Events: delete

ลบกิจกรรม ลองใช้เลยหรือดูตัวอย่าง

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/eventId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
calendarId string ตัวระบุปฏิทิน หากต้องการเรียกรหัสปฏิทิน ให้เรียกใช้เมธอด calendarList.list หากต้องการเข้าถึงปฏิทินหลักของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่ ให้ใช้คีย์เวิร์ด "primary"
eventId string ตัวระบุเหตุการณ์
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
sendNotifications boolean เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ sendUpdates แทน

เลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการลบกิจกรรมหรือไม่ โปรดทราบว่าระบบอาจยังส่งอีเมลบางรายการแม้ว่าคุณจะตั้งค่าเป็น false ก็ตาม ค่าเริ่มต้นคือ false
sendUpdates string ผู้เข้าร่วมที่ควรได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการลบกิจกรรม

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
  • "all": ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน
  • "externalOnly": การแจ้งเตือนจะส่งถึงผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ Google ปฏิทินเท่านั้น
  • "none": ไม่ได้ส่งการแจ้งเตือน สําหรับงานการย้ายข้อมูลปฏิทิน ให้พิจารณาใช้เมธอด Events.import แทน

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ขอบเขต

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างโค้ดที่มีสำหรับวิธีการนี้ไม่ได้แสดงถึงภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งหมด (ดูรายการภาษาที่รองรับได้ในหน้าไลบรารีของไคลเอ็นต์)

Java

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Delete an event
service.events().delete('primary', "eventId").execute();

Python

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

service.events().delete(calendarId='primary', eventId='eventId').execute()

PHP

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

$service->events->delete('primary', 'eventId');

Ruby

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ruby

client.delete_event('primary', 'eventId')

ลองใช้เลย

ใช้เครื่องมือสํารวจ API ด้านล่างเพื่อเรียกใช้วิธีการนี้สําหรับข้อมูลสดและดูการตอบกลับ