Acl: list

แสดงกฎในรายการควบคุมการเข้าถึงสำหรับปฏิทิน ลองใช้เลยหรือดูตัวอย่าง

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/acl

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
calendarId string ตัวระบุปฏิทิน หากต้องการเรียกข้อมูลรหัสปฏิทิน ให้เรียกเมธอด calendarList.list หากต้องการเข้าถึงปฏิทินหลักของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบัน ให้ใช้คีย์เวิร์ด "primary"
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
maxResults integer จำนวนรายการสูงสุดที่แสดงผลในหน้าผลการค้นหาหนึ่งหน้า โดยค่าเริ่มต้นคือ 100 รายการ ขนาดหน้าเว็บต้องไม่เกิน 250 รายการ ไม่บังคับ
pageToken string โทเค็นที่ระบุหน้าผลลัพธ์ที่จะแสดงผล ไม่บังคับ
showDeleted boolean รวม ACL ที่ถูกลบในผลลัพธ์หรือไม่ ACL ที่ถูกลบจะมีแทนด้วย role เท่ากับ "none" ACL ที่ถูกลบจะรวมอยู่ด้วยเสมอถ้ามีการระบุ syncToken ไม่บังคับ ทั้งนี้ ระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็น "เท็จ"
syncToken string โทเค็นที่ได้รับจากช่อง nextSyncToken จะแสดงในหน้าสุดท้ายของผลลัพธ์จากคำขอรายการก่อนหน้า ทำให้ผลลัพธ์ของคำขอรายการนี้มีเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่นั้น รายการทั้งหมดที่ถูกลบเนื่องจากคำขอรายการก่อนหน้าจะอยู่ในชุดผลลัพธ์เสมอ และไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งค่า showDeleted เป็น "เท็จ"
หาก syncToken หมดอายุ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสตอบกลับ 410 GONE และไคลเอ็นต์ควรล้างพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินการซิงค์ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้ syncToken
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ที่เพิ่มขึ้น
(ไม่บังคับ) ค่าเริ่มต้นคือส่งคืนรายการทั้งหมด

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/calendar

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

โปรดอย่าแสดงเนื้อหาของคำขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบสนองที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
 "kind": "calendar#acl",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "nextSyncToken": string,
 "items": [
  acl Resource
 ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
kind string ประเภทของคอลเล็กชัน ("calendar#acl")
etag etag ETag ของคอลเล็กชัน
nextPageToken string โทเค็นที่ใช้เข้าถึงหน้าถัดไปของผลการค้นหานี้ ละเว้นหากไม่มีผลลัพธ์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้มีการระบุ nextSyncToken
items[] list รายการกฎในรายการควบคุมการเข้าถึง
nextSyncToken string โทเค็นที่ใช้ในเวลาต่อมาเพื่อเรียกเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ผลลัพธ์นี้กลับมา ละไว้หากมีผลลัพธ์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้จะมี nextPageToken

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างโค้ดที่มีสำหรับวิธีการนี้ไม่ได้แสดงถึงภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งหมด (ดูรายการภาษาที่รองรับได้ในหน้าไลบรารีของไคลเอ็นต์)

Java

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Acl;
import com.google.api.services.calendar.model.AclRule;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Iterate over a list of access rules
Acl acl = service.acl().list('primary').execute();

for (AclRule rule : acl.getItems()) {
 System.out.println(rule.getId() + ": " + rule.getRole());
}

Python

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

acl = service.acl().list(calendarId='primary').execute()

for rule in acl['items']:
 print '%s: %s' % (rule['id'], rule['role'])

PHP

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

$acl = $service->acl->listAcl('primary');

foreach ($acl->getItems() as $rule) {
 echo $rule->getId() . ': ' . $rule->getRole();
}

Ruby

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ruby

result = client.list_acls('primary')
result.items.each do |e|
 print e.id + ": " + e.role + "\n"
end

ลองใช้เลย

ใช้ API Explorer ด้านล่างเพื่อเรียกใช้เมธอดนี้กับข้อมูลแบบเรียลไทม์และดูการตอบสนอง