ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

หมายเหตุ: คู่มือการปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายสําหรับนักพัฒนาแอป YouTube ใหม่จะให้คําแนะนําและตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณสอดคล้องกับข้อกําหนดและนโยบายบริการ API ของ YouTube (TOS ของ API) คําแนะนํานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกําหนดในการให้บริการ API บางด้าน แต่ไม่แทนที่เอกสารใดๆ ที่มีอยู่

Los siguientes Términos y Condiciones de los Servicios API de YouTube es un documento legal que debes respetar accedas o utilices los Servicios API de YouTube Porในแต่ละประเทศ leelos con concuencia y asegúrate de que los entiendes Puedes suscriptirte ใน RSS ฟีด para el hisบทแนะนํา de revión para que se notifiquen cualesquiera cambios de los Términos y Condiciones de los Servicios API de YouTube Al revisar estos Términos y Condiciones de los Servicios API de YouTube, y al acceder y utilizar los Servicios API de YouTube, tentene que:

Respetar y fomentar el crecimiento de la comunidad de creadores, visitantes, titulares de contenido y anunciantes de YouTube es muy majore para nosotros Proporcionamos los Servicios API de YouTube para licenseir a los desarrolladores crear experiencias que aporten valor adicional al ecosistema de YouTube y a sus usuarios Si suติดตั้งใช้งาน

Gracias,
- El Equipo Servicios API de YouTube

โรงละคร Términos y Condiciones de los Servicios API de YouTube

Gracias por tu interés en los Servicios API de YouTube Los Servicios API de YouTube (como sedefinen a continueuación) los proorciona YouTube LLC, situado en 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 EE UU (en lo sucesivo denominado "YouTube", "nosotros", "nos" o "nuestro") Estos Términos y Condiciones de los Servicios API de YouTube ("Términos y Condiciones") es un documento legal que debes cumplir en todomoo cuando accedas o utilices los Servicios API de YouTube "[END_LINK]" Al acceder y utilizar los Servicios API de YouTube y a cambio de recibir los beneficios de los Servicios API de YouTube proorcionados por YouTube, aceptas quedar vinculado por el Contrato (como sedefine a conuación)

 1. Definiciones Los siguientes términos definidos sitrán el significado que se incluye a continueuación:

  1. Asociados Significa cualquier entidad que, directa o indirectamente, controle, estécontrolada o esté bajo control común de YouTube, incluido Google Inc.
  2. Cliente de API se refiere a un sitio web o aplicación de Software (incluida una aplicación móvil) desarrollada por ti que accede o utiliza los Servicios API de YouTube
  3. Políticas de Desarrollador se refiere a las políticas relativas a los Servicios API de YouTube truemente disponibles en https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies que tú y tu(s) Cliente(s) de API estáisca obdicateir sdicates de sá sassens obdicires de sássas มีส่วนร่วมกับ Sagesas sมีส่วนร่วมกับการเหล่านี้
  4. Datos Personales tiene elsignificado dado en las leyes nacionales del Estado Miembro de la UE queติดตั้งใช้งาน
  5. Signos Distintivos de YouTube se refiere a los nombres y marcas comerciales, marcas de servicio, icontipos, nombres de dominio y otros Signos distintivos de YouTube
  6. Directrices sobre Signos Distintivos de YouTube se refiere a las Directrices soosre Signos Distintivos de los Servicios API de YouTube, Realmente Disponibles en https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  7. Información Confidencial de YouTube se refiere a cualquierค้นหาข้อมูลaวิธี
  8. Sitio Web del Desarrollador de YouTube se refiere al sitio web del desarrollador de YouTube, incluidas las páginas webrealmente disponibles en https://developers.google.com/youtube
  9. Directrices de YouTube se refiere a las directrices y otra documentación publicadas en el Sitio Web del Desarrollador de YouTube, incluidas las Directrices sobre Signos Distintivos de YouTube
  10. Términos y Condiciones de YouTube se refiere a los Términos y Condiciones de YouTube Realmente Disponibles en https://www.youtube.com/t/terms
 2. El Contrato

  2.1 Apartados del Contrato El Contrato se compone de:

  1. estos Términos y Condiciones
  2. las Políticas de Desarrollador;
  3. las Directrices de YouTube
  4. las credenciales asignadas a ti y a tu(s) Cliente(s) de API por YouTube o Google;
  5. los Principios de Software de Google truemente Disponibles en http://www.google.com/company/Software_principles.html; y
  6. los Términos y Condiciones de YouTube

  2.2 Condición de Uso Antes de que accedas o utilices los Servicios API de YouTube, lee detenidamente los documentos que componen el Contrato y asegúrate de que los entiendes. Si no estás de acuerdo con algúnspecto del Contrato, no tienes nuestro permiso para acceder o utilizar ninguno de los Servicios API de YouTube, y no debebe acceder ni utilizarlos

  2.3 Modificación del Contrato YouTube podrá modificar en cualquier momentso los Términos y Condiciones o cualquiera de la documentación que compone el Contrato YouTube noificará los cambios en los Términos y Condiciones {/5}te su publicación en https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (o cualquier enzaenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenได้อีกด้วย YouTube teteará de la entrada en vigor de estos cambios, los cambios no se aplicarán de forma retroactiva y entrarán en vigor en un plazo de al menos 30 días Naturales desde su publicación ไม่มี OBtante, los cambios específicos de Funciones nuevas o aquellos trueizados por motivoslegales podrán entrar en vigor de forma inmediata, una vez hayan sido notificados Si no estás de acuerdo con alguno de los cambios, ผู้แก้โจทย์ปัญหาการสูญพันธุ์ el Contrato YouTube teteará sobre tu derecho de resolución y sobre cómo ejercerlo En caso de que no resuelvas de manera expresa el Contrato, tu acceso continueuado, o tu uso, o el de tu(s) Cliente(s) de API de los Serวิios API de YouTube

  2.4 Precedencia Si Hubiera alguna contradicción entre estos Términos y Condiciones y otros documentos que componen el Contrato en relación con los Servicios API de YouTube, prevalecerán estos Términos y Condiciones

 3. Acceso y Uso Permitido de los Servicios API de YouTube

  3.1 Cumplimiento del Contrato Tú y tu(s) Cliente(s) de API (i) cumpliréis con el Contrato en todo momentso al acceder o utilizar los Servicios API de YouTube; (ii) sólo accederéis (ointentaréis th YouTube Podcasts

  3.2 Personalas No Autorizadas No debes aceptar el Contrato, ni acceder ni usar los Servicios API de YouTube si (i) no tienes edadlegal para celebrar un contrato jurídicamente vinculante con nosotros de soenes s desenes is

  3.3 Aceptación en Nombre de un Tercero Si utilizas los Servicios API de YouTube en nombre de un tercero (por ejemplo, tu empleador), garantizas que tienes autoridad suficiente para vincular legalmente a dichaข้อมูลส่วนบุคคล

 4. องค์กรจัดการข้อมูลโดเมน Para acceder y utilizar los Servicios API de YouTube, se te podrá exigir que proorciones cierta infoación (tal como tu identificación o datos de contacto) comoParte del proceso de registro, o comoParte de acces de acces de acces de acces de acces de acces de acces de acces de acces de acces de acces de acces de comes de accesio Puede queservemos esta Giveación Hasta que ya no la necesitemos, incluyendo con fits Contractuales o de integridad Nuestra Política de Privacidad, Realmente Disponible en https://www.google.com/policies/privacy/, ข้อมูลจําลอง cómo tratamos tus Datos Personales y cómo protegemos tu privacidad cuando proorcionas tus Davic senos en APIacos en API

 5. Cumplimiento de la Legislación sinlimitar lo anterior, no distribuirás, ni prodorcionarás acceso a tu(s) Cliente(s) de API contraviniendo las leyes comerciales o de control deexportaciones de los Estados Unidos

 6. Clientes de API y Supervisión YouTube podrá supervisar, revisar e inspeccionar a tu(s) Cliente(s) de API, y supervisar y checkar el acceso y uso que trueices de los Servicios API de YouTube, en cualquier momentso y sin notificación adicional, para asegur

 7. Privacidad del Usuario y de los Clientes de API Sinlimitar lo establecido en la cláusula 5 (Cumplimiento de la Legislación), cumplirás con todas las leyes y normas sobre privacidad que sean aplicables, incluidas aquellas que apliquen a Datos Personales Cada Cliente de API proorcionará y ##ervará una política de privacidad publicada, que descripta de forma inequívoca y directa a sus usuarios qué Giveación de usuario accedéis, reCAPTCHAogéis, y almacená

 8. เซเนกริด En la medida en que tú y tu(s) Cliente(s) de API tengáis allowedido acceder o usar datos, llevaréis controles físicos, técnicos, administrativos y ituulto5atoenatous

 9. Noificaciones a los Usuarios

  9.1 Aviso Obligatorio

  1. Si tus Clientes de API utilizan los Servicios de API de YouTube para allowir que los usuarios suban vídeos a sitios web, aplicaciones, servicios o productos de YouTube, la pantalla o ventana dode el usuario last haga clic en botlose deแก้ปัญหา botlose deแก้ปัญหา

   "Al hacer clic en 'Subir', certificas que el contenido que vas a subir cumple los Términos del Servicio de YouTube (incluidas las Normas de la Comunidad de la platsiforma), que se recogene en. URLane e URLaneege Asegúrate de que noที่ละเมิดs los derechos de autor ni de privacidad de otros usuarios"

   Si el contenido se sube desde un ordenador personal u otros dispositivos que no sean móviles, la URL adecuada es https://www.youtube.com/t/terms Si, por el contrario, se sube desde un dispositivo móvil, la URL directiente es http://m.youtube.com/terms

  2. Deการดําเนินงาน 9 Si tu Cliente de API también allowe a los usuarios subir vídeos a tu canal de YouTube, este debe (i) indicar de forma precisa los términos de tu licencia conspecto a esosena sharena ลา โอเปร่า

  3. Si tu Cliente de API (o cualquiera de susPartes) está dirigido u orientado a niños (según lo estipulado por las leyes aplicables, incluida la ley de protección de la privacidad infantil online de EE UU [COPPA] y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE [RGPD]), en lo sucesivo "Cliente de API Dirigido a Niños", (a) tanto tú comú tu Cliente de API debéis cumplir la sección Iñes degisigeวิธี En este documento, nosreferraliremos a todos los Clientes de API Dirigidos a Niños que debanNotifyar a Google en virtud de la sección III.J.2.b de las Políticas para Desarrolladores io susaวิธี Consulta la sección III.J (Clientes de API Dirigidos a Niños) de las Políticas para Desarrolladores si quieres obtener más directación alspecto

  4. Si tu Cliente de API no está dirigido a niños, debes trueizar una de las siguientes acciones: (a) allowir que los us usuarios de tu Cliente de API No Dirigido a Niños adene eที่ต้องการ Consulta más infoación sobre cómo determinar si el contenido está Creado para Niños

  9.2 Aviso a los Usuarios de la UE Para los usuarios de la Unión Europea, tú y tu(s) Cliente(s) de API debéis cumplir con la Política de Consentimiento de Usuarios de la UE, truemente deponible en http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Signos Distintivos y Atribución

  10.1 Concesión de Licencia YouTube te conede una licencia personal, inโอนable, intramisible, no sublicenciable, no exclusiva, รวบรัด yLimitada para Mostrar (en o มักเปิต tu(s) Cliente(s) de API) los Signos Distintivos de YouTube que sespecific esspecificesens las Signiveses en Signeseses Dessenes de deที่มีอยู่ ซึ่งเป็นรูปเด่น

  10.2 Restricciones Todo uso de los Signos Distintivos de YouTube (incluido cualquier fondo de comercio asociado) redundará en beneficio de YouTube Tú cedes de forma irrevocable y cederás a YouTube todo derecho, título e interés que obtengas sobre cualquiera de los Signos Distintivos de YouTube No debes impugnar, en ningún momentso, ni ayudar a trotro a impugnar la validez de los Signos Distintivos de YouTube o su registro (excepto en la medida en que no puedas renunciar a ese derecho por imperativo dependency en norereth dependency no norere dependency en norereth dependency no norere dependency en norerete dependency no norere dependency en norere dependency en deทบทวน

  10.3 Atribución Todos los Clientes de API deben proorcionar la atribución adecuada de acuerdo con las Directrices sobre Signos Distintivos de YouTube y estos Términos y Condiciones (cuando proceda) al usar los Signos Distintivos de YouTube YouTube se reserva el derecho a determinar si tus atribuciones y muestras de los Signos Distintivos de YouTube cumplen con las Directrices sobre Signos Distintivos de YouTube y estos Términos y Condiciones YouTube se reserva el derecho a disr tu licencia para Mostrar Signos Distintivos de YouTube en cualquierMomento

 11. Avisos sobre Derechos de Propiedad เหล่านี้ Cuando dichos avisos no aparezcan o no se proorcionen a través de los Servicios API de YouTube, tú aceptas Mostrar dichos avisos de acuerdo con las Directrices sobre Signos Distintivos de YouTube, según proceda.

 12. Derechos de Terceros Tú y tu(s) Cliente(s) de API no infringiréis ni violaréis derechos de terceros, incluidos derechos de prodiedad intelectual y otros derechos de proiedad, de confidencialidad, derechoirde de preatroé odu

 13. Publicidad YouTube Podcasts Concedes a YouTube y a sus Asociados una licencia no exclusiva, irrevocable, libre de regalías, mundial para Mostrar el nombre de tu compañía u organización (o nombre personal si es una personala física an nombre personal si es una personala físicao nombreti an mbresiges onoposrees No debes hacer declaración pública alguna relativa a tu uso de los Servicios API de YouTube que sugiera asociación, patrocinio o respaldo porParte de YouTube sin la previa revisión y aprobación escrita de procrita de escrita de scrita de escrita de scrier

 14. Modificación de los Servicios API de YouTube

  14.1 Derecho a Modificar YouTube está innovando constantemente y comoParte de su innovación continueua, YouTube podrá changear o interrumpir cualquier sideo de los Servicios API de YouTube (incluidos cualesquiera especificacion essioวิธีติดต่อ API คําถาม YouTube tratará de avisarte con suficiente antelación o de efectuar un anuncio previo alspecto

  14.2 เวอร์ชันที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในไม่สอดคล้องกัน Cuando YouTube tenga la intención de trueizar cambios a versionesความเข้ากันได้ ใช้ร่วมกับภายนอก los Servicios API de YouTube, lo anunciará en el Sitio Web del Desarrollador de YouTube y tratará de seguir manteniendo el código deซอฟต์แวร์ para esenes

  14.3 ความเชี่ยวชาญพิเศษ Las Condicion ทําให้มี eversioníficas de los Servicios API de YouTube que se identifican como" YouTube hará los esfuerzos razonables para seguir manteniendo el código Software para los Servicios API Sujetos durante un año desde el 10 de febrero de 2017,

  1. a menos que la ley, un auto judicial o una relación de terceros (incluidos cambios en la ley o en relaciones) exijan a YouTube Realizar dichos cambios con anterioridad;
  2. a menos que al hacer eso se pudiera crear un riesgo en la privacidad, seguridad u otro riesgo, o una carga económica o técnica sustancial o material; o
  3. ยกเว้น o para algunosElementos incluidos en los Servicios API Sujetos que no están disponibles, o que ya no lo están, en o centte los productos, servicios, aplicaciones o sitvic web de YouTube (p. e.., www.youtube.com) aplicaciios declilios declilios declilios decluiios APIclios YouTube

  Después del 10 de febrero de 2018, YouTube podrá modificar o interrumpir los Servicios API Sujetos, de acuerdo con las cláusulas 14.1 y 14.2

 15. Utilización y Cuotas YouTube Podcasts Tú y tu(s) Cliente(s) de API no sobrepasaréis ni evitaréis, niintentaréis sobrepasar o evitar, las Restricciones de uso o de cuota. YouTube podrá especificar requisitos adicionales relacionados con el uso o las cuotas incluso en las Políticas de Desarrollador

 16. Ausencia de Derechos Implícitos

  16.1 Titularidad En i ร้าน En lo quespecta a ti y a YouTube, túservas dos derechos, título, interés y la proiedad de tu(s) Cliente(s) de API, excluida cualquier Propiedad de YouTube

  16.2 Ausencia de otros Derechos Salvo los derechos explícitos contenidos en el Contrato, YouTube no te otorga otros derechos o licencias (ya sean explícitos, implícitos, en virtud de impedimento legal o agonutento, o de cualquior deo deการสนับสนุน

  16.3 Ausencia de Licencias o Derechos sobre las Patentes o el Contenido Sinlimitar elcarácter General de lo anterior, no se otorgan derechos ni licencias cones a cualesquieraสิทธิบัตรสิทธิบัตร prodiedad de o controladas por YouTube o sus Asociados, y no se otorgan derechos ni licencias para la reproducción deposic depose deแก้ปัญหา ได้แล้ว YouTube se reserva todos los derechos no expresamente otorgados a ti.

 17. ไม่มี Exclusividad El Contrato es un acuerdo decarácter no exclusivo Reconoces y aceptas que YouTube y sus Asociados podrán estar desarrollando, y desarrollar en el futuro, sitios web, aplicaciones, productos o servicios que compitan con los Servicios API de YouTube, tu(s) Cliente(s) enócien enAPIio ióio เคล็ดลับ

 18. Confidencialidad Las comunicaciones que YouTube dirija a ti y los Servicios API de YouTube podrán contener Información Confidencial de YouTube No OBtante, podrás revelar la Información Confidencial de YouTube cuando así lo exija la ley, previa noificación por escrito con suficiente antelación a YouTube, a no ser que un tribunal de jurisdiccióe denjudictive jurisdiccióe nrisdiccióe nrisdiccióe nrisdiccióe nristicciee jurisdicica

 19. Garantías y Exención de Responsabilidad

  19.1 Cumplimiento del Contrato CadaParte garantiza a la otra que empleará el cuidado y la habilidad que Sea razonable en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Contrato

  19.2 Ausencia de Garantías Ninguna condición, garantía u otro término serán de aplicación a ningún servicio, Software ni a ningún otro bien o servicio que proorcione YouTube o sus Asociados en virtud del Contraa sealvo conela salvo salvo salvo salvo sevo sevo servo savo ares salvo en selevo del </re> salvo en selevo delrene salán salvoen retravo saláe salvo savo ด้วยเหตุนี้

  19.3 Exención de Responsabilidad Adicional Sujeto a lo establecido en la cláusula 20.1(a) (Limitación de Responsabilidad), se excluye la responsabilidadspecto a toda condición, garantía u otro término decarácter implidacia ifcídy icidania รหัสลายเสา Concretamente, YouTube o sus Asociados no garantizan que:

  1. los Servicios API de YouTube satisfarán tus necesidades;
  2. los Servicios API de YouTube transcurrirán sinInterrupciones, de manera puntual, segura o sin errores;
  3. การตอบกลับ
  4. losdebugos en el Funcionamiento o la Funcionalidad de cualquierspecto de los Servicios API de YouTube, incluido cualquier Software, código, contenido (incluido contenidosaudiovisuales), datos, soporte o cualquier con eni ssen sposeให้ดีขึ้น ภาษาไทย

  19.4 Ausencia de Garantías Externas En la medida de lo allowido por la ley aplicable, y sujeto a est cidablecid en la cláusula 20(a)(ii), ningún consejo o fitación obtenido de YouTube, sus Asociados,Partes relacionadas o nalinee eresare eresare eresare eresaze sazeena a sazeena a sazeena a sazegesa มีการ ซึ่งเป็นที่เจาะจงมากขึ้น

  19.5 Contenido de Datos de API El contenido proorcionado comoParte de los Datos de API incluye vídeos, เสียง, gráficos, fotos, texto, Funcionalidades interivas, ซอฟต์แวร์ y otros Materiales, incluidos música, sonidos, comentarios, guiones y combineses com esiones y combineses YouTube es unสินค้าคงคลังหรือการเรียกเก็บเงิน Los Datos de API se obtienen por ti y tu(s) Cliente(s) de API a vuestra absoluta discreción y riesgo y tú serás el único responsable de cualquier daño que se usus

  19.6 Servicios de Terceros Adicionalmente, los Servicios API de YouTube podrán contener enlaces a sitios web de terceros y servicios online que no sean proiedad ni estén controlados por YouTube YouTube ไม่มีการควบคุมเรื่องราวต่างๆ ให้แก่เว็บต่างๆ ทางออนไลน์ ni asume responsabilidad por ellos

 20. Limitación de Responsabilidad

  20.1 ขีดจํากัด

  1. Lo establecido en el Contrato no excluirá nilimitará la responsabilidad de lasPartes por:

   1. muerte o lesión personal resultsante de la negligencia de alguna de las partes o de sus Funcionarios, agentes o empleados;
   2. การฉ้อโกง o Declaraciones การฉ้อโกง
   3. Las cláusula 21(Indemnización); o
   4. las cuestiones que no puedan clcluirse nilimitarse según la ley aplicable

  2. บริการขับรถพาไปทํากิจกรรมต่างๆ ได้

  20.2 Limitaciones Adicionales En la medida de lo allowedido por la ley aplicable y sujeto a est establecido en la cláusula 20.1, la responsabilidad total de YouTube Coneto al Contrato o en relación con elMismo (tantoตามสัญญา)

 21. Indemnización Indemnizarás a YouTube, sus Asociados, consejeros, directores, empleados y usuarios por toda responsabilidad, daño, pérdida, coste, Honariosios (incluidos losที่เพื่อเป็นเกียรติยศ) en degasen dereboreen dereboreenrege

  1. el acceso o cualquier uso de los Servicios API de YouTube por tuParte, por la de quienes actionúen en tu nombre, tu(s) Cliente(s) de API, o cualquiera de tus usuarios;
  2. el incumplimiento de o desus
  3. cualquier contenido, datos, tecnología o materiales proporcionados por ti, o en los que tu contribuyas, por quienes actúen en tu nombre, tu(s) Cliente(s) de API, o cualquiera de tus usuarios, y no por YouTube y sus Asociados.

  YouTube Podcasts Si tu asumes la defensa o el acuerdo transaccional, YouTube podrá en cualquier momentso aPartir de entonces {6}ar por nombrar su proio abogado (a sus expensas); o YouTube podrá asumir elcontrol de la defmacsa defensa recontrolsdi recontrolsa defensa recontrolsdi recontrolsa defensa recontrolsdi recontrolsa defensa recontrolsdi recontrolsa defensa recontrolsa defenaccan พอดแคสต์ที่ AmbasPartes prestarán la ayuda razonable a la otra, con el fin de defender cualquier Reclamación perspecte

 22. Medidas Cautelares Reconoces que laslimitaciones y Restricciones en el Contrato son necesarias y razonables para proteger a YouTube, y aceptas expresamente que los daños económictra podrán no ser un remedio sucasoientc encasoumpe encociente ecóientlas encociente ecóientlas encosientc encosientel podcán no serยกเลิก En consecuencia, aceptas que YouTube tiene derecho areferrerar medidas cautelares temporales oPermanentlyes contra cualquier infracción o amenaza de infracción de taleslimitaciones o Restricciones en cualquier tribunal de jurisdic. risiscier de jurisdic. ri cualquier tribunal de jurisdic. risiscier de jurisdic

 23. Ausencia de presentación de Reclamación En la medida de lo allowido por la ley aplicable, durante la duración del Contrato y por un período de tres (3) años desde la terminación o resolución deconendere deวิธีทํางานร่วมกัน สุดโต่ง sin perjuicio de lo anterior, en caccicio de อินสแตนซ์ en ได้เลย พิพิธภัณฑ์

 24. Terminación

  24.1 Resolución por tu Parte Podcasts No es necesario que แจ้ง específicamente ว่า YouTube cuando dejas de usar y acceder a los Servicios API de YouTube, salvo que YouTube te requiera lo contrario

  24.2 Resolución porParte de YouTube YouTube Por ejemplo, podremos tener que ejercer estos derechos en circunstancias en las que incumplas el Contrato, una orden judicial, cuando creemos que ha obido un mal comportamiento o apua aausa a deausta a deanera a dea conausta a depust aausta a depust aausta a depust aausta a depust aausta aausta a dedurea a และ ธีม และ แยก Si bienintentaremos notificarte razonablemente, noมีแนวโน้มที่จะress obligación de hacerlo

  24.3 Efectos de la Terminación A petición de YouTube, certificarás la eliminación de todos los Servicios API de YouTube (incluidos todos los Datos de API) e Información Confidencial de YouTube que estén en tu iesión o bajo tucontrol, por escuqueto sltaqueri facuten facuten YouTube Podcasts

  24.4 terminación del Apoyo o del Esfuerzo de Modificaciones Si YouTube Opta por facilitarte a ti o tu(s) Cliente(s) de API apoyo o modificación de los Servicios API de YouTube, este apoyo o modificación podránSuspensionerse o เมื่อคุณสร้าง Google Play

  24.5 ไม่มี Obligación de Prestación YouTube ชื่อ Tiene obligación alguna de prestar los Servicios API de YouTube Es tu responsabilidad exclusiva estar preparado en todo momentso para llevar a cabo tu negocio y operar tu(s) Cliente(s) de API sin el acceso a ningúnspecto de los Servicios API de YouTube

  24.6 Supervivencia ใช้ดีมาก ง่าย