LiveChatModerators: list

แสดงรายการผู้ดูแลสำหรับแชทสด คำขอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของช่องแชทสด

Use Case ทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/liveChat/moderators

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ที่การค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่เป็นพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จำเป็น
liveChatId string
พารามิเตอร์ liveChatId จะระบุแชทสดของ YouTube ที่ API ควรแสดงผู้ดูแล ระบบจะส่งรหัสแชทสดที่เชื่อมโยงกับการออกอากาศกลับมาในพร็อพเพอร์ตี้ snippet.liveChatId ของทรัพยากร liveBroadcast
part string
พารามิเตอร์ part จะระบุส่วนทรัพยากร liveChatModerator ที่การตอบกลับจาก API จะรวมไว้ ค่าที่รองรับคือ id และ snippet
พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ
maxResults unsigned integer
พารามิเตอร์ maxResults จะระบุจำนวนรายการสูงสุดที่ควรแสดงผลในชุดผลลัพธ์ ค่าที่ยอมรับได้คือ 0 ถึง 50 ค่าเริ่มต้นคือ 5
pageToken string
พารามิเตอร์ pageToken จะระบุหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงในชุดผลลัพธ์ที่ควรแสดง ในการตอบกลับของ API พร็อพเพอร์ตี้ nextPageToken และ prevPageToken จะระบุหน้าอื่นๆ ที่ดึงได้

เนื้อหาของคำขอ

ไม่ต้องระบุเนื้อหาคำขอเมื่อเรียกใช้วิธีการนี้

คำตอบ

หากทำสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบสนองที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
 "kind": "youtube#liveChatModeratorListResponse",
 "etag": etag,
 "prevPageToken": string,
 "nextPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  liveChatModerator Resource
 ]
}

พร็อพเพอร์ตี้

ตารางต่อไปนี้จะกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่ปรากฏในทรัพยากรนี้

พร็อพเพอร์ตี้
kind string
ระบุประเภทของทรัพยากร API ค่าจะเป็น youtube#liveChatModeratorListResponse
etag etag
Etag ของแหล่งข้อมูลนี้
prevPageToken string
โทเค็นที่ใช้เป็นค่าของพารามิเตอร์ pageToken เพื่อดึงหน้าก่อนหน้าในชุดผลลัพธ์ได้
nextPageToken string
โทเค็นที่ใช้เป็นค่าของพารามิเตอร์ pageToken เพื่อดึงหน้าถัดไปในชุดผลลัพธ์
pageInfo object
ออบเจ็กต์ pageInfo สรุปข้อมูลการแบ่งหน้าสำหรับชุดผลลัพธ์
pageInfo.totalResults integer
จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดในชุดผลลัพธ์
pageInfo.resultsPerPage integer
จำนวนผลลัพธ์ที่รวมอยู่ในการตอบกลับของ API
items[] list
รายชื่อผู้ดูแลที่ตรงกับเกณฑ์คำขอ

ข้อผิดพลาด

API ไม่ได้กำหนดข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเมธอด API นี้ อย่างไรก็ตาม เมธอดนี้อาจยังแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปของ API ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้เพื่อดูคำขอและการตอบสนองของ API