CalendarList: insert

แทรกปฏิทินที่มีอยู่ในรายการปฏิทินของผู้ใช้ ลองใช้เลยหรือดูตัวอย่าง

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/calendarList

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
colorRgbFormat boolean ต้องการใช้ช่อง foregroundColor และ backgroundColor เพื่อเขียนสีของปฏิทิน (RGB) หรือไม่ หากใช้ฟีเจอร์นี้ ระบบจะตั้งค่าช่อง colorId ที่อิงตามดัชนีเป็นตัวเลือกการจับคู่ที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ ไม่บังคับ ทั้งนี้ ระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็น "เท็จ"

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/calendar

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในส่วนเนื้อหาของคำขอ ให้ระบุทรัพยากร CalendarList พร้อมพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
id string ตัวระบุของปฏิทิน
พร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับ
backgroundColor string สีหลักของปฏิทินในรูปแบบเลขฐานสิบหก "#0088aa" พร็อพเพอร์ตี้นี้จะมีผลแทนพร็อพเพอร์ตี้ colorId ที่อิงตามดัชนี หากต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงพร็อพเพอร์ตี้นี้ คุณจะต้องระบุ colorRgbFormat=true ในพารามิเตอร์ของเมธอด insert, update และ patch ไม่บังคับ เขียนได้
colorId string สีของปฏิทิน นี่คือรหัสที่อ้างถึงรายการในส่วนcalendarของคำจำกัดความของสี (ดูปลายทางของสี) พร็อพเพอร์ตี้นี้แทนพร็อพเพอร์ตี้ backgroundColor และ foregroundColor และละเว้นได้เมื่อใช้พร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ ไม่บังคับ เขียนได้
defaultReminders[] list การช่วยเตือนเริ่มต้นที่ผู้ใช้ซึ่งตรวจสอบสิทธิ์แล้วสำหรับปฏิทินนี้ เขียนได้
defaultReminders[].method string วิธีการที่การช่วยเตือนนี้ใช้ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
 • "email" - การช่วยเตือนจะส่งผ่านอีเมล
 • "popup" - การช่วยเตือนจะส่งผ่านป๊อปอัป UI

ต้องระบุเมื่อเพิ่มการช่วยเตือน

เขียนได้
defaultReminders[].minutes integer จำนวนนาทีก่อนเริ่มกิจกรรมซึ่งระบบจะเริ่มการช่วยเตือน ค่าที่ถูกต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 40320 (4 สัปดาห์ในหน่วยนาที)

ต้องระบุเมื่อเพิ่มการช่วยเตือน

เขียนได้
foregroundColor string สีพื้นหน้าของปฏิทินในรูปแบบเลขฐานสิบหก "#ffffff" พร็อพเพอร์ตี้นี้จะมีผลแทนพร็อพเพอร์ตี้ colorId ที่อิงตามดัชนี หากต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงพร็อพเพอร์ตี้นี้ คุณจะต้องระบุ colorRgbFormat=true ในพารามิเตอร์ของเมธอด insert, update และ patch ไม่บังคับ เขียนได้
hidden boolean มีการซ่อนปฏิทินจากรายการหรือไม่ ไม่บังคับ ระบบจะแสดงแอตทริบิวต์นี้เฉพาะเมื่อปฏิทินซ่อนอยู่ ซึ่งในกรณีนี้คือ true เขียนได้
notificationSettings object การแจ้งเตือนที่ผู้ใช้ซึ่งผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ได้รับสำหรับปฏิทินนี้ เขียนได้
notificationSettings.notifications[].method string วิธีส่งการแจ้งเตือน ค่าที่เป็นไปได้คือ:
 • "email" - การแจ้งเตือนจะส่งทางอีเมล

ต้องระบุเมื่อเพิ่มการแจ้งเตือน

เขียนได้
notificationSettings.notifications[].type string ประเภทการแจ้งเตือน ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
 • "eventCreation" ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการใส่กิจกรรมใหม่ในปฏิทิน
 • "eventChange" - การแจ้งเตือนที่ส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
 • "eventCancellation" ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการยกเลิกกิจกรรม
 • "eventResponse" ส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้เข้าร่วมตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 • "agenda" - กำหนดการพร้อมกิจกรรมของวัน (ส่งในตอนเช้า)

ต้องระบุเมื่อเพิ่มการแจ้งเตือน

เขียนได้
selected boolean เนื้อหาปฏิทินปรากฏใน UI ปฏิทินหรือไม่ ไม่บังคับ ทั้งนี้ ระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็น "เท็จ" เขียนได้
summaryOverride string ข้อมูลสรุปที่ผู้ใช้ซึ่งตรวจสอบสิทธิ์แล้วกำหนดไว้สำหรับปฏิทินนี้ ไม่บังคับ เขียนได้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงผลทรัพยากร CalendarList ในเนื้อหาการตอบกลับ

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างโค้ดที่มีสำหรับวิธีการนี้ไม่ได้แสดงถึงภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งหมด (ดูรายการภาษาที่รองรับได้ในหน้าไลบรารีของไคลเอ็นต์)

Java

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.CalendarListEntry;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Create a new calendar list entry
CalendarListEntry calendarListEntry = new CalendarListEntry();
calendarListEntry.setId("calendarId");

// Insert the new calendar list entry
CalendarListEntry createdCalendarListEntry = service.calendarList().insert(calendarListEntry).execute();

System.out.println(createdCalendarListEntry.getSummary());

Python

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

calendar_list_entry = {
  'id': 'calendarId'
}

created_calendar_list_entry = service.calendarList().insert(body=calendar_list_entry).execute()

print created_calendar_list_entry['summary']

PHP

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

$calendarListEntry = new Google_Service_Calendar_CalendarListEntry();
$calendarListEntry->setId("calendarId");

$createdCalendarListEntry = $service->calendarList->insert($calendarListEntry);

echo $createdCalendarListEntry->getSummary();

Ruby

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ruby

entry = Google::Apis::CalendarV3::CalendarListEntry.new(
 id: 'calendarId'
)

result = client.insert_calendar_list(entry)
print result.summary

ลองใช้เลย

ใช้ API Explorer ด้านล่างเพื่อเรียกใช้เมธอดนี้กับข้อมูลแบบเรียลไทม์และดูการตอบสนอง