ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

หมายเหตุ: การปฏิบัติตามนโยบายสำหรับนักพัฒนาแอป YouTube มีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไคลเอ็นต์ API จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริการ API ของ YouTube (API TOS) ที่เฉพาะเจาะจง คู่มือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ API ในบางแง่มุม แต่ไม่ได้แทนที่เอกสารที่มีอยู่

De volgende YouTube API Services Servicevoorwaarden เป็น een juridisch document waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services Neem het regelmatig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. U kunt zich abonneren op de RSS feed voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van wijzigingen in de YouTube API Services Servicevoorwaarden. Bij het doornemen van de volgende YouTube API Services hieronder en door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gedachten te houden:

Het pereren en bevorderen van de groei van de YouTube-gemeenschap van manufacturers, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders is erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het ecosysteem van YouTube en zijn gebruikers. Indien uwImplementatie in strijd is meet de YouTube API Services Servicevoorwaarden of een negatief impact heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen we beperkingen enของชุมชน opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services

Bedankt
—ทีมบริการ Het YouTube API

บริการ API ของ YouTube

Bedankt voor uw ได้แทรกแซงในบริการ API ของ YouTube De YouTube API Services (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden door YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 ("YouTube", "wij", "ons", จาก "onze" te noemen) Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden") คือ een juridisch document waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services Onder de "บริการ API ของ YouTube" wordt verstaan (i) de YouTube API Services (bijv. YouTube Data API service en YouTube Reporting API service (YouTube Reporting API) beschikbaar gesteld door YouTube, waaronder die YouTube API Services beschikbaar gesteld op de YouTube Ontwikkelaarswebsite (zoals hieronder gedefinieerd), (ii) documentatie, informatie, gegevens, materialen, informatvokkelaarswebsite (zoals hieronder gedefinieerd) Door het bezoeken en gebruik van de YouTube API Services en in ruil voor het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden door YouTube, verklaart u zich akkoord meet de Overeenkomst (zoals hieronder uiteengezet)

 1. Begrippen Deze gedefinieerde termen zullen de volgende betekenissen hebben:

  1. Onder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit dieการควบคุมโดยอ้อม zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder Google Inc.
  2. Onder API Client wordt verstaan een website of softwareapplicatie (inclusief een mobiele applicatie) ontwikkeld door u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services
  3. Onder Ontwikkelaarsbeleid wordt verstaan het beleid meet betrekking tot de YouTube API Services Parteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies waaraan u en uw API Client(s) dienen te voldoen API tot de YouTube API Services eventeel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies waaraan u en uw API Client(s) dienen te voldoen API tot naast allvanteenwas to
  4. Persoonsgegevens heeft de betekenis die aan die term is gegeven in Natione wetten van EU Lidstaten welke eenImplementatie zijn van de Europese Dataprotectierichtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot tijupdated kan worden gevanzgen.
  5. Onder YouTube Merkeigenschappen wordt verstaan de Handelsnamen, merken, dienstmerken, logo, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenschappen van YouTube.
  6. Onder YouTube Merkrichtlijnen wordt verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijnen Parteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines.
  7. Onder YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in Verstrekt in wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in Verstrekt in wordt verstaan of gebruik van de YouTube API Services, maar Exclusief informati diejhou noafhankender
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite wordt verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube inclusief de webpagina's die maineel te vinden zijn op https://developers.google.com/youtube
  9. Onder YouTube Richtlijnen wordt verstaan de richtlijnen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite inclusief de YouTube Merkrichtlijnen.
  10. Onder YouTube Voorwaarden wordt verstaan de YouTube Servicevoorwaarden maineel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms
 2. De Overeenkomst

  2.1 Onderdelen van de Overeenkomst De Overeenkomst Bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. het Ontwikkelaarsbeleid;
  3. de YouTube Richtlijnen;
  4. de Referenceenties aan u en uw API Client(s) toegewezen door YouTube of Google;
  5. de Google Software Principes, eventeel te vinden op http://www.google.com/corporate/software_principles.html; th
  6. de YouTube Voorwaarden

  2.2 Gebruiksvoorwaarden Lees voordat u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst selectaat zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Indien u niet akkoord gaat meet een onderdeel van de Overeenkomst, heeft u niet onze toestemming voor het openen of gebruiken van de YouTube API Services.

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst YouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst blackaat te allen tijde wijzigen. YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken door de wijzigingen te Plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (of een opvolgende URL), en YouTube zal zal u schriftelijk in kennis brengen van schriftelijk in kennis brengen van wijzewa th YouTube zal u op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn niet meet terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 30 dagen na dewerkend dagen na dewerkend dan 30 dagen na dewerkend dagen Echter, wijzigingen die specifiek betrekking hebben op een nieuwe functioniteit of wijzigingen aangebracht om juridische redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking treden. Als u niet instemt meet enige wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen. YouTube zal u learneren over uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen. Als u niet uitdrukkelijk beaindigt, zullen de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services door u of uw API Client(s), inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactiviteiten meet betrekking API tobetrekking API to betreed API Services, inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactiviteiten meet betrekking API to betre{/6}

  2.4 Voorrang Indien er sprake คือ van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en andere documenten waaruit de Overeenkomst Bestaat จาก betrekking tot de YouTube API Services, dan hebben deze Servicevoorwaarden voorrang

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services

  3.1 Naleving van de Overeenkomst U en uw API Client(s) zullen (i) te allen tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services; (ii) alleen de YouTube API Services openen (of trachten te openen) om uw API Client(s) thenอยู่ภายใน YouTube kan uw toegang tot of gebruik van ieder deel van de YouTube API Services (inclusief Referentie aan u toegewezen door u of uw API Client(s)) opschorten of beëindigen, aanvullende vereisten en beperkingen opleggen, of degenteen API

  3.2 ลักษณะนิสัยของ Niet-bevoegde U dient de Overeenkomst, of toegang tot of gebruik van de YouTube API Services niet te aanvaarden Indien (i) u niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om een bindend Contract meet ons af te van sluiten, of (ii) u nittelijk vereiste leeftijd heeft om een bindend Contract meet ons af te sluiten, of (ii) u nittelijk vereiste leeftijd heeft om een bindend Contract Meet ons af te van sluiten, of (ii) u nie vanttelijk vereiste leeftijd heeft om een bindend Contract meet ons af te sluiten, of (ii) u nie vanijk vereiste leeftijd heeft om een bindend Contract meet ons af te van sluiten, of (ii) be

  3.3 Aanvaarding namens anderen Indien u de YouTube API Services gebruikt namens iemand anders (zoals een werkgever), verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon of entiteit te binden aan de Overeenkomst en door de Overeenkomst te aanvaarden,

 4. ผู้รับจดทะเบียน Om de YouTube API Services te openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens) als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw voegortd Services, We kunnen de informatie bewaren tot we deze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld voor Contractuele doeleinden en integriteitsbewaking. Ons Privacybeleid, sectioneel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/, licht toe hoe wij uw Persoonsgegevens behandelen en uw privacy beschermen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt in het kader van anguth API.

 5. Naleving van Wetten U en uw API Client(s) zullen (i) zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, en (ii) de บริการ API ของ YouTube niet openen of gebruiken op een manier derges die dergeslijke wetten, Zonder het voorgaande te beperken, zult u niet distribueren of toegang bieden aan uw API Client(s) op een manier die in strijd is meet exportcontrole- of Handelswetten van de Verenigde Staten.

 6. ไคลเอ็นต์ API ทั้งหมด YouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(s) en deze beoordelen enInspecteren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien en controleren, omte kwaverdelen en controleren, omte kwaverdelen en controleren, omte kwaverdelen en controleren, omte kwaverdelen en controleren, om

 7. Gebruikersprivacy en API Clients Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten), voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen. Iedere API Client zal zich houden aan een gepubliceerd privacybeleid en zal deze verstrekken, welke duidelijk en nauwkeurig aan zijn gebruikers beschrijft welke gebruikersinformatie uw uw API

 8. การแสดงตัวตน Voor zover u en uw API Client(s) gegevens mogen inzien of gebruiken, zullen u en uw API Client(s) uzelf en anderen die namens uhandelen verplichten om Passende administratieve, heta die waar ทั้งหมดโอกาส

 9. Kennisgevingen aan gebruikers

  9.1 Vereiste Kennisgeving

  1. Als u voor uw API-client(s) gebruikmaakt van een YouTube API-service waarmee gebruikers เว็บไซต์ kunnen uploaden naar ของวิดีโอ, แอป, บริการของ producten van YouTube, moet op het scherm of venster waardektcherm of venster waarop de eindge client op

   "Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die u uploadt in overeenstemming is meet de Servicevoorwaarden van YouTube (inclusief de Communityrichtlijnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juiste de Servicevoorwaarden van YouTube] (inclusief de Communityrichtlijnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juiste de gravolgent uit Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen.

   Als de upload wordt uitgevoerd op een desktopcomputer of een ander niet-mobiel apparaat เป็น URL ที่มีความเกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/t/terms Als de upload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, เป็น URL ที่เกี่ยวข้อง http://m.youtube.com/terms

  2. Opพื้นฐานของ van Artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers เว็บไซต์วิดีโอ kunnen uploaden naar ของวิดีโอ แอป บริการของ producten van YouTube, iedere gebruiker de optie bieden om de video's kunnen uploaden naar เว็บไซต์, แอป, บริการของ producten van YouTube, iedere gebruiker de optie bieden om de video's kunnen uploaden naar Als gebruikers ook video's naar uw YouTube-kanaal kunnen uploaden via uw API-client(s), (i) moeten de voorwaarden van uw licentie voor de desbetreffende video's duidelijk worden vermeld video's duidelijk worden vermeld, inclusiefr

  3. Als uw API-client (of een deel daarvan) Kinderen target of op kinderen gericht คือ (zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wet(ten), inclusief de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) en de Europese Algemene Kinderge Elke Op Kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b van het Beleid voor ontwikkelaars of anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-client genoemd Ook (b) worden YouTube API-schrijfbewerkingen (inclusief, maar niet beperkt tot, content uploaden, reageren enดนตรี maken/delen) door gebruikers van een Bekende op kinderen gerichte API-client nieillenvans บริการศิลปะใน YouTube เว็บไซต์ แอปส์ Raadpleeg voor meer informatie Artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars.

  4. เว็บไซต์, ธุรกิจ, API ธุรกิจ, ธุรกิจ, YouTube ธุรกิจ, ธุรกิจ, แผนที่ หนังสือ ธุรกิจ หนังสือ หนังสือ ห้องทำงาน หนังสือ ห้องทำงาน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ภาพงาน ภาพงาน นักเรียน Hier vindt u meer informatie over hoe u bepaalt of uw content voor kinderen is gemaakt.

  9.2 Kennisgeving aan Europese gebruikers Voor gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan het EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, eventeel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Merkeigenschappen en toewijzing

  10.1 การมอบใบอนุญาต YouTube verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, Herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigenschappen weer geven, Merkeigenschappen weer geven, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, Herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigenschappen Weer geven, Merkeigenschappen weer geven,

  10.2 Beperkingen Alle gebruik van de YouTube Merkeigenschappen (waaronder bijbehorende Goodwill) komt ten goede van YouTube. U wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe die u verkrijgt uit de YouTube Merkeigenschappen. U zult op geen enkel section de geldigheid van de YouTube Merkeigenschappen of hun registratie aanvechten of andere helpen deze aan te vechten (behalve voor zover u dat recht bij Wet nien ken opgeven)

  10.3 Toeschrijving Alle API Clients dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming meet de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube Merkeigenschappen. YouTube behoudt zich het recht voor om te bepalen of uw toeschrijving(s) en weergave van de YouTube Merkeigenschappen voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden. YouTube behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Merkeigenschappen Weer te geven te beëindigen.

 11. Eigendomsaanduidingen U zult geen servicevoorwaarden van YouTube of Google of enige Links naar of kennisgevingen over die voorwaarden verwijderen, of enig auteursrecht, merk of andere eigendomsaanduiding verwijderen, onleesbaar don of hewijdervanisbaar in het geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen op of niet worden verstrekt via de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijpassnen, vomrichtlijpassnen,

 12. Rechten van derden U en uw API Client(s) zullen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of rechten dichten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of rechten dichten ditges en deze

 13. การประชาสัมพันธ์ YouTube mag gebruikmaken van de naam van uw bedrijf of organisatie (จาก persoonlijke naam bij personen), ชื่อผลิตภัณฑ์ของโลโก้ในการนำเสนอ, Marketingmaterialen, klantenenlijsten, financiële verslagenivking ผู้ผลิตรายการการตลาดเกี่ยวกับ presoonlijke naam bij personen), การศึกษาวิจัยการตลาดของ klantenenlijsten, financieu bedrijf of organisatie, the sitevermeldingen{/9} U verleent aan YouTube en haar Aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, onherroepelijke, parenttyvrije, wereldwijde licentie om de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijk naam bij personen), ผลิตภัณฑ์ U mag geen openbare verklaringen afleggen die betrekking hebben op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services, die een partnerchap พบกัน ของผู้สนับสนุน ondersteuning door YouTube suggermingeren, zonder de voorafgaande beonder ij voorafgaande beonder ij{/6}

 14. บริการ Wijziging van de YouTube API

  14.1 Recht om te wijzigen YouTube เป็นบริการไคลเอ็นต์ของทั้งไคลเอ็นต์ API ของไคลเอนต์ ht innoveren en als onderdeel van deze voortdurende innovatie kan YouTube te allen tijde en zonder kennisgeving of aankondiging enig visible van de YouTube API Services wijastieker API wijastrievogetegeทักสิกรรม API ของ YouTube YouTube zal proberen om u een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een vooraankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen พบ terugwerkende kracht in het geval YouTube van plan is om incompatibele wijzigingen meet terugwerkende kracht aan te brengen in de YouTube API Services, zal YouTube een dergelijke wijziging aankondigen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen deซอฟต์แวร์, in alle

  14.3 Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden geïdentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services YouTube zal redelijke inspanningen doen om de softwarecode voor de Subject API Services te Handhaven voor een jaar vanaf 10 februari 2017,

  1. tenzij YouTube bij wet, rechterlijk bevel of betrekking meet derden (inclusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht is om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. tenzij het zou kunnen leiden tot privacy-, veiligheids- of ander risico, of aanzienlijke economische of materiële technische last; of
  3. behalve voor eigenschappen opgenomen in de Subject API Services die niet of niet meer beschikbaar zijn op of via de YouTube producten, diensten, การดำเนินการของเว็บไซต์ (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie), พบ uitzondering API Services

  Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of Stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven.

 15. Verbruik en YouTube kan te allen tijde een quotum vaststellen voor het spamruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke บริการ API ของ YouTube-gebruiker of API Clients, een categorie gebruikers of API Clients, จาก alle gebruikers of API Clients U en uw API Client(s) zullen niet, en zullen niet proberen om Verruik- of listingbeperkingen te overschrijden of omzeilen. YouTube kan aanvullende vereisten vaststellen die betrekking hebben op hetบุคคลคำกริยาของโควต้า, bijvoorbeeld in het Ontwikkelaarsbeleid.

 16. Geen impliciete rechten

  16.1 Eigendom. Google Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client(s), meet uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2 Geen andere rechten Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten, YouTube u geen andere rechten of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit hoofde van hetlecters-begins)

  16.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ Gen ของ rechten op octrooien ของเนื้อหา Zonder af te doen aan het algemene karakter van het vorenstaande worden er geen rechten of licenties verleend op Grond van octrooien in het bezit van of beheerd door of haar Aangesloten enties verleend op grond van octrooien in het bezit van of beheerd door YouTube of haar Aangesloten entam Alle rechten diet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube.

 17. Niet-exclusief De Overeenkomst เป็น een niet-exclusieve overeenkomst U erkent en aanvaardt dat YouTube en haar Aangesloten entiteiten เว็บไซต์, applicaties, producten of diensten kunnen ontwikkelen of zullen ontwikkelen, die Concurreren meet de YouTube API Services of andere producten of dienteslotechten, en YouTube en hachilen di

 18. Vertrouwelijkheid ชุมชนของ YouTube ตรงตาม u en de YouTube API Services kunnen YouTube Vertrouwelijke Informatie bevatten YouTube

 19. การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

  19.1 Naleving van de Overeenkomst Iedere Partij garandeert de andere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  19.2 การรักษาความปลอดภัยของยีน Geen voorwaarden, garanties of andere bepalingen zijn van toepassing op een dienst, software, of andere goederen of diensten geleverd door YouTube of haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeenkomst, tenzijeenkkuims

  19.3 ข้อจำกัดความรับผิดของ Aanvullende Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) Zijn alle impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden meet betrekking tot bevredigitgelite="ขั้นสูง) YouTube of haar Aangesloten entiteiten garanderen u in het bijzonder niet dat:

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services ononderbroken, tijdig, beveiligd of storessvrij zullen zijn;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of anders geldig zullen zijn; of
  4. enige fouten in de werking of functioniteit van enig information van de YouTube API Services, waaronder software, code, inhoud (inclusief audiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) geleverd wordlever in YouTube

  19.4 การตั้งค่าเพิ่มเติมของ Generative AI Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), zal geen advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, door u ontvangen van YouTube, haangesloten advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, door u ontvangen van YouTube, haangesloten advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, door u ontvangen van YouTube, haangesloten aangesloten advies, informatie

  19.5 API-gegevens De content aangeboden als deel van API gegevens omvat video's, เสียง, afbeeldingen, foto's, tekst, Interactiveieve Functies, software en ander materiaal, waaronder muziek, geluid, opmerkingen, สคริปต์ envisuele combinauel YouTube is een aanbieder van Hostdiensten voor content en YouTube is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de wettigheid van dergelijke content, meet inbegrip begrip begrip begris of a veiligous voor content en YouTube) API-gegevens worden door u en uw API Client(s) naar eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zijn voor enige schade aan de computersystem of apparaten van van vanภายในของ apparaten vanus

  19.6 Diensten van derden Daarnaast kunnen de YouTube API Services เชื่อมโยง naar externe sites en online diensten bevatten die niet het eigendom zijn van YouTube of door YouTube beheerd worden. YouTube Heeft geen ควบคุม en neemt geen verantwoordelijk op zich voor dergelijke เว็บไซต์ en ออนไลน์

 20. Beperking van Aansprakelijkheid

  20.1 Beperkingen

  1. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van de Partijen uitsluiten of beperken voor:

   1. dood of persoonlijk sitel als gevolg van nalatigheid van één van de Partijen of hun bedienden, agenten of werknemers;
   2. พฤติกรรมหลอกลวงของการฉ้อโกงโดยมิจฉาชีพ
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring); ของ
   4. Zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  2. Google

  20.2 Aanvullende beperkingen Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, en onderworpen aan Artikel 20.1 is YouTube's totale aansprakelijkheid op grond van of in wordand meet deze Overeenkomst (hetzij in Contract, onrematige daad (hetzij in Contract, onrematige daad) ของ YouTube

 21. VrijwaringU zult YouTube en haar Aangesloten entiteiten, Directeuren, Functionarissen, Werknemers en gebruikers vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedendingen (waaronemden juridischeedingen)

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services door u, degenen die namens u Handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers;
  2. และ
  3. enige content, gegevens, technologie of materialen verstrekt of bijgedragen door of via u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s), enige van uw gebruikers en niet door YouTube en haar Aangesloten entiteiten.

  YouTube kan geheel naar eigen goeddunken ervoor kiezen om u aan te wijzen voor de verdediging van de Vordering waarvoor u verplicht bent om YouTube en haar Aangesloten entiteiten te vrijwaren uit Indien de verdediging of schikking door u is opgenomen, kan YouTube op ieder time daarna haar eigendvisoryur aanwijzen (op eigen kosten); of kan YouTube de verdediging en schikking van een dlijke Vordering overnemen. U stemt ermee in een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke รถตู้ YouTube. Beide Partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen Dienovereenkomstig gaat u akkoord dat YouTube gerechtigd zal zijn om voorlopig of valide rechterlijke maatregelen te vragen tegen enige schending of dreigende schendingen van dergelijke schendingen van dergelijke maatregelen te vragen tegen enige schending of dreigende schendingen van dergelijke bepereder

 23. Niet-uitoefening Google Nitegenstaande het voorgaande, in het geval dat YouTube of Google Inc. eerst een vordering op grond van octrooirechtinbreuk jegens u aanhangig maakt in een rechtzaak (uitgezonderd een vordering vordering van octrooirechtinbreuk jegens u aanhangig maakt in een rechtzaak (uitgezonderd een vordering vordering van octrooirechtinbreuk jegens u aanhangig maakt in een rechtzaak)

 24. Beëindiging

  24.1 Beëindiging door u. U kunt uw wettelijke overeenkomst meet YouTube te allen tijde beëindigen door uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Services start te zetten (waaronder het Stopzetten van de toegang en gebruik dor Handeluns API Client(s) U hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services startzet, tenzij anderszins vereist door YouTube.

  24.2 Beëindiging door YouTube Ninetgenstaande iets waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, behoudt YouTube zich het recht voor om te allen tijde (i) toegang tot of gebruik van enig visibility van de YouTube API Services door u, uw API (s) Mogelijk moeten wij bijvoorbeeld genoemde rechten rechten uitoefenen ของ YouTube Hoewel wij zullen proberen u hiervan op redelijke termijn kennis te geven, zijn wij daartoe niet verplicht.

  24.3 Effect van de beëindiging Bij eventuele opschorting, aankondiging van beëindiging of beëindiging (al dan niet door u of YouTube) zult u onmiddellijk startpen meet het gebruik van alle YouTube Eigendom en zult u alle YouTube API Services (inclusief alldevans of YouTube) Op verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie die u in uw bezit hebt of die u beheert, schriftelijk certificeken on dit latuwelijk certificeken on dit latuwelijk YouTube kan onafhankelijk communiceren ตามเวลา iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijn meet de Referenties toegewezen aan u of uw API Client(s), om kennis te geven van zowel de beuials พร้อมกัน

  24.4 Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen Indien YouTube ervoor kiest om u of uw API Client(s) ondersteuning of aanpassing te bieden voor de YouTube API Services, kan deze ondersteuning of aanpassingsinspanning worden opgeschort of beëindigd door YouTube, op elazoker speced endersteuning API, op deze ondersteuning of aanpassingsinspanning worden opgeschort of beëindigd door YouTube, op elzoker speced th

  24.5 Geen verplichting om te leveren YouTube คือ op geen enkele wijze verplicht om de YouTube API Services te leveren Het is uw volledige verantwoordelijkheid om te allen tijde voorbereid te zijn om uw zakelijke actioniviteiten uit te voeren en uw API Client(s) te spenderen zonder toegang tot enig Services ของ YouTube

  24.6 Voort Bestaan de