ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

หมายเหตุ: การปฏิบัติตามนโยบายสำหรับนักพัฒนาแอป YouTube มีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไคลเอ็นต์ API จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริการ API ของ YouTube (API TOS) ที่เฉพาะเจาะจง คู่มือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ API ในบางแง่มุม แต่ไม่ได้แทนที่เอกสารที่มีอยู่

Les condition de service suivantesitations aux Services API YouTube Constituent un document juridique que vous devezเพื่อนของคุณ lorsque vous accédez à ou que vous utilisez les Services API YouTube Veuillez les relire régulièrement et vous assurer que vous les avez compris. Vous pouvez vous abonner au flux RSS dédié à l’historique desสลับ afin d’être notifié de tout changement auxServices de serviceitations aux Services API YouTube En lisant les Terms de service ci-dessous en lien avec les Services API YouTube ainsi qu’en accédant et en utilisant les Services API YouTube, veuillez garder à l’esprit ce qui suit :

Il est trèsที่มีความหมาย pour nous de realer et de foodiser la croissance de la communauté de créateurs, devisiteurs, de titulaires de droits sur les Contenus et d’annonceurs olditaires sur YouTube Noustwonissons les Services API YouTube pour permettre aux développeurs de créer des expériences qui apportent une valeur addnelle à l’écosystème YouTube et à ses utilisateurs. Si votre mie en ไปเป็น Úvre est en violation avec les Terms de servicesแบบย่อs aux Services API YouTube, ou a un impact négatif sur la communauté YouTube, il se peut que nous extraion des limitations et des Interdictions à votre accès/utilisation des Services API.

Merci,
—L’équipe Services API สำหรับ YouTube

เงื่อนไข de Service ที่เกี่ยวข้อง aux Services API ของ YouTube

Merci de l’intérêt que vous Portez aux Services API YouTube Les Services API YouTube (tels que définis ci-dessous) vous sontมีผล par YouTube LLC, sis 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 (désignés par « YouTube », « nous », « notre » ou « nos »). Ces Agreement de service loyaltys aux Services API YouTube (« Conditions de service ») Constituent un document juridique auquel cis vous devez àvous devez àvous ทวารหนัก Le terme term เลย « Services API YouTube » désigne (i) les Services API YouTube (p. ex., les services Données API YouTube et les services de Reporting API YouTube) abuse à disposition par YouTube, y compris les services API YouTube abuse à disposition le site pour développeurs ( En accédant à et en utilisant les Services API YouTube, et en retour des avantages des Services API YouTube qui vous sontมีผลสี่ส่วนของ YouTube, vousacceptez d’être lié(e) par le Contrat (tel que défini ci-dessous)

 1. คำจำกัดความ Ces termes définis ont les significations suivantes :

  1. Société affiliée désigne toute entité qui, directement ou indirectement, Contrôle, est Contrôlée par ou est sous Contrôle commun avec YouTube, y compris Google Inc.
  2. Client API désigne un site Web ou une application logicielle (y compris une application mobile), que vous avez développée, qui accède à ou utilise les Services API YouTube
  3. {0/}https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies
  4. Le terme Données personnelles a le sens qui lui est doné dans les lois Nationes des ETats Membres de l’Union Européène implémentant la Directive européenne 95/46/CE related à la Protection des Données, Telle
  5. Signes Distinctifs YouTube désigne les appellationscommercees, les marques advertisinges, les marques de service, les logo, les noms de domaine et autres signes clearifs de YouTube
  6. Consignes artists à la marque YouTube désigne les Consignes d’utilisation de marque Relatives aux Services API YouTube สามารถเข้าถึงได้ à l’adresse. https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  7. ข้อมูล Confidielles YouTube désigne toutes informations de YouTube ou de ses Sociétés affiliées qui vous sontมีผลสี่วัน en lien avec votre accès à ou votre utilisation des Services API YouTube, à l’exclour des informations queten avec votre accès à ou votre utilisation des Services API YouTube, à l’exclusion des informations que l’tre des quentจะต้องs
  8. Le terme Site YouTube pour les développeurs désigne le site Web de YouTube pour les développeurs, y compris les pages เว็บเข้าถึงได้ Actuellement à l’adresse https://developers.google.com/youtube
  9. Le terme Consignes YouTube désigne les Consignes et tout autre document publiés sur le Site YouTube pour les développeurs, y compris les Consignesitations à la marque YouTube
  10. Le terme Conditions YouTube désigne les Terms génrales du service YouTube เข้าถึงได้ Actuellement à l’adresse https://www.youtube.com/t/terms
 2. Le Contrat

  2.1 Composantes du Contrat ชุดสูท Le Contrat est composé de ce qui:

  1. เงื่อนไขการให้บริการ
  2. les Politiques Relatives aux développeurs;
  3. les Consignes YouTube
  4. les références qui vous sont à assignées, à vous et à votre ou vos Clients API par YouTube ou Google;
  5. les Principes relatifs aux logiciels de Google sont Actuellement สามารถเข้าถึงได้ à l’adresse http://www.google.com/corporate/software_principles.html; et
  6. lesconditions ของ YouTube

  2.2 เงื่อนไขในการใช้งาน Avant d’accéder aux Services API YouTube, veuillez lire attentivement les documents Constitutifs du Contrat et vous assurer que vous les avez compris. Si vous êtes en désaccord avec un quelconque information du Contrat, vous n’avez pas notre autorisation de, et vous ne devez pas accéder à ou utiliser les Services API YouTube.

  2.3 การแก้ไข Contrat YouTube peut à tout event certification les Terms de service ou tout autre document Constitutif du Contrat. YouTubeFournira un avis deธรรมดา desTerms de service en publiant lesการแปลง à l’adresse https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (ou toute URL qui lui succédera), et YouTube vous avertira par écrit en cas de implementation des présentique des prเรียกสอดวัน การแก้ไข YouTube vous conversionera de la date d’entrée en vigueur de Tellesสุดเก๋ qui ne s’appliqueront pas de manière rétroactive et qui seront effectives au Plus tôt 30 jours après leurpublication. Cependant, les Changements relatifs à une nouvelle fonction ou ceux établis pour des raisons juridiques pourront être impactifs immédiatement lors de leur notifications. Si vous n’acceptez pas uneของรายการ au Contrat, vous devez résilier ce dernier. YouTube vous filler sur votre droit de résiliation, et sur la manière de l’exercer. Dans l’hypothèse oùles vous ne résiliez pas clearement le Contrat, la Continuité de votre accès à ou de votre utilisation, ou Celes de votre ou vos Clients API, des Services API YouTube, y compris Contranuité de votre accès à ou de votre utilisation, ou Celes de votre ou vos Clients API, des Services API YouTube, y compris Contranuité de votre accès à ou de votre utilisation, ou Celes de votre ou vos Clients API, des Services API YouTube, y compris Contrités เครื่องมือสร้างข้อมูลสำหรับการเข้าใช้งาน:

  2.4 ลำดับความสำคัญ En cas de cleardiction entre cesไซส์ de service et d’autres documents Constitutifs du Contrat en lien avec les Services API YouTube, ces Terms de service prévalent.

 3. Accès à et utilisation autorisés des Services API YouTube

  3.1 Respect du Contrat Vous et votre ou vos Clients API (i) visibleerez le Contrat à tout period lorsque vous accéderez à ou utiliserez les Services API YouTube; (ii) n’accéderez (ou vous efforcerez d’accéder) aux Services API YouTube ve pour pour daux Services API YouTube peut reutre ou résilier votre accès à ou votre utilisation de tout information des Services API YouTube (y compris tout élément d’identification qui vous est attribué, à vous ou à votre vos des Clients API)

  3.2 บุคคลที่ไม่ใช่แบบอัตโนมัติ Vous ne devez pasaccepter le Contrat, ou accéder à ou utiliser les Services API YouTube si (a) vous n’avez pas l’âge requis pour Conclure un meett ayant un effet against avec nous, ou (b) vous vous avec nous, b)

  3.3 การยอมรับ pour le compte de tiers Si vous utilisez les Services API YouTube pour le compte d’un tiers (comme votre Employeur), vous garantissez avoir la Capacité d’engagementr ce tiers (personne physique ou personne morale) au titre du Contraver et avoir la Capacité d’engager ce tiers (personne physique ou personne morale) au titre du Contravre ettitre du Contrazesez avoir la Capacité d’engagementr ce tiers (personne physique ou personne morale) au titre du Contraver ettitre à จะไม่แน่นอน

 4. การจารึกข้อความ Afin d’accéder aux Services API YouTube, il peut vous êtreดีมานด์é deบริเวณFournir someesข้อมูล (comme votre identité et vos coordonnées) dans le cadre du processus d’inscription, ou dans le caditre de la Continuation API Nous pouvonsข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ces informations jusqu'à ce que nous n'en ayons Plus besoin, y compris à des fins Contractuelles et d'intégrité. Notre Politique de secretité Actuellement Accessibility à l’adresse https://www.google.com/policies/privacy explique ce que nous faisons de vos Données personnelles et la façon dot nous protégeons votre vie privée lorsque vous no privée lorsque vous no

 5. เคารพ des lois Vous et votre ou vos Clients API, et vous Casterez à ceux qui agissent en votre nom et à vos utilisateurs d’en Faire autant, devez (i) Rel’ensemble des lois, règles et r Sansrestriction de ce qui précède, vous ne distribuerez pas ni neผู้สนับสนุน un accès à votre ou à vos Clients API en violation des lois des États-Unisบุ๊กมาร์ก au Contrôle des exportations ou des lois โฆษณา

 6. API ของไคลเอ็นต์ เป็นต้น YouTube peut Contrôler, สำรวจ et Inspecter votre ou vos Clients API ainsi que Contrôler et studyer votre accès à et votre utilisation des Services API YouTube, à tout time et sans vous en aviser autrement afinsi que untrôler et studyer votre accès à et votre utilisation des Services API YouTube, à tout event et sans vous en aviser autrement afin deamassurer detrequet equitassurer detrequet d’assurer deurene des dut votre เครื่องมือสร้าง des Services API

 7. Vie privée de des utilisateurs et des Clients API Sanslimiter l’article 5 (Respect des lois), vous vous etcerez à l’ensemble des lois et règlements sur la vie privée, y compris ceux qui s’appliquent aux Données personnelles. Chaque Client API {2/}nira et se meetera à une politique deยึดครองลิขสิทธิ์ publiée, qui décrit clairement et précisément à ses utilisateurs les informationsให้คุณทราบ aux utilisateurs auxquelles vous et votre Client API acciterque et votre{/9}

 8. Sécurité Dans la mesure où vous et votre ou vos Clients API disposez de l’autorisation d’accéder à ou d’utiliser des données, vous et votre ou vos Clients API, et vous exigerez cela de ceux qui a

 9. Avis aux utilisateurs

  9.1 ภาระหน้าที่ในการแจ้งเตือน

  1. Si vos client API utilisent des services d'API YouTube pour permettre aux utilisateurs de meettre en ligne des vidéos sur les sites Web, les application, les services ou les produits de YouTube, l'écran ou la fenêtre oùcl'utilis l'utilis (บริการลูกค้า)

   "En cliquant sur "Mettre à jour", vous certifiez que le Contenuป้อน en ligneดำเนินการตาม lesTerms d'utilisation de YouTube (y compris le règlement de la communauté YouTube) disponibles à l'alectione [s] Veillez à ne pas enfreindre les droits d'auteur ni la vie privée d'autres personnes"

   Si la Mise en ligne est impactuée sur un ordinateur de bureau ou portable, l'URL est la suivante : https://www.youtube.com/t/terms Si la Mise en ligne est Effectsuée sur un appareil mobile, l'URL est la suivante : http://m.youtube.com/terms

  2. Sous réserve de la section 9.1 alinéas (iii) et (iv) ci-dessous, les client API qui permettent aux utilisateurs de meettre en ligne des vidéos sur les sites Web, les application, les services ou les produits de YouTube doivent offrir posittent . YouTube Si vos client API permettent également aux utilisateurs de meettre en ligne des vidéos sur votre chaสองne YouTube, Cele-ci doit (i) indiquer clairement les values de votreสำรอง de licence ชัง ces vidéos, Fairpion comp

  3. Pour en savoir Plus, veuillez vous référer à la section III.J ("Clients API destinés aux enfants") du règlement pour les développeurs.

  4. Pour savoir comments déterminer si un Contenu est conçu pour les enfants, cliquez ici

  9.2 Avis aux utilisateurs de l’UE Pour les utilisateurs qui se trouvent dans l’Union Européenne, vous et votre ou vos Clients API devez vous baseder à la Politique de Consentement de l’utilisateur de l’UE, Accessibility à l’adresse http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Caractéristiques de marque et การระบุแหล่งที่มา

  10.1 Octroi de licence YouTube vous octroie une licence personnelle, incessible, ne pouvant être octroyée ensous-licence, nonไสาขาที่ผู้กำหนด, révocable et restrictedée d’afficher les Signes Distinctifs YouTube, qui sont indiquées unique des àrevos à

  10.2 ข้อจำกัด Toute utilisation des Signes Distinctifs YouTube (y compris toute clientèle associée) se fera au profit de YouTube. Vous cédez et céderez irrévocablement à YouTube tout droit, titre et intérêt que vous obtenez vis-à-vis de tout Signe Distinctif YouTube. Vous ne remettrez pas en questions ni n’aiderez des tiers à remettre en หากมีคำถาม , à aucun event, la validité des Signes Distinctifs YouTube ou leur enregistrement (sauf dans la mesure oùne vous ne pก็ได้

  10.3 การระบุแหล่งที่มา Tous les Clients API doiventในบริเวณแบ่งปัน 4nir une Attribution adéquate perisent des Signes Distinctifs YouTube YouTube se réserve le droit de déterminer si votre ou vos Attributions et votre affichage des Signes Distinctifs YouTube sont basedes aux Consignes relateds à lamarque YouTube et à ces Certification de service. YouTube se réserve le droit de résilier votre licence d’affichage des Signes Distinctifs YouTube à tout event pour tout motif.

 11. Avis de droits สุดพิเศษ Vous ne procéderez pas au retrait, à la dissimulation ou à laฟีเจอร์ใหม่ๆ d’une quelconque condition de service de YouTube ou de Google ou de tout lien ou mention relatifs à cesจะมีผลกับ ou tout droit d’auteur, ou tout droit d’auteur, marque marque ou de Google ou de tout lien ou mention relatifs à ces condition, ou tout droit d’auteur, marque marque ou de Google ou de tout lien ou mention relatifs à cesแคมเปญของคุณ Si ces กล่าวถึง n’apparaissent pas sur, ou ne sont pasมีผลผ่าน les Services API YouTube, vousacceptez d’afficher ces notificationsสมควร การแจ้งให้ทราบโดยปะปนกัน aux Consignes relateds à lamarque YouTube, le cas échéant.

 12. Droits des Tierces Party Vous et votre ou vos Clients API n’enfreindrez et ne violerez pas, et exigerez de ceux qui agissent en votre nom et devos utilisateurs de ne pas enfreindre ni drovioler, les drovioler

 13. การประชาสัมพันธ์ YouTube peut utiliser le nom de votre société ou de votre social Organization (ou un nom personnel dans le cas d’une personne physique), ses noms de produits ou logos dans des présentations, documents market, listes deยืม listing, ciports actions finéviters Vous accordez à YouTube et à ses sociétés affiliées une licence non extra, irrévocable, gratuite et dans le monde entier d’afficher le nom de votre société ou de votre logo (ou votre nom) Vous ne devez pas Faire de déclaration publiquentant votre accès à ou, votre utilisation des Services API YouTube, qui suggère unpartenariat avec, ou un parrainage ou un soutienแต่ละกลุ่มรักษา par YouTube san ทดสอบ crit autorisation

 14. การแก้ไข des Services API ของ YouTube

  14.1 การแก้ไข YouTube innove Constamment, et dans le cadre de ces Innovations , YouTube peut application ou interrompre tout information des Services API YouTube (y compris des spécifications, protocoles ou méthodes d’accéder à un quelconque view des Services API YouTube) YouTube s’efforcera de vous forevernir un préavis raisonnable ou de Faire une annonce préalable.

  14.2 การแก้ไขเข้ากันไม่ได้กับ avec les version antérieures Lorsque YouTube aura pour intention d’effectuer des overrideanalyticss avec les needs antérieures aux Services API YouTube, YouTube annoncera ces migration au Site de YouTube pour les développeurs et essaiera de continuer à maintenir le code logiciel audios pour la aux Services API YouTube, YouTube annoncera cesองค์ประกอบ au Site de YouTube pour les développeurs et essaiera de continuer à maintenir le code logiciel audios pour la aux Services API YouTube, YouTube annoncera ces migration au Site de YouTube pour les développeurs et essaiera de continuer à maintenir le code logiciel version pour la aux Services API YouTube),

  14.3 เงื่อนไขของเงื่อนไข DesCondition Particulières s’appliquent à des versions spécifiques des Services API YouTube qui sont identifiés comme étant des « Services API assujettis » à l’adresse https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services YouTube fera ses opportunities raisonnables pourcontinuer à maintenir le code logiciel pour les Services API assujettis pendant un an à partir du 10 Février 2017,

  1. à moins que YouTube ne soit tenue par la loi, par une décision judiciaireou par une PROGRESS avec une tierce Partie (y compris des évolutions législatives ou des évolutions dans ses Relects) การแก้ไข d’effect
  2. à moins que la mie en Úuvre de ces migration ne crée des risques liés à la vie privée, à la sécurité ou des risque de toute autre Nature, ou descharge économiques ou students substantielles; OU
  3. sauf dans le cas de fonctionnalités inclues aux Services API assujettis qui ne sont pas ou ne sont พร้อมด้วย Disponibles sur, ou via les produits, บริการ, แอปพลิเคชัน ou เว็บไซต์ Web de YouTube (p. ex., www.youtubeapplication’mobile API, l

  Après le 10 Février 2018, YouTube peut muted ou interrompre les Services API assujettisนำหน้า บทความ 14.1 et 14.2 ci-dessus

 15. การใช้งานและโควต้า YouTube เครื่องแก้ไขงาน 3 ตัว 4 ชุด 3 ชุด 3 ชุด Vous et votre ou vos Clients API ne dépasserait pas, ne Contournerait pas, ni n’essayerez de dépasser ou de Contourner les restricteds à l’utilisation ou auxConversionss. YouTube peut préciser des exigences addelles liées à l’utilisation ou auxConversionss, y compris au sein des Politiques สัมพัทธ์ aux développeurs.

 16. Absence de droits โดยนัย

  16.1 Propriété ก็ได้

  16.2 การขาดวันหยุด YouTube l’exception des droits appeales visés dans le Contrat, YouTube ne vous accorde aucun autre droit ou autre licence (qu’ils soient appeales, implicites, en vertu du principe de l’estopépel the par oupuutre licence (qu’ils soient Manageds, implicites, en vertu du principe de l’estoppel the par oupuutre licence)

  16.3 Absence de licences ou de droits à des brevets ou à des Contenus Sans Limiteder le caractère général de ce qui précède, aucun droit ou aucune licence n’est accordé(e) en vertu de brevets détenus ou Contrôlés par YouTube ou ses sociétés aucconuet affililier(s) Tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés sont réservés par YouTube.

 17. Absence d’exclusivité Le présent Contrat เป็นผลลัพธ์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งกันและกัน Vous reconnaissez etacceptez que YouTube et ses sociétés affiliées puissent développer, à ce jour ou dans l’avenir, des sites Internet, des application, des produits ou des services en Concurrence API บริการ API ของ YouTube

 18. ข้อมูลลับ Les Communications de YouTube à votre intention et les Services API YouTube peuvent Contenir des Informationsที่ไม่ซ้ำกัน หรือ YouTube Sien vous recevez des Informations Centielles de YouTube, vous devez en préserver la Nature intentielle, ne pas les utiliser en lien avec votre utilisation autorisée des Services API YouTube en vertu devez en préserver la Nature intentielle, ne pas les utiliser en lien avec votre utilisation autorisée des Services API YouTube en vertu du Contraguer à pas à Fair

 19. การรับประกันและการหลีกเลี่ยง

  19.1 Respect du Contrat Chaque Partie garantit à l’autre qu’elle apportera toute l’attention et les compétences raisonnables afin de se consenter à sesdisclaimer au titre du Contrat.

  19.2 Absence de garanties สภาพ Aucune, garantie ou autre terme ne s’applique à un quelconque service, logiciel ou à tout autre bien ou serviceกลับไปที่ 4ni par YouTube en vertu du Contrat à moins que cela ne soit expressément prévu au Contrat.

  19.3 ส่วนเสริมสำหรับการยกเว้น Sous réserve de l’article 20.1(a) (Restrictions de responsabilité), l’ensemble desทีวี En Particulier, YouTube ou ses sociétés affiliées ne vous garantissent pas que:

  1. les Services API YouTube répondront à vos exigences;
  2. les Services API YouTube seront ininterrompus, sans retard, sหน้าเว็บของคุณ ou ถูกปิดใช้งาน d’erreurs;
  3. les Services API YouTube serontตำแหน่งโฆษณา, fiables, complets, continueront d’exister ou seront autrement valables; ou
  4. les défauts dans la mie en kinduvre ou toute fonctionnalité des différentsities des Services API YouTube, y compris les logiciels, IDs, Contenus (y compris les Contenus audiovisuels), Données, l’assistance ou tout aut a

  19.4 Absence de garanties externes Dans la mesure permise par la loi applicable, et sous réserve de l’มาตรา 20(a)(ii), aucun Conseil et aucune ข้อมูล, qu’ils soient oraux ou écrits, obtenus par vous de la part de YouTube, de sucun Conseil et aucune ข้อมูล, qu’ils soient oraux ou écrits, obtenus par vous de la part de YouTube, de sires sociétantis

  19.5 Contenu des Données API Le de Contenu comme faisant Partie des Données API comprend les vidéos, éléments audio, ภาพกราฟิก, รูปภาพ, ข้อความ, fonctionnalités interactions, logiciels et autres éléments, y compris la musiques audio, airles sons, YouTube est unnisseur de services d’hébergement de Contenu, et YouTube décline toute responsabilité quant à la disponibilité, l’exactitedu, l’utilité, la sécurité ou la légalité décline toute responsabilité quant à la disponibilité, l’exactitudi, l’utilité, la sécurité ou la légalité dudit Conteniffu, incluantier Toutes les Données API sont obtenues par vous et votre ou vos Clients API à votre seule disrétion et à vos profres risques, et vous serez seul(e) responsable de toutlevage subi pari หรือ

  19.6 บริการฝ่ายต่างๆ Par ailleurs, les Services API YouTube peuvent Contenir des liens vers des sites Web tiers et vers des services en ligne tiers, qui ne sont ni la proriété de, ni Contrôlés par YouTube. YouTube n’exerce aucun Contrôle sur lesdits sites Web et services en ligne et décline toute responsabilité à cet égard.

 20. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  20.1 ข้อจำกัด

  1. Rien dans ce Contrat n’exclut ou neการจำกัดe la responsabilité d’aucune des Party pour:

   1. les décès et les blessures corporelles résultant de la négligence d’une des Party ou de leurs exécutants, agent ouEmployés;
   2. la transactione ou la fausse déclarationโดยการใช้เมื่อผู้ใช้ค้นหา;
   3. les {/8} en vertu de l’article 21 (การชดใช้ค่าเสียหาย); ou
   4. les Questions ne pouvant pas Faire l’objet de limitations ou d’exclusions en vertu de la loi มีผลบังคับใช้

  2. Sous réserve de la Section 20.1(a) ci-dessus, YouTube ou ses sociétés affiliées ne seront pas tenues responsables en vertu du Contrat (que ce soit contractuellement, délictuellement (y compris par négligence) ou autrement) pour les pertes spéciales ou indirectes, pertes de profits, pertes de revenus ou pertes d’opportunités, subies ou encourues par vous, ou autrement pour la suppression ou la corruption de données, le retrait ou la modification de tout aspect des Services API YouTube, ou en lien avec tout contenu soumis aux sites Web, applications, services et produits YouTube par des utilisateurs ou des partenaires, ou pour les comportements diffamatoires, insultants ou illégaux de ces personnes ou entités (que ces pertes soient ou non envisagées par les parties à la date du Contrat).

  20.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ Dans la mesure permise par la loi applicable et sous réserve de l’ มาตรา 20.1, la responsabilité totale de YouTube en vertu de ou en lien avec le présent Contrat (que ce soit portuellement, délictuellement ày componsabilité totale de YouTube en vertu de ou en lien avec le présent Contrat (que ce soit agreementuellement, délictuellement ày com)

 21. การชดใช้ค่าเสียหาย Vous devez indemniser et dégager de toute responsabilité YouTube et ses sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants,ยึดถือ et utilisateursursant l’ensemble des responsabilités, dommages, pertes in

  1. l’accès à ou l’utilisation des Services API YouTube par vous, ceux agissant pour votre compte, votre ou vos Clients API ou l’un de vos utilisateurs;
  2. une violation réelle ou supposée du Contrat (ou de toute portion de ce dernier) par vous, ceux qui agissent pour votre compte, votre ou vos Clients API, ou l’un de vos utilisateurs, y compris la violation réelle ou supposée commise à l’encontre des droits d’une tierce partie (y compris les droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits exclusifs, la confidentialité, le droit à la vie privée et le droit à la publicité) par vous, ceux qui agissent pour votre compte, votre ou vos Clients API, ou l’un de vos utilisateurs; ou
  3. for

  YouTube peut, à sa seule disrétion, décider que vous preniez en charge la défense de la Plainte pour laquelle vous êtes censé(e) indemniser YouTube et ses sociétés affiliées en pr vertu affiliées en vertu ดูวิดีโอ Vous Convenez de ne pas unclure d’accord transactionnel interestant une Telle Plainte sans le Consentement préalable écrit de YouTube Chacune des Party eachnira uneมีค่าบริการ raisonnable à l’autre Partie dans la mesure nécessaire afin d’assurer la défense Contre toute Plainte pertinente.

 22. มิจฉาชีพ Vous reconnaissez que les restricted et restricted visées dans le Contrat sont nécessaires et raisonnables pour protéger YouTube, etacceptez expressément que les dommages-intérêts pécuniaires peuvent ne pas àtreants pas àrevotreants De même, vousacceptez que YouTube ait le droit de prendre des mesures injonctives temporaires ou peres per toute violation ou menace de violation de ces limitations ou limitations devant toute juridiction compétente.

 23. การซิงค์ Dans la mesure permise par la loi applicable, pendant la durée du Contrat, et durant les trois (3) ans suivant toute résiliation ouexpir du Contrat par vous ou YouTube, vous pressez de renoncer à Faire ris Fairevaloir, Sans préjudice de ce qui précède, dans l’hypothèse où YouTube ou Google Inc. introduirait, dans un premier temps, une action en Contrefaçon de brevet Contre vous dans le cadre d’une Proculที่คุณ

 24. การกลับคำตัดสิน

  24.1 Résiliation de votre fait Vous pouvez résilier votre accord juridique avec YouTube en résiliant votre accès à et votre utilisation des Services API YouTube (y compris l’interซ่อนion de l’accès à et de l’utilisation de votre utilisation des Services API YouTube (y compris l’interซ่อนion de l’accès à et de l’utilisation de aquitre outre votre API) Il n’est pas nécessaire d’informer spécifiquement YouTube lorsque vous arrêtez d’utiliser et d’accéder aux Services API YouTube à moins que cela ne soit requesté par YouTube.

  24.2 การยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของ YouTube NonObbant toute intent againstre, YouTube se réserve le droit de (i) suspendedre ou résilier votre acces à ou votre utilisation de toutตามเวลาจริง des Services API YouTube par vous, votre ou vos Clients API et ceux agissant pour API et ceux agissant pour Parsélite exemple, nous pouvons avoir besoin d’exercer de tels droits dans les hypothèses de abuse par vos soins du Contrat, d’une décision de Justice, lorsque nous Considérons qu’un mauvais auvaisible Bien que nous nous efforcerons de vous notifier dans un délai raisonnable, nous n’avons aucunevocation de le Faire.

  24.3 Effet de la résiliation username l’occasion de toute suspended, de tout avis d’interและค้นหา ou de toute résiliation (que ce soit de votre fait ou du fait de YouTube), vous cesserez immédiatement d’accéder et d’utiliser l’tre fait ou du fait de YouTube), vous cesserez immédiatement d’accéder et d’utiliser l’tre fait ou du fait de YouTube), vous cesserez immédiatement d’accéder et d’utiliser l’tre fait ou du fait de YouTube), vous cesserez immédiatement d’accéder et d’utiliser l’tre fait ou du fait de YouTube Username laDemande de YouTube, vous attesterez votre suppression de l’ensemble des Services YouTube (y compris l’ensemble des Données API) et les Informationsกระบองเพชรเป็น YouTube en votre possession ou sous votre Contrtrôle, signritester en faistester YouTube peut communiquer de façon indépendante avec tout proriétaire de compte dot le ou les comptes sont associés aux références qui vous sont attribuées, à vous ou às àsuure ou vous ou à votre ou

  24.4 Résiliation du support ou des students deการปรับใช้ Si YouTube choisit de vousแสดงบน Fournir, à vous ou à votre ou vos Clients API, un support ou des changed สัมพัทธ์s aux Services API YouTube, cette help ou cesองค์ประกอบ peuvent être suspendedus ou résiliés par YouTube àlitout time, sans pravision API ของ YouTube, cette help ou ces changed peuvent être suspendedus ou résiliés par YouTube àlitout time, sans pravision API

  24.5 Absence d’obligation deมีผล 4 ถึง 3 บริการ YouTube n’est aucunement tenue deผู้สนับสนุน les Services API YouTube API Il est de votre seule responsabilité, à tout event, d’être prêt(e) à mener votre Activité et àหลอกลวง votre ou vos Clients API sans accès à un quelconque information des Services API YouTube.

  24.6 การมีผลต่อไป บทความออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) คำอนามัย คำ 1 คำ

เนื้อหาของหน้าเว็บนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตที่ต้องระบุที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 และตัวอย่างโค้ดได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดดูรายละเอียดที่นโยบายเว็บไซต์ Google Developers Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

อัปเดตล่าสุด 2024-04-18 UTC