hướng dẫn triển khai của chúng tôi. Hoặc hãy xem mẫu hoàn chỉnh trên GitHub.

Thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng Xem các ứng dụng mẫu trên GitHub

Bạn có trải nghiệm tốt không? Bạn gặp sự cố? Hãy cho chúng tôi biết!