YouTube API 服務服務條款 (EMEA)

注意: 遵守 YouTube 開發人員政策提供了指引和範例,協助您確保 API 用戶端遵守 YouTube API 服務條款政策 (API 服務條款) 的特定部分。這份指南旨在說明 YouTube 如何強制執行 API TOS 的特定部分,但不會取代任何現有文件。

De volgende YouTube API Service Servicevoorwaarden 是 een juridisch 文件 waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services。Neem Het regelmatig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. U kunt zich abonneren op de RSS feed voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van wijzigingen in de YouTube API Service Servicevoorwaarden,Bij Het doornemen van de volgende YouTube API Services hieronder en door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gedachten te houden:

赫特托倫斯 en bevorderen van de groei van de YouTube-gemeenschap van makers, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders 是 erg belangrijk voor ons。Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellenen te creëren die waarde toevoegen aan het ecosysteem van YouTube en zijn gebruikers。在 strijd 中採用 de YouTube API Servicevoorwaarden 代表 een negatiefivity heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen en verboden opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services,

Bedankt,
—Het YouTube API 服務團隊敬上

YouTube API 服務 voorwaarden

在 YouTube API Services 中,Bedankt voor uw 脫離。De YouTube API Services (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden door YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 (「YouTube」、「wij」、「ons」或「onze」te noemen)。Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden (以下簡稱「Servicevoorwaarden」) 是 het gebruik van de YouTube API Services 的 een juridisch 文件 waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services。Onder de「YouTube API Services」詞句 (i) de YouTube API Services (bijv. YouTube Data API service en YouTube Reporting API service) beschikbaar gesteld door YouTube, waaronder die YouTube API Services beschikbaar gesteld op de YouTube Ontwikkelaarswebsite (zoals hieronder gedefinieerd);(ii) documentatie, ineronder gedefinieerd,Door Het bezoeken en gebruik van de YouTube API Services en in ruil voor het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden door YouTube, verklaart u zich akkoord 都需要 with de Overeenkomst (zoals hieronder uigenget)。

 1. Deze gedefinieerdeTermen zullen de volgende betekenissen Hebben:

  1. Onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, YouTube Inc. 的 Inder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit die Direct of indirect zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, YouTube Inc.
  2. Onder API Client 文字
  3. 在 google.https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies
  4. Persoonsgegevens Heeft de betekenis die aan die 請注意, wetten van EU Lidstaten welke eenImplementatie zijn van de Europese Dataprotectie Richtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot jgeig.kan
  5. Onder YouTube Merkeigenschappen 詞 - 維生素, merken, dienstmerken, 標誌, domeinnamen en ande onderscheidende merkeigenschappen van YouTube。
  6. 貴機構的 YouTube Merkrichtlijnen 文字 verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijnen noweel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  7. Onder YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in verband 議題 uw bezoek aan
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite 上文版 YouTube Ontwikelaarswebsitehttps://developers.google.com/youtube
  9. 也在 YouTube Richtlijnen Wordt verstaan de Richtlijnen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite inclusief de YouTube Merkrichtlijnen.
  10. YouTube Voorwaarden 上,《Voorwaarden》詞曲 Mirstaan de YouTube Servicevoorwaarden noweel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms
 2. De Overeenkomst。

  2.1 Onderdelen van de Overeenkomst。De Overeenkomst Bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. Het Ontwikkelaarsbeleid;
  3. de YouTube Richtlijnen;
  4. de Referenceenties aan u uw API 用戶端的 Google 的 Toegewezen 門;
  5. de Google Software Principes, timeeel te vinden op http://www.google.com/corporate/software_principles.html; en
  6. de YouTube Voorwaarden

  2.2 GebruiksvoorwaardenLees voordat u de YouTube API Services 的 gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst Bestaat zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Indien u niet akkoord gaat 認識 een onderdeel van de Overeenkomst,在 eeft u niet onze toestemming on gebruiken van de YouTube API Services.

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst。YouTube Kan de Servicevoorwaarden 的 waaruit de Overeenkomst Bestaat te allen tijde wijzigen. YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken door de wijzigingen te plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (een YouTube zal u schriftelijk in kennis u schriftelijk in kennis u schriftelijk in kennis bhriftelijk)YouTube Zal u op de hoogte van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn niet meet terugwerkende kracht van toepassing en zullen danet eerder van toepassing en zullen danet eerder van in Zullen daneder van in 30 daregen be. Echter、wijzigingen die specifiek betrekking hebben op een nieuwe functionaliteit of wijzigingen aangebracht om juridische reden kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking dreden。Als u niet instemt 遇到 de Overeenkomst 的 enige wijziging, dient u de Overeenkomst op te zeggen。YouTube Zal u nit - uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen. Als u niet uitdrukkelijk beëindigt, zullen de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services door u of uw API Client(s), inclusief voortdurende ontwikkelingsactiviten ontwikkelingsactiviten ontwikkelingsactiviten

  2.4 Voorrang。印度紅人 van Hebben deze Servicevoorwaarden voorrang.

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services。

  3.1 Naleving van de Overeenkomst。U en uw API Client(s) zullen tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services; (ii) alleen de YouTube API Services openen ( of trachten te openen) om uw API Client (s) alled tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services; (ii) alleen de YouTube API Services openen (of trachten te openen) om uw API ClientYouTube kan van ieder deel van de YouTube API 服務 (包括

  3.2 Niet-bevoegde personen。CANNOT TRANSLATE

  3.3 Aanvaarding namens anderen. Indien u de YouTube API Services gebruikt namens iemand anders (zoals een werkgever, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die dieenkomst en door de Overeenkomst en door de Overeenkomst en door de Overeenkomst en door de Overannkomst

 4. 註冊商。在 YouTube 上我們致力為 bijvoorbeeld voorContractuele doeleinden en integriteitsbewaking。Ons Privacybeleid, tempeel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/, licht toe hoe wij uw Persoonsgegevens behandelen en uw Persoonsgegevens behandelen en uw Privacy beschergegevens to behandgegevens behandurgegevens in uw Privacy beschergegevens in uw Privacy beschermen wanneer u uw

 5. Naleving van Wetten。U en uw API Client(s) zullen a zullen aan alle van toepassing zijnde Wetten, regels en voorschriften, en (ii) de YouTube API Services niet openen of gebruiken op een manier die dergelijke wetenchZonder het voorgaande te beperken, zult u niet distribueren of toegang bieden aan uw API Client(s) op een manier die in strijd is strijd is strijd strijtten van de Verenigde Staten。

 6. API 用戶端 en toezicht。YouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(s) en deze beoordelen en inspecteren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien enezien enezien enezteker, gebruik van de YouTube API Services toezien 的作業

 7. Gebruikersprivacy en API 用戶端。Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten)、voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen.

 8. 調查中。Voor zover u en uw API gegevens mogen inzien of gebruiken, zullen u en uw API Client(s) uzelf en anderen die namens u personelen verplichten omende administratieve, organisatorche omendke omentekesen-en-en-us

 9. Kennisgevingen aan gebruikers

  9.1 Vereiste kennisgeving

  1. Als u voor uw API-client(s) gebruikmaakt van een YouTube API-service waarmee gebruikers 的影片

   〈Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die u uploadt in overeenstemming is reach de Servicevoorwaarden van YouTube (inclusief de Communityrichtlijnen van YouTube)》(與此Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen.」

   Als de upload wordt uitgevoerd op een desktopcomputer of een ander niet-mobiel apparaat 屬於與關聯網址:https://www.youtube.com/t/terms。Als de upload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat 是具有關聯性的網址,網址為 http://m.youtube.com/terms

  2. Op 基礎 van Artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers 影片的 Knnin 上傳 naar 網站、應用程式、產品服務 van YouTube、iedere gebruiker de Optie biediga omigate om 上傳 YouTube 影片CANNOT TRANSLATE

  3. GoogleElke Op Kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b van het Beleid voor ontwikkelaars anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-clientOok (b) worden YouTube API-schrijfbewerkingen (inclusief, maar niet beperkt tot, content uploaden, reageren en playlist maken/delen) door gebruikers van een Bekende op kinderen gebruikers van een Bekende op kinderen gerichte API-client niet gerichte API-client niet gerichte API-client niet gerichte API-clientRaadpleeg voor meer informatikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars。

  4. CANNOT TRANSLATEHier vindt u meer informatie over hoe u Bepaalt of uw content voor kinderen is gemaakt

  9.2 Kennisgeving a Europese gebruikers。Voor gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan het EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, timeeel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Merkeigenschappen en toewijzing。

  10.1 Licentieverlening。YouTube verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, Herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigenskeappen weer te gevenskezinschappen weer te gevenskezienschappen weer

  10.2 Beperkingen。Alle gebruik van de YouTube Merkeigenschappen (waaronder bijbehorende goodwill) komt ten goede van YouTube. U wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe die u verkrijgt uit de YouTube Merkeigenschappen. CANNOT TRANSLATE

  10.3 Toeschrijving。Alle API Clients dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming 在 de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube Merkeigenschappen. YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden 的 uw toeschrijving(s) en weergave van de YouTube Merkeigenschappen voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden 。YouTube behoudt zich het voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Merkeigenschappen weer te geven te beëindigen。

 11. EigendomsaanduidingenGoogle 旗下的 Zult geen servicevoorwaarden van YouTube在 et geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen , niet worden verstrekt via de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijnen, voynkomstig de YouTube Merkrichtlijnen.

 12. Rechten van derdenU en uw API Client(s) zullen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of recht op publicatze op com

 13. Publiciteit。YouTube mag gebruik maken van uw bedrijf of organisatie (of Persoonlijke naam bij personen) 的產品名稱CANNOT TRANSLATECANNOT TRANSLATE

 14. Wijziging van de YouTube API 服務。

  14.1 Recht om te wijzigen。YouTube 改由 YouTube 取而代之的YouTube Zal Proberen om een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een voorankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen 遇到 terugwerkende kracht。在 Het geval YouTube van is wijzigingen terugwerkende kracht aan te brengen in de YouTube API Services, zal YouTube een dergelijke wijziging ankondigen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen OT

  14.3 Bijzondere voorwaarden。Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden gedentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services。YouTube zal redelijke inspanningen om de 軟體 code voor de Subject API Services te dishaven voor een jaar vanaf 10 februari 2017,

  1. Tenzij YouTube bij wet, rechterlijk bevel of betrekking 申訴 derden (inclusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht is om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. Tenzij Het zou kunnen leiden leiden leiden tot privacy-the veiligheids- of ander risico, of aanzienlijke economische of materiële technische 最後;
  3. CANNOT TRANSLATE

  Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of stopzet, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven。

 15. Verbruik 配額。API 用戶端的 YouTube kan te allen tijde een QUtum vaststellen voor het verbruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruikers 的 API 用戶端 een gebruikers API 用戶端U en uw API Client(s) zullen niet, en zullen niet proberen om verbruik- ofQuotabeperkingen te overschrijden of omzeilen of omzeilen. YouTube Kkan aanvullende vereisten vaststellen die betrekking hebben hebben hebben hebbing hebben hebb Habben hebbing hebbing Hebbing hebb het Habben? in het Ontwikkelaarsbeleid。

 16. Geen impliciete rechten

  16.1 Eigendom。Conform deeenkomst tussen u en YouTube, behouden YouTube, haar Aangesloten entiteiten en hun licentiegevers en leveranciers alle rechten op, titels en eigendom van (waaronder alle intelligendom vaConform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client(s), 遇見 uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2 Geen andere rechten。YouTube 的 Auteenkomst vermelde rechten 的 At uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten,在 YouTube 上

  16.3 Geen licenties of rechten op octrooien of content. CANNOT TRANSLATEAlle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube。

 17. 小驚喜《De Overeenkomst》《U erkent en aanvaardt dat YouTube en haar Aangesloten entiteiten》網站, 申請品, 補品

 18. Vertrouwelijkheid。YouTube 的社群認識了 u en de YouTube API Services kunnen YouTube Vertrouwelijke Informatie bevatten。Indien u enige YouTube Vertrouwelijke Informatie ontvangt zult u deze vertrouwelijk houden, niet gebruiken behalve in het kader van uw toegestane gebruik van uw toegestane gebruik van de YouTube API Services op gegestane gebruik van de YouTube API Services,

 19. 保證免責事項。

  19.1 Naleving van de Overeenkomst。Iedere Partij garandeert de andere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst。

  19.2 Geen garanties。Geen voorwaarden, andere bepalingen zijn van 規避 ednsten Geleverd dooren YouTube of diensten entiteiten uit hoofde haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeejomst.van de Overukliomst.

  19.3 Aanvullende 免責事項。Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn alle impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden 表演 betrekkthe alle impliciete voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden)CANNOT TRANSLATE

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services onderbroken, tijdig, beiligd to storesvrij zullen zijn;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of anders geldig zullen zijn;
  4. enige fouten in de werking of functionaliteit van enig 影 van de YouTube API Services, waaronder 軟體, 程式碼, inhoud (包括含聽聲辨曲資訊)、gegevens、ddersteuning of iets anders wat aan u en uw API client(s) geleverd, geleverd API 來信

  19.4 Geen externe garanties. YouTube 的 Ooor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), Zal geen advies informatie, zowel schriftelijk als mondeling, door u ontvangen vane YouTube

  19.5 API gegevens。De content aangeboden als deel van API gegevens omvat video's, Audio, afbeeldingen, Foto's, tekst, interieve Fund,, Software en ander materiaal, waaronder muziek, geluid, Omerkingen, text, script en audiosacomYouTube 是 1999 年 1996 年來播的 YouTube 頻道API-gegevens worden door u en uw API Client(s) naar eigen goedunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zijn voor enige schade a computer systemen of apparagee vchade a computersystemen

  19.6 Diensten van derden。Daarnaast kunnen de YouTube API Services 透過線上 diensten bevatten die niet het eigendom zijn van YouTube YouTube 提供 YouTube 的常見訊息。YouTube 的 Geen geen 對 geen verantwoordelijk op Zich voor dergelijke 網站 專欄

 20. Beperking van Aansprakelijkheid.

  20.1 Beperkingen

  1. 尼茲 (deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van de Partijen uitsluiten of beperken voor):

   1. Persoonlijk letel als gevolg van nalatigheid van één van de Partijen of hun bedienden, hun bedienden, Wun bedienden, Wun bedienden of werkneners 繪畫
   2. 詐欺行為
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring);
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  2. CANNOT TRANSLATE

  20.2 Aanvullende beperkingen。CANNOT TRANSLATE

 21. Vrijwaring。U zult YouTube en haar Aangesloten entiteiten entiteiten directeuren, functionarissen, werknemers en gebruikers vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedingen (waader juriden, kosten, kosten, vergoedingen (waader juriding)

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services door u, degenen die namens u 進行調整 elen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers;
  2. 另外
  3. enige 內容、gegevens、在 bijgedragen 門口上 bjgedragen 門口的技術人

  YouTube 員Indien de verdediging of Schikking Door u 是 Ogenomen, kan YouTube 個人 eder 時刻 daarna haar eigen Consultingur aanwijzen (op eigen kosten);如果是 YouTube de verdediging en schikking van een dernejmen Vordering overgelimen. 我們 een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke Goedkeuring van YouTube. Beide Partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen。CANNOT TRANSLATE

 23. 自然流暢Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, gedurende de Overeenkomst en drie (3) jaar na enige beëindig of afloop u ermee akkoord akkoord akCANNOT TRANSLATE

 24. Beëindig

  24.1 Beëindiging 門 uU kunt uw wettelijke overeenkomst 認識 YouTube te allen tijde beëindigen door gebruik van de YouTube API Services stop te zetten van de toegang en gebrugen dor uw API Client(s)U hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services stopzet, tenzij anderszins vereist do YouTube。

  24.2 Beëindiging the YouTube.GoogleMogelijk moeten wij bijvoorbeeld genoemde rechten rechten uitoefenen in gevallen waarin u tekort van deze Overeenkomst, rechterlijk bevel, als we geloven datake vanHoewel wij zullen proberen u hiervan op redelijke termsijn kennis te geven, zijn wij daartoe niet verplicht。

  24.3 Effect van de beëindigingBij eventuele opschorting, ankondiging van beëindiging of beëindiging (YouTube 的 al dan niet door u) zult u onmiddellijk stoppen 遇到 het gebruik van alle YouTube Eigendom en zult u alle YouTube API Services (inclusiefert en zult u alle YouTube API Services)在YouTube kan onafhankelijk communiceren support iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijn 什麼 toegewezen aan u of uw API Client(s), om kennis te geven van van van

  24.4 Beëindiging van 作為跨鏈傳播範圍CANNOT TRANSLATE

  24.5 Geen verplichting om te leveren。YouTube 的 op geen enkele wijze verplicht om de YouTube API Services te leveren. Het 的

  24.6 Voortbestaan。De volgende Artikelen van deze Servicevoorwaarden zullen blijven gelden, zelfs na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, zoals toegepast op iedere specifieke gebruiker of API Client (