Tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng iOS hoặc macOS của bạn

Trang này cho bạn biết cách tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng iOS hoặc macOS. Bạn có thể cần điều chỉnh các hướng dẫn này cho phù hợp với vòng đời hoặc mô hình giao diện người dùng của ứng dụng.

Trước khi bắt đầu

Tải phần phụ thuộc xuống, định cấu hình dự án Xcode và đặt mã ứng dụng khách của bạn.

1. Xử lý URL chuyển hướng xác thực

iOS: UIApplicationdelegate

Trong phương thức application:openURL:options của Appdelegate, hãy gọi phương thức handleURL: của GIDSignIn:

Swift

func application(
 _ app: UIApplication,
 open url: URL, options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]
) -> Bool {
 var handled: Bool

 handled = GIDSignIn.sharedInstance.handle(url)
 if handled {
  return true
 }

 // Handle other custom URL types.

 // If not handled by this app, return false.
 return false
}

Objective-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary<UIApplicationOpenURLOptionsKey,id> *)options {
 BOOL handled;

 handled = [GIDSignIn.sharedInstance handleURL:url];
 if (handled) {
  return YES;
 }

 // Handle other custom URL types.

 // If not handled by this app, return NO.
 return NO;
}

macOS: NSApplicationdelegate

 1. Trong Appdelegate của ứng dụng, hãy đăng ký một trình xử lý cho các sự kiện kAEGetURL trong applicationDidFinishLaunching:

  Swift

  func applicationDidFinishLaunching(_ notification: Notification) {
   // Register for GetURL events.
   let appleEventManager = NSAppleEventManager.shared()
   appleEventManager.setEventHandler(
    self,
    andSelector: "handleGetURLEvent:replyEvent:",
    forEventClass: AEEventClass(kInternetEventClass),
    andEventID: AEEventID(kAEGetURL)
   )
  }
  

  Objective-C

  - (void)applicationDidFinishLaunching:(NSNotification *)aNotification {
   // Register for GetURL events.
   NSAppleEventManager *appleEventManager = [NSAppleEventManager sharedAppleEventManager];
   [appleEventManager setEventHandler:self
             andSelector:@selector(handleGetURLEvent:withReplyEvent:)
             forEventClass:kInternetEventClass
             andEventID:kAEGetURL];
  }
  
 2. Hãy xác định trình xử lý cho các sự kiện sau đây gọi handleURL của GIDSignIn:

  Swift

  func handleGetURLEvent(event: NSAppleEventDescriptor?, replyEvent: NSAppleEventDescriptor?) {
    if let urlString =
     event?.paramDescriptor(forKeyword: AEKeyword(keyDirectObject))?.stringValue{
      let url = NSURL(string: urlString)
      GIDSignIn.sharedInstance.handle(url)
    }
  }
  

  Objective-C

  - (void)handleGetURLEvent:(NSAppleEventDescriptor *)event
        withReplyEvent:(NSAppleEventDescriptor *)replyEvent {
     NSString *URLString = [[event paramDescriptorForKeyword:keyDirectObject] stringValue];
     NSURL *URL = [NSURL URLWithString:URLString];
     [GIDSignIn.sharedInstance handleURL:url];
  }
  

SwiftUI

Trong cửa sổ hoặc cảnh của ứng dụng, hãy đăng ký một trình xử lý để nhận URL và gọi handleURL của GIDSignIn:

Swift

@main
struct MyApp: App {

 var body: some Scene {
  WindowGroup {
   ContentView()
    // ...
    .onOpenURL { url in
     GIDSignIn.sharedInstance.handle(url)
    }
  }
 }
}

2. Cố gắng khôi phục trạng thái đăng nhập của người dùng

Khi ứng dụng của bạn khởi động, hãy gọi restorePreviousSignInWithCallback để thử và khôi phục trạng thái đăng nhập của người dùng đã đăng nhập bằng Google. Việc này giúp đảm bảo người dùng không phải đăng nhập mỗi khi mở ứng dụng của bạn (trừ phi họ đã đăng xuất).

Các ứng dụng iOS thường thực hiện việc này trong phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions: của UIApplicationDelegateapplicationDidFinishLaunching: của NSApplicationDelegate đối với các ứng dụng macOS. Sử dụng kết quả để xác định khung hiển thị nào sẽ hiển thị với người dùng. Ví dụ:

Swift

func application(
 _ application: UIApplication,
 didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?
) -> Bool {
 GIDSignIn.sharedInstance.restorePreviousSignIn { user, error in
  if error != nil || user == nil {
   // Show the app's signed-out state.
  } else {
   // Show the app's signed-in state.
  }
 }
 return true
}

Objective-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
 [GIDSignIn.sharedInstance restorePreviousSignInWithCompletion:^(GIDGoogleUser * _Nullable user,
                                 NSError * _Nullable error) {
  if (error) {
   // Show the app's signed-out state.
  } else {
   // Show the app's signed-in state.
  }
 }];
 return YES;
}

SwiftUI

Nếu bạn đang sử dụng SwiftUI, hãy thêm một lệnh gọi đến restorePreviousSignIn trong onAppear cho khung hiển thị ban đầu:

Swift

@main
struct MyApp: App {
 var body: some Scene {
  WindowGroup {
   ContentView()
    // ...
    .onAppear {
     GIDSignIn.sharedInstance.restorePreviousSignIn { user, error in
      // Check if `user` exists; otherwise, do something with `error`
     }
    }
  }
 }
}

3. Thêm nút Đăng nhập bằng Google

Thêm nút "Đăng nhập bằng Google" vào Chế độ xem đăng nhập. Các thành phần có sẵn cho SwiftUI và UIKit, giúp tự động tạo nút có thương hiệu Google và được đề xuất sử dụng.

Sử dụng SwiftUI

 1. Đảm bảo rằng bạn đã thêm phần phụ thuộc cho nút "Sign in with Google" (Đăng nhập bằng Google) của SwiftUI vào dự án.

 2. Trong tệp mà bạn muốn thêm nút SwiftUI, hãy thêm thành phần nhập bắt buộc vào đầu tệp:

  import GoogleSignInSwift
  
 3. Thêm nút "Đăng nhập bằng Google" vào Chế độ xem và chỉ định thao tác sẽ được gọi khi nhấn nút này:

  GoogleSignInButton(action: handleSignInButton)
  
 4. Kích hoạt quá trình đăng nhập khi người dùng nhấn nút này bằng cách thêm một lệnh gọi vào phương thức signIn(presentingViewController:completion:) của GIDSignIn trong hành động của bạn:

  func handleSignInButton() {
   GIDSignIn.sharedInstance.signIn(
    withPresenting: rootViewController) { signInResult, error in
     guard let result = signInResult else {
      // Inspect error
      return
     }
     // If sign in succeeded, display the app's main content View.
    }
   )
  }
  

Thao tác này sử dụng mô hình chế độ xem mặc định cung cấp thông tin định kiểu tiêu chuẩn cho nút. Để kiểm soát giao diện của nút, bạn cần tạo một GoogleSignInButtonViewModel tuỳ chỉnh và đặt nó làm viewModel trong trình khởi chạy của nút bằng GoogleSignInButton(viewModel: yourViewModel, action: yourAction). Hãy xem mã nguồn GoogleSignInButtonViewModel để biết thêm thông tin.

Sử dụng UIKit

 1. Thêm nút "Đăng nhập bằng Google" vào Chế độ xem đăng nhập. Bạn có thể sử dụng lớp GIDSignInButton để tự động tạo nút có thương hiệu Google (nên dùng) hoặc tạo nút của riêng bạn theo kiểu tuỳ chỉnh.

  Để thêm GIDSignInButton vào bảng phân cảnh hoặc tệp XIB, hãy thêm Thành phần hiển thị và đặt lớp tuỳ chỉnh của thành phần hiển thị đó thành GIDSignInButton. Lưu ý rằng khi bạn thêm Chế độ xem GIDSignInButton vào bảng phân cảnh, nút đăng nhập sẽ không hiển thị trong trình tạo giao diện. Chạy ứng dụng để xem nút đăng nhập.

  Bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện của GIDSignInButton bằng cách đặt các thuộc tính colorSchemestyle:

  Thuộc tính kiểu GIDSignInButton
  colorScheme kGIDSignInButtonColorSchemeLight
  kGIDSignInButtonColorSchemeDark
  style kGIDSignInButtonStyleStandard
  kGIDSignInButtonStyleWide
  kGIDSignInButtonStyleIconOnly
 2. Kết nối nút với một phương thức trong ViewController thực hiện lệnh gọi signIn:. Ví dụ: sử dụng IBAction:

  Swift

  @IBAction func signIn(sender: Any) {
   GIDSignIn.sharedInstance.signIn(withPresenting: self) { signInResult, error in
    guard error == nil else { return }
  
    // If sign in succeeded, display the app's main content View.
   }
  }
  

  Objective-C

  - (IBAction)signIn:(id)sender {
   [GIDSignIn.sharedInstance
     signInWithPresentingViewController:self
                 completion:^(GIDSignInResult * _Nullable signInResult,
                        NSError * _Nullable error) {
    if (error) {
     return;
    }
  
    // If sign in succeeded, display the app's main content View.
   }];
  }
  

4. Thêm nút đăng xuất

 1. Thêm nút đăng xuất vào ứng dụng của bạn, hiển thị cho người dùng đã đăng nhập.

 2. Kết nối nút với một phương thức trong ViewController thực hiện lệnh gọi signOut:. Ví dụ: sử dụng IBAction:

  Swift

  @IBAction func signOut(sender: Any) {
   GIDSignIn.sharedInstance.signOut()
  }
  

  Objective-C

  - (IBAction)signOut:(id)sender {
   [GIDSignIn.sharedInstance signOut];
  }
  

Các bước tiếp theo

Giờ đây, người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Tài khoản Google của họ, hãy tìm hiểu cách: