ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

หมายเหตุ: คู่มือการปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายสําหรับนักพัฒนาแอป YouTube ใหม่จะให้คําแนะนําและตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณสอดคล้องกับข้อกําหนดและนโยบายบริการ API ของ YouTube (TOS ของ API) คําแนะนํานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกําหนดในการให้บริการ API บางด้าน แต่ไม่แทนที่เอกสารใดๆ ที่มีอยู่

De lglgende YouTube API Services Servicevoorwaarden คือเอกสาร een juridisch waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services Neem het regelmatig Gate en zorg ervoor dat u het begrijpt U kunt zich abonneren op de RSS Feed voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van wijzigingen in de YouTube API Services Servicevoorwaarden Bij het Gatenemen van de volgende YouTube API Services hieronder en Gate toegang te krijgen tot en gebruik temaken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gingachten te houden:

Hetเคารพer en bevorderen van de groei van de YouTube-gemeenschap van maker, kijkers, content rechthebbenden en advereerders คือ erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het ecosysteem van YouTube en zijn gebruikers. ช่อง หากมีคําถาม

Beankt
- ทีมบริการ API ของ YouTube

บริการ YouTube API Servicevoorwaarden

Beankt voor uw insesese in de YouTube API Services บริการ YouTube API (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden Gate YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 ("YouTube", "wij", "ons", จาก "onze" te noemen) Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden") คือเอกสาร een juridisch waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services Onder de "บริการ API ของ YouTube" แบบคําต่อคํา (i) บริการ YouTube API (bijv. YouTube Data API en YouTube Reporting APIบริการ en YouTube Reporting API) beschikbaar gesteld Gate, waaronder die YouTube API Services beschikbaar gesteld op de YouTube Ontwikkelaarswebsite (zoals hieronder gedefinieerd) (ii) วันนี้ Door het bezoeken en gebruik van de YouTube API Services en in ruil voor het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden Gate YouTube, verklaart u zich akkoord meet de Overeenkomst (zoals hieronder uiteengezet)

 1. ไม่เป็นทางการ Deze gedefinieerde termen zullen de volgende betekenissen Hebben:

  1. Onder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit dieโดยตรง zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder Google Inc., waaronder Google Inc.
  2. เว็บไซต์ API Client แบบ Wordt verstaan een ของ Softwareapplicatie (inclusief een mobiele applicatie) ontwikkeldประตู u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services
  3. Oner Ontwikkelaarsbeleid wordt verstaan het beleid meet betrekking tot de YouTube API ServicesMomenteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies waaraan u en uw API Client(s) dienen te voldoen, nare allege engege engege enge-enenge enge dege
  4. Persoonsgegevens Heeft de betekenis die aan die term is gegeven in Nationale wetten van EU Lidstaten welke een installatie zijn van de Europese Dataprotectierichtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot tijd kan worden geigwi kan worden geigen geigen geigen geigen geigen geigen geigen ge
  5. Onder YouTube Merkeigenschappen wordt verstaan de Handelsnamen, merken, dienstmerken, โลโก้, domeinnamen en andere onderscheidende kekeigenschappen van YouTube
  6. Oner YouTube Merkrichtlijnen wordt verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijnen momentseel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  7. Onder YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in wordand meet uw bezoek aan of gebruik van de YouTube API Services, maar exclusief informatie he oneheegeedege
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite wordt verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube inclusief de webpagina's dieMomenteel te vinden zijn op https://developers.google.com/youtube
  9. Onder YouTube Richtlijnen wordt verstaan de Richtlijnen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite inclusief de YouTube Merkrichtlijnen
  10. Oner YouTube Voorwaarden wordt verstaan de YouTube Servicevoorwaarden momentseel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms
 2. De Overeenkomst

  2.1 Onderdelen van de Overeenkomst De Overeenkomst Bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. het Ontwikkelaarsbeleid;
  3. de YouTube Richtlijnen
  4. dereferralens aan u u uw API Client API ประตู YouTube ของ Google
  5. de ซอฟต์แวร์ของ Google โมเมนเตอร์ te vinden op http://www.google.com/company/Software_principles.html th
  6. de YouTube Voorwaarden

  2.2 Gebruiksvoorwaarden Lees voordat u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst Bestaat zorgvuldiggate en zorg ervoor dat u deze begrijpt ครีเอเตอร์แนวอินดี้อย่าง U niet akkoord gaat ได้พบกับ een onderdeel van de Overeenkomst, Heeft u niet onze toestemming voor het openen of gebruiken van de YouTube API Services

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst YouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst Bestaat te allen tijde wijzigen YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken Gate de wijzigingen te plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (ของ URL ด้านบน) YouTube zal u op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn niet meet terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 3be damaket na det na dere Echter, wijzigingen die specifiek betrekking Hebben op een nieuwe functioniteit of wijzigingen aangebracht om juridische redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werching treden Als u niet instemt พบกับ Enige Wijziging ใน de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen YouTube zal u infoeren เกี่ยวกับ uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen Als u niet uitdrukkelijk beëindigt, zullen de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services services u of uw API Clients, inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactiviteenen meet

  2.4 Voorrang อินดี้ของ Serke คือ Van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en andere documenten waaruit de Overeenkomst Bestaat พบการเดิมพันกับ Tot de de API API Services, dan Hebben deze Servicevoorwaarden voorrang.

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services

  3.1 Naleving van de Overeenkomst U en uw API Client (s) zullen (i) te allen tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services (ii) alleen de YouTube API Services openen (of trachten en turnen deenenen depenenen en degeenen en dege YouTube kan uw toegang tot of gebruik van ieder deel van de YouTube API Services (inclusiefreferralentie aan u toegewezen Gate u of uw API Client (s)) opschorten of beëindigen, aanvullende vereisten en beperkingen wedieenenenenenenenenenenenenengeใช่เดียวกัน

  3.2 Niet-bevoegdepersonen U dient de Overeenkomst, of toegang tot of gebruik van de YouTube API Services niet te aanvaardenอินดี้n (i) u niet de wettelijk vereiste leeftijd Heeft om een bindend euide enenen enenen enuiten enenen enunge enenen egeenen enge ten eenge eวิธี เริ่มการแข่งขัน...

  3.3 การรณรงค์ที่ไม่แบ่งแยก Anderen Indian u de YouTube API Services gebruikt namens iemand anders (zoals een werkgever), verklaart u dat u de bevoegdheid Hebt om die persoon of entiteit te binden aan de Overeenkomst en Gate de Overeenkomst te a

 4. ผู้รับจดทะเบียน Om de YouTube API Services te openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens) al onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw voortdur API uw brortdur API API We kunnen de informatie bewaren tot we deze niet meer nodig nobben, bijvoorbeeld voor Contractuele doeleinden en integriteitsbewak. Ons Privacybeleid, Momenteel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/, licht toe hoe wij uw Persoonsgegevens behandelen en uw privacy beschermen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt het kaen ui van u vander ui vander u...

 5. รถตู้เปียกน้ํา U en uw API Client(s) zullen (i) zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, en (ii) de YouTube API Services niet openen of gebruiken op een die geergeenenen enierenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenอย่าง Gen คุณดูอย่างอย่างเขียน Zonder het voorgaande te beperken, zult u niet distribueren of toegang bieden aan uw API Client(s op een manier die in strijd, meet meet meteleten-van de Verenigde Staten.)

 6. ไคลเอ็นต์ API en toezicht YouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(th) en deze beoordelen en Inspectioneren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien en controleren, om kwverzeen enverenen enverenenen enverenenen enverenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen

 7. Gebruikersprivacy en API ไคลเอ็นต์ Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten), voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen Iedere API Client zal zich เข้ากับเว็บไซต์ n-ทํางานได้

 8. การตรวจสอบ Voor google'sจัดให้

 9. Kengeuiker บริการด้านกีฬา Kennisgevingen

  9.1 Kereiste kennisgeving

  1. API

   "The Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die uuploadt in overeenstemming เป็นไปตาม Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen"

   Als deUpload adt uitgevoerd op een Desktopcomputer ของ een ander niet-mobiel apparaat, เป็น de URL ที่เกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/t/terms Als deUpload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, de de de URLa URL http://m.youtube.com/terms

  2. Op Op van artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers video kunnenuploaden naar sites, app, services of producten van YouTube, iedere gebruiker de Optie bieden om de video'en te uploadede naaren gehege enarge Als gebruikers ook video's naar uw YouTube-kanaal kunnenUploaden ผ่าน uw API-client(s, (i) moeten de voorwaarden van uw licentie voor de desbetreffende dubeenedeedeedeedeedeethentheenenเช่น defe

  3. Als uw API-client (of een deel elarvan) noeren of op kinderen gericht is (zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wet(ten), inclusief de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) enclenenenenenenenenenenenenenge Elke Op kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b van het Beleid voor ontwikkelaars of Anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-client จีโนม Ook (ข) worden YouTube API-schrijfbewerkingen (inclusief, maar niet beperkt tot, contentuploaden, reageren enplaylist conn/delen) Gate gebruikers van een Bekende op kinderen gerichte API-client getmplementeeenenenen heniennisenenenenenenenenenenenenenenenenenenenมีการให้กับลูกค้าอย่างในการสร้างเว็บไซต์ Raadpleeg voor meer informatie artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars.

  4. Als uw API-client geen Op typeeren gerichte API-client is, moet u één van de volgende actionsies ondernemen: (a) gebruikers van uw niet-Op noer-en eจากช่อง euen เรื่องที่เขารู้จริงๆ ก็คือ เนื้อหาในตอนนี้นั้นแหละ สิ่งที่เขาอยากทําก็คือ voor kinderen คือ gemaakt

  9.2 Kennageving aan Europese gebruikers Voorui gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan EU EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, Momenteel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Merkeigenschappen en toewijzing

  10.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ YouTube Vererent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, Herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigenschappen we engeenenge engeenenge

  10.2 Beperkingen Alle gebruik van de YouTube Merkeigenschappen (waaronder bijbehorende Goodlies) komt ten Goede van YouTube U wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe die u verkrijgt uit de YouTube Merkeigenschappen U zult op geen enkel moments de geldigheid van de YouTube Merkeigenschappen of hun registratie aanvechten of andere helpen deze aan te vechten (behalve voor u dat recht bij wet enuntenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen รวมถึงมีหัวข้ออยู่

  10.3 ลักษณะพิเศษ Alle API Clients dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming meet de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube Merkeigenschappen YouTube Behoudt zich het recht voor om te bepalen of uw toeschrijvings en weergave van de YouTube Merkeigenschappen voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden. YouTube Behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Merkeigenschappen weer te geven te beëindigen

 11. Eigendomsaanduidingen YouTube In ge geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen op of nietWorden verstrekt ผ่าน de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijnen, voatore zpassing, voat

 12. Rechten van derden U en uw API Client ss zullen geen inbreuk Maken op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of recht eneenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenศึกษา

 13. สาธารณะ YouTube mag gebruikmaken van de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijke naam bij personalen), productnamen of aผู้ใช้รายอื่น U verleent aan YouTube en haar Aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, onherroepelijke, Royaltyvrije,edldwijde licentie om de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijk naam bij deeneenden eendeeden enเรา ของคุณด้วย U mag geen openbare verklaringen afleggen die betrekking Hebben op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services, die eenpartnerchap พบกับผู้สนับสนุนของ ondersteuninging YouTube suggereren, zonder de voorafgaene oorhrif vanoree

 14. บริการ Wijziging van de YouTube API

  14.1 Recht om te wijzigen YouTube ได้รับการติดต่อ YouTube zal proberen om u een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een vooraankondiging te doen

  14.2 Wijzigingen พบกับ terugwerkende kracht ใน het geval YouTube van plan is om incompatibele wijzigingen Meet terugwerkende aan te brengen in de YouTube API Services, zal YouTube een dergelijke wijziging aankondigen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen en progeen dereen

  14.3 Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden zijn van Toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden geïdentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/Subject-api-services YouTube zal redelijke inspanningen doen om de Softwarecode voor de Subject API Services te Handhaven voor een jaar vanaf 10 februari 2017,

  1. tenzij YouTube bij wet, rechterlijk bevelretrekking meet derden (inclusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht คือ om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. tenzij het zou kunnen leiden tot privacy-, veiligheids- of Ander risico, of aanzienlijke economische of materiële technische สุดท้าย; จาก
  3. behalve voor eigenschappen opgenomen in de Subject API Services die niet meer beschikbaar zijn op of via de YouTube producten, diensten, applicacies (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie) พบกับ uitzondering van deitz APIdering van deitz APIdering.

  โครงการ Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven

 15. Verbruik enโควต้า YouTube kan te allen tijde een quotum vaststellen voor het wordruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Client, een categorie gesuikers of API Client, of alle gebruikers of API Client. U en uw API Client s. zullen niet, en zullen niet proberen omใช้คําruik- ofQuotabeperkingen te overschrijden of omzeilen. YouTube kan aanvullende vereisten vaststellen die Betrekking Hebben op het wordruik ของโควต้า, bijvoorbeeld in het Ontwikkelaarsbeleid

 16. Gegen impliciete rechten

  16.1 Eigendom Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behouden YouTube, haar Aangesloten entiteiten en hun licentiegevers en leveranciers alle rechten op, titels en eigendom enigendeeneneneneneneeenenenenenenee enที่ต้องการคําถาม Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client, พบกับ uitzondering van enig YouTube Eigendom

  16.2 Geen andere rechten Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten, verleent YouTube u geen andere rechten of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit vantdrukkeleeeeneneneeegeengeegeเป็นผู้ทํางาน

  16.3 เหล้า Gen y ของ rechten op octrooien Zonder af te doen aan het algemene karakter van het vorenstaande worden er geen rechten of licenties verleend op grond van octrooien in het bezit van of beheerdgate YouTube of haar Aangeslotenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenerenenenenenenenenenerenenenenerenenenenenenenenenenenเป็นสิ่งที่โหมดเข้ามาเอง Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube

 17. Niet-exclusief De Overeenkomst คือ eent extusieve overeenkomst YouTube

 18. Vertrouwelijkheid ชุมชนของ YouTube แสดงถึงบริการด้านเนื้อหาบน YouTube ของบริการ YouTube Vertrouwelijke Informatie Bevatten Indien u enige YouTube Vertrouwelijke Informatie ontvangt, zult u deze vertrouwelijk houden, niet gebruiken behalve in het kader van uw toegestane gebruik van de YouTube vangeenenenenenee engeenenen enอย่างถื้นอย่างนี้

 19. การรับประกันเป็นข้อจํากัดความรับผิด

  19.1 Naleving van de Overeenkomst IederePartij garandeert de andere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit uiofde van de Overeenkomst.

  19.2 เสื้อผ้า Garenes Geen voorwaarden, garanties of andere bepalingen zijn van toethrough op een dienst, Software of of andere goederen of Dinsten generten dot YouTube.

  19.3 ข้อจํากัดความรับผิดของ Ananvullende Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn alle impliciete voorwaarden, garanties of Andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden meet bevredig11777 votregege tt vreggeโทรศัพท์มือถือ YouTube ของ haar Aangesloten entiteiten garanderen u in het bijzonder niet dat:

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services ononderbroken, tijdig, veveiligd of storesvrij zullen zijn;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of Anders geldig zullen zijn; จาก
  4. enige fouten in de werking of functioniteit van enigspect van de YouTube API Services, waaronder Software, code, inhoud (inclusiefaudiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client.

  19.4 Geen externe garanties Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), zal geen advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling,ประตู u ontvangen van YouTube, haar Aangedieen eniteegeen eniteegeenenge theethenge theeเรียกให้เกิดกระบวนการ

  19.5 API gegeevens De content aangeboden als deel van API gegevens omvat video, aaudio, afbeeldingen, foto's, tekst, ฟังก์ชัน Funieve, Software en ander materiaal, waaronder muziek, geluid, opmerkingen, script en Audiovisuele combinaies YouTube คือ een aanbieder van Hostingdiensten voor content en YouTube is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de wettigheid van dergelijke content, meet inbegrip API-gegevens worden Gate u en uw API Client(s) naar eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zijn voor enige schade aan de computersysteme of egeen en eigege en eigege

  19.6 Dennsten van derden Daarnaast kunnen de YouTube API Services ลิงก์เว็บไซต์ naar externe en diensten bevatten die niet het eigendom zijn van YouTube of Gate YouTube Beheerd Worden YouTube Heeft geen Controls on en neemt geen verantwoordelijk op zich voor dergelijke sites en online diensten

 20. การตีกรอบรถตู้ Aansprakelijkheid

  20.1 Beperkingen

  1. Niets ใน deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van dePartijen uitsluiten of beperken voor:

   1. dood of Persoonlijk Letel als gevolg van nalatigheid van één van dePartijen of hun bedienden, Agenten of werknemers;
   2. การฉ้อโกง voorstelling van zaken
   3. Verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring); จาก
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht

  2. 20.1.50 บาท

  20.2 Aanvullende beperkingen Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, en onderworpen aan Artikel 20.1 คือเนื้อหาโดยรวมบน YouTube ของ aansprakelijkheid op grond van of inอ่านออกเสียงและพบ

 21. การทําภารกิจ

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services service u, degenen die namens u Handelen, uw API Client ของ enige van uw gebruikers;
  2. daadwerkelijke of vermeende schending van de Overeenkomst (of een deel daarvan) Gate u, degenen die namens uhandelen, uw API Client (senee van uw gebruikers, inclusief veradenderee engeenderen enigendere-engeenderee engeenderee engeenderee enerenderee enerenderee enerenderee enerendeere enerendereeree enerendeere engeenderre-enigendereer enigenderee enerenderere enerenderee enerenderree enerenderere enmeenderee en มีหากต้องการมีอะไร"ค่ะ
  3. enige content, gegevens, technologie ofmaterialen Ververekt of bijgingragen Gate of via u, degenen die namens u Handelen, uw API Clients, enige van uw gebruikers en niet Gate YouTube en haar Aangesloten entiteiten

  อินดี้ของ de verdediging of schikking Gate u is opgenomen, kan YouTube op ieder moments daarna haar eigendvisoryur aanwijzen (op eigen kosten); kan YouTube de verdediging en schikking van een dergelijke Vordering Overnemen. U stemt ermee in een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkencing van YouTube Beide partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen YouTube Dienovereenkomstig gaat u akkoord dat YouTube gerechtigd zal zijn om voorlopig ofPermanentlye rechterlijke maatregelen te vragen tegen enige schending of dreigende schendingen van dergeenchtkebeperdedeereebeedereberede

 23. การคิดไตร่ตรอง Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, gingurende de Overeenkomst en drie (3) jaar na enige beëindiging of afloop van de Overeenkomst Gate u of YouTube, gaat u deeenene

 24. การกํากับดูแล

  24.1 Beuindiging Gate u U kunt uw wettelijke overeenkomst meet YouTube te allen tijde beëindigen Gate uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Services stop te zetten (waaronder het stopzetten van de toegang en gebruik dor uw API Client(s) en de en deu en deu en de en deg en degen en de en deu en depen en de en deel en degenen U hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services stopzet, tenzij anderszins vereistประตู YouTube

  24.2 การเติมเต็ม YouTube Niettegenstaande iets waaruit waaruit tegendeel zou kunnen blijken, Behoudt YouTube zich het recht omor om te allen tijde (i) toegang tot of gebruik van enigenen enigenen enigenenenenenenenenenenenenenenตัวเลือก Mogelijk moeten wij bijvoorbeeld genoemde rechten rechten uitoefenen in gevallen waarin u tekort komt in de nakoming van deze Overeenkomst, rechterlijk bevel, als we geloven reat rege Hoewel wij zullen proberen u hiervan op redelijke termijn kennis te geven, zijn wij daartoe niet verplicht

  24.3 เอฟเฟกต์ van de beëindiging Bij eventuele opschorting, aankondiging van beëindiging of beëindiging (al dan niet Gate u of YouTube) zult u onmiddellijk stoppen meet gebruik van alle YouTube Eigendom en zult u alle YouTube API Services (inclusief egeege zegezege) Op verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie die u in uw bezit Hebt of die u beheert, schriftelijk certificeren en dited enitkendeenen teit deit YouTube Kankan onafhankelijk communiceren meet iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijn meet dereferralencies toegewezen aan u of uw API Clientss, om kennis van vanwel van vanuge degerege gesgege gesaอย่าง อย่าง จํานวนมาก

  24.4 Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen ช่อง YouTube โดยเฉพาะของวง ไหม

  24.5 Geen verplichting om te lever YouTube คือ Op geen enkele wijze verplicht om de YouTube API Services te lever Het is uw volledige verantwoordelijkheid om te allen tijde voorbereid te zijn om uw zakelijkeทุกอย่าง

  24.6 Voortbestaan