LiveBroadcasts: update

อัปเดตการออกอากาศ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแก้ไขการตั้งค่าการออกอากาศที่กำหนดไว้ในออบเจ็กต์ contentDetails ของทรัพยากร liveBroadcast

Use Case ทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/liveBroadcasts

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์อย่างน้อย 1 ขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ที่การค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่เป็นพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จำเป็น
part string
พารามิเตอร์ part ทำหน้าที่ 2 อย่างในการดำเนินการนี้ โดยจะระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่การดำเนินการเขียนจะตั้งค่า รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ที่การตอบกลับจาก API จะรวมไว้ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ part ที่คุณใส่ไว้ในค่าพารามิเตอร์ได้คือ id, snippet, contentDetails, monetizationDetails และ status

โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบล้างค่าที่มีอยู่สำหรับพร็อพเพอร์ตี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่อยู่ในส่วนต่างๆ ที่ค่าพารามิเตอร์ระบุไว้ เช่น มีการกำหนดสถานะความเป็นส่วนตัวของการออกอากาศในส่วน status ดังนั้น หากคำขอของคุณกำลังอัปเดตการออกอากาศแบบส่วนตัวหรือที่ไม่เป็นสาธารณะ และค่าพารามิเตอร์ part ของคำขอรวมส่วน status การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของการออกอากาศจะอัปเดตเป็นค่าใดก็ตามที่เนื้อหาคำขอระบุ หากเนื้อหาของคำขอไม่ได้ระบุค่า ระบบจะนำการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ออกและการออกอากาศจะเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้น
พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ
onBehalfOfContentOwner string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคำขอระบุผู้ใช้ YouTube CMS ที่ดำเนินการในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ระบุไว้ในค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube หลายช่อง ซึ่งช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์เพียงครั้งเดียวและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลวิดีโอและช่องทั้งหมดของตนโดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับแต่ละช่อง บัญชี CMS ที่ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์จะต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา YouTube ที่ระบุ
onBehalfOfContentOwnerChannel string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwnerChannel จะระบุรหัสช่อง YouTube ของช่องที่มีการเพิ่มวิดีโอ ต้องระบุพารามิเตอร์นี้เมื่อคำขอระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner และสามารถใช้ร่วมกับพารามิเตอร์ดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ คำขอจะต้องได้รับอนุญาตโดยใช้บัญชี CMS ที่ลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาที่พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุไว้ สุดท้าย ช่องที่ค่าพารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwnerChannel ระบุจะต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหาที่พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุไว้

พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube ต่างๆ หลายช่อง ซึ่งช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์เพียงครั้งเดียวและดำเนินการต่างๆ ในนามของช่องที่ระบุในค่าพารามิเตอร์ได้โดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แต่ละช่องแยกกัน

เนื้อหาของคำขอ

ระบุแหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสดในเนื้อหาคำขอ สำหรับแหล่งข้อมูลดังกล่าว ให้ทำดังนี้

 • คุณต้องระบุค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้

  • id
  • snippet.scheduledStartTime
  • contentDetails.monitorStream.enableMonitorStream
  • contentDetails.monitorStream.broadcastStreamDelayMs

 • คุณกำหนดค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ได้

  • snippet.title
  • snippet.description
  • snippet.scheduledStartTime
  • snippet.scheduledEndTime
  • status.privacyStatus
  • contentDetails.monitorStream.enableMonitorStream
  • contentDetails.monitorStream.broadcastStreamDelayMs
  • contentDetails.enableAutoStart
  • contentDetails.enableAutoStop
  • contentDetails.enableClosedCaptions
  • contentDetails.enableDvr
  • contentDetails.enableEmbed
  • contentDetails.recordFromStart
  • monetizationDetails.cuepointSchedule.pauseAdsUntil

  หากคุณส่งคําขออัปเดตและคําขอไม่ได้ระบุค่าสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่มีค่าอยู่แล้ว ระบบจะลบค่าที่มีอยู่ของพร็อพเพอร์ตี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงผลทรัพยากร LiveBroadcast ในเนื้อหาการตอบสนอง

ข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API อาจแสดงผลเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเภทข้อผิดพลาด รายละเอียดข้อผิดพลาด คำอธิบาย
forbidden (403) closedCaptionsTypeModificationNotAllowed คุณจะแก้ไขค่า contentDetails.closedCaptionsType ได้เมื่อการออกอากาศอยู่ในสถานะ created หรือ ready เท่านั้น
forbidden (403) enabledModificationNotAllowed ฟิลด์ enabled เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
forbidden (403) scheduleStrategyModificationNotAllowed ฟิลด์ scheduleStrategy เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
forbidden (403) repeatIntervalSecsModificationNotAllowed ฟิลด์ repeatIntervalSecs เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
forbidden (403) pauseAdsUntilModificationNotAllowed แก้ไขช่อง pauseAdsUntil ไม่ได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้
 • ช่อง monetizationDetails.cuepointSchedule.enabled ไม่ได้ตั้งค่าเป็น true ตั้งค่าช่องนี้ได้ผ่าน YouTube Studio เท่านั้น
 • ไม่ได้ออกอากาศสด
forbidden (403) enableAutoStartModificationNotAllowed ค่า contentDetails.enableAutoStart จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อสตรีมไม่มีการใช้งานและการออกอากาศอยู่ในสถานะ created หรือ ready เท่านั้น
forbidden (403) enableClosedCaptionsModificationNotAllowed ค่า contentDetails.enableClosedCaptions จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อสถานะของการออกอากาศคือ created หรือ ready เท่านั้น
forbidden (403) enableDvrModificationNotAllowed ค่า contentDetails.enableDvr จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อสถานะของการออกอากาศคือ created หรือ ready เท่านั้น
forbidden (403) enableMonitorStreamModificationNotAllowed ค่า contentDetails.monitorStream.enableMonitorStream จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อสถานะของการออกอากาศคือ created หรือ ready เท่านั้น
forbidden (403) recordFromStartModificationNotAllowed ค่า contentDetails.recordFromStart จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อสถานะของการออกอากาศคือ created หรือ ready เท่านั้น
insufficientPermissions insufficientLivePermissions คำขอไม่ได้รับอนุญาตให้อัปเดตการถ่ายทอดสดที่ระบุ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การใช้การตรวจสอบสิทธิ์ OAuth2
insufficientPermissions liveStreamingNotEnabled ผู้ใช้ที่ให้สิทธิ์ในคำขอนี้ไม่ได้เปิดใช้สตรีมวิดีโอสดบน YouTube ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/features
invalidValue (400) invalidAutoStart แหล่งข้อมูล LiveBroadcast มีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.enableAutoStart คุณไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า enableAutoStart สำหรับการออกอากาศต่อเนื่อง
invalidValue (400) invalidAutoStop แหล่งข้อมูล LiveBroadcast มีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.enableAutoStop คุณไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า enableAutoStop สำหรับการออกอากาศต่อเนื่อง
invalidValue (400) invalidDescription แหล่งข้อมูล LiveBroadcast ไม่ได้ระบุค่าที่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ snippet.description snippet.description มีอักขระได้สูงสุด 5,000 ตัว
invalidValue (400) invalidEmbedSetting แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสดมีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.enable_embed คุณไม่สามารถฝังการออกอากาศนี้
invalidValue (400) invalidEnableClosedCaptions ในแหล่งข้อมูล LiveBroadcast ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.enableClosedCaptions ใช้ร่วมกับค่าของการตั้งค่า contentDetails.closedCaptionType ไม่ได้ แก้ไขทรัพยากรให้รวมเพียงพร็อพเพอร์ตี้รายการใดรายการหนึ่งจาก 2 รายการ แล้วส่งคำขออีกครั้ง
invalidValue (400) invalidLatencyPreferenceOptions แหล่งข้อมูล LiveBroadcast มีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.latencyPreference ค่ากำหนดเวลาในการตอบสนองนี้ไม่รองรับการตั้งค่าบางอย่าง
invalidValue (400) invalidPauseAdsUntil แหล่งข้อมูล LiveBroadcast มีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ monetizationDetails.cuepointSchedule.pauseAdsUntil ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้
 • ไม่ได้ระบุค่า monetizationDetails.cuepointSchedule.pauseAdsUntil ในรูปแบบ ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)
 • ค่า monetizationDetails.cuepointSchedule.pauseAdsUntil ไม่ใช่ค่าในอนาคต
 • ค่า monetizationDetails.cuepointSchedule.pauseAdsUntil อยู่ห่างจากเวลาปัจจุบันมากกว่า 10 นาที
invalidValue (400) invalidPrivacyStatus แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสดไม่ได้ระบุสถานะความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้อง ดูค่า privacyStatus ที่ถูกต้อง
invalidValue (400) invalidProjection แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสดมีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.projection ไม่สามารถตั้งการฉายภาพของการออกอากาศแบบถาวรเป็น 360 ได้
invalidValue (400) invalidScheduledEndTime แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสดมีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ snippet.scheduledEndTime เวลาสิ้นสุดที่กำหนดไว้ต้องเป็นไปตามเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้
invalidValue (400) invalidScheduledStartTime แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสดมีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ snippet.scheduledStartTime เวลาเริ่มต้นที่กำหนดต้องเป็นวันที่ในอนาคต
invalidValue (400) invalidTitle แหล่งข้อมูล LiveBroadcast ไม่ได้ระบุค่าที่ถูกต้องสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ snippet.title snippet.title ต้องมีความยาวระหว่าง 1 ถึง 100 อักขระ
notFound (404) liveBroadcastNotFound พร็อพเพอร์ตี้ id ที่ระบุในแหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสด ไม่ได้ระบุการออกอากาศ
required (400) broadcastStreamDelayMsRequired แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสด ไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.monitorStream.broadcastStreamDelayMs
required (400) enableMonitorStreamRequired แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสด ไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ contentDetails.monitorStream.enableMonitorStream
required (400) idRequired แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสดต้องระบุและระบุค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ id
required (400) scheduledEndTimeRequired แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสด ไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ snippet.scheduledEndTime
required (400) scheduledStartTimeRequired แหล่งข้อมูลการถ่ายทอดสด ไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ snippet.scheduledStartTime

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้เพื่อดูคำขอและการตอบสนองของ API