ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

หมายเหตุ: คู่มือการปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายสําหรับนักพัฒนาแอป YouTube ใหม่จะให้คําแนะนําและตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณสอดคล้องกับข้อกําหนดและนโยบายบริการ API ของ YouTube (TOS ของ API) คําแนะนํานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกําหนดในการให้บริการ API บางด้าน แต่ไม่แทนที่เอกสารใดๆ ที่มีอยู่

Die folgenden Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste stellen ein Rechtsdokument dar, das Sie einhalten müssen, wenn Sie auf YouTube API-Dienste zugreifen oder bzw. diese verwenden Wir bitten Sie, diese regelmäğig nachzulesen und sicherzustellen, dass Sie diese verstanden haben Sie können sich für den RSS-Feed zum Revisionsverlaf anmelden, um über Đnderungen der Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste infoiert zu werden Wenn Sie die folgenden Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste überprüfen und auf YouTube API-Dienste zugreifen bzw. diese verwenden, sie bitte Folgendes:

Die Respektierung und Förderung der YouTube-Community Bestehend aus Creatorn, Zuschauern, Rechteinhabern von Inhalten und Werbetreibenden ist un sehr wichtig Wir stellen die YouTube API-Dienste bereit, um Entwickler dazu zu befähigen, Erlebnisse zu erschaffen, die für das YouTube-Umfeld und für YouTubes Nutzer zusätzlichen Nutzen ผสมผสานกัน Wenn Ihre Implementierung die Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste verletzt oder eine negative Auswirkung auf die YouTube-Community hat, können wir Einschränkungen und Verbote für Ihren Zugang und Ihre Nutzie der YouTubehen APItzie der YouTubehen APItzie der YouTubehen APItzie der YouTubehen APItzie der YouTube

Vielen Dank,
- ทีม YouTube API-Dienste

Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste

Vielen Dank für Ihr Interesse ตัวอย่าง YouTube API-Diensten Die YouTube API-Dienste (wie nachstehend definiert) werden Ihnen durch die YouTube LLC, USA zur Verfügung gestellt, die in 901 Cherry Ave, San Bruno CA 94066 ansässig ist (im Folgenden als“ GENDERYouTube, YouTube "unsere" bezeichnet) Diese Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste ("Nutzungsbedingungen") ist ein Rechtsdokument, das Sie jederzeit einhalten müssen, Wenn Sie auf die YouTube API-Dienste zugrezennut oder ขุดค้น "YouTube API-Dienste" ในปี 1940 (1) เสียชีวิต YouTube API-Dienste (z. B. ข้อมูล API-Dito {/1}

 1. Begriffsbestimmungen ตัวละครที่ดีที่สุดอย่าง Diimmungen haben die folgenden Bedeutungen:

  1. Verbundenes Unternehmen bezeichnet jede juristische Person, die mittelbar oder unmittelbar eine Partei kontrolliert, von dieser kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit YouTube, einsctieğchchtสําหรับเนื้อหาและจัดการเรื่องต่างๆ
  2. API-Client ezeichnet eine Webseite oder Softwareanwendung (einschlieสั่งli einer Mobilanwendung), die von Ihnen entwickelt wurde und die auf die YouTube API-Dienste zugreift oder odese nutzt
  3. Entwicklerrichtlinien bezeichnen die Richtlinien im Zusammenhang mit den YouTube API-Diensten, die sich derzeit unter https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies befinden, die Sie und Ihr(e) API-Client(ในภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  4. Personenbezogene Daten haben die ihnen den en Nationalen Gesetzen der EU Mitgliedsstaaten durch die Implementierung der Europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG zugewiesene Bedeutung, welge zon Zeit Zon zt Zerenen
  5. YouTube Marken umfasst die Geschäftsbezeichnungen, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Logos, Domainnamen und andere unterscheidungskräftige Merkmale von von YouTube
  6. YouTube-Markenrichtlinien bezeichnet die Markenrichtlinien der YouTube API-Dienste, die sich gegenwärtig auf https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines สามารถค้นพบได้
  7. Vertrauliche Informationen von YouTube bezeichnet alle im Rahmen Ihres Zugriffs auf die bzw Ihrer Nutzung der YouTube API-Dienste durch YouTube bzw. seinerVunderen Unternehmen bereitgestellten Informationen, jedoch unter Ausschluss der Informationen, die Sie unabhängig entwickelt haben, die Sie unabwerten eniegueen enieenengesงง
  8. YouTube-Entwicklerwebseite bezeichnet die Webseite von YouTube, einschlieğli der Webseiten, die sich gegenwärtig auf https://developers.google.com/youtube befinden
  9. YouTube-Richtlinie bezeichnet die Richtlinie sowie alle weiteren durch die YouTube-Entwicklerwebseite veröffentlichten Unterlagen, einschlieżlich der YouTube-Markenrichtlinien
  10. YouTube-Bedingungen bezeichnet die Nutzungsbedingungen von YouTube, die sich gegenwärtig auf http://www.youtube.com/t/terms befinden
 2. Die Vereinbarung

  2.1 Bestandteile der Vereinbarung Die Vereinbarung Besteht aus den folgenden Teilen:

  1. Diesen Nutzungsbedingungen
  2. den Entwicklerrichtlinien
  3. der YouTube-Richtlinie
  4. die Ihnen und Ihrem/n API-Client โดยเปิดตัว YouTube เกี่ยวกับ Google zugewiesenen Zugangsdaten
  5. Google-Softwaregrundsätze, die sich gegenwärtig auf http://www.google.com/company/Software_principles.html befinden; und
  6. เสียชีวิตจาก YouTube-Bedingungen

  2.2 Voraussetzung zur Nutzung Bevor Sie auf die YouTube API-Dienste zugreifen oder nutese lesen, lesen Sie bitte die Dokumente, aus den Vereinbarungbesteht, sorgfältig durch und achten Sie darauf, dass Sie teese diie und Sie darauf, dass Sie teese daies Sie teese Wenn Sie mit einem Aspekt der Vereinbarung nicht einverstanden sind, ist es Ihnen nicht erlabt und unter keinen Umständen für Sie zulässig, auf einen der YouTube API-Dieenen zuulenzu zuuenen

  2.3 Änderungen der Vereinbarung YouTube Kankan die Nutzungsbedingungen bzw jedes andere der Dokumente, aus denen die Vereinbarung Besteht, jederzeit ändern YouTube wird Änderungen an den Nutzungsbedingungen durch Einstellung der Änderungen An Folgender Stelle bekanntmachen: https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (oder enenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenจะเริ่ม YouTube กับ Sie über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens ดีเจ Die Đnderungen Gelten Nicht rückwirkend und treten erst 30 Kalendertage nach der Bekanntgabe ใน Kraft Änderungen, die neue Funktionen betreffen oder aus rechtlichen Gründen erforderlich sind, können jedoch unmittelbar nach Bekanntgabe ในแคว้น Kraft Wenn Sie mit Đnderungen an der Vereinbarung nicht einverstanden sind, müssen Sie die Vereinbarung kündigen Wir werden Sie auf Ihr Kündigunsrecht und Ihre Möglichkeit zur Kündigung hinweisen Sofern Sie nicht ausdrücklich kündigen, wird der weitere Zugriff auf bzw. die Nutzung der YouTube API-Dienste Sur oder Ihr(e) API-Client sach n7eenenenenenenenheenheenheenheenheenheenheenheenheenheenheenheenheenenenenenenenenenheได้อีกด้วย

  2.4 Rangfolge Sollte es Widersprüche zwischen diesen Nutzungsbedingungen und anderen Dokumenten, aus denen Vereinbarung Besteht, im Zusammenhang mit den YouTube API-Diensten geben, dann haben diese Nutzorsbingungen.

 3. Zulässiger Zugriff auf die YouTube API-Dienste und deren Nutzung

  3.1 Einhaltung der Vereinbarung Sie und Ihr(e) API-Client (s) werden (i) die Vereinbarung zu allen Zeiten einhalten, wenn Sie auf die YouTube API-Dienste zuzifen dizte diese nutzen; eionenee คุณสามารถวาดขึ้นด้วย API YouTube Kann im Falle einer Verletzung der Vereinbarung durch Sie, Ihre(n) API-Client(bzw. der in Ihrem Auftrag Handelnden Personen Ihren auug auf jeden Bestandteil der YouTube API-Dienste bzw ต้นไอซ์ นูร์นซุง (Einschlieżlich der Ihnen bzw) Ihren/m API-Clients zugewiesenen Zugangsdaten), aussetzen oder kündigen, zusätzliche Auflagen oder Beschränkungen verfügen, oder die Vereinbarung zwischen Ihnen und YouTube kündigen

  3.2 บุคคลที่มีชื่อเสียง Sie duirfen

  3.3 Zustimmung im Namen Anderer Falls Sie die YouTube API-Dienste im Namen einer anderen Person (Wie z. B. Ihrem Arbeitgeber) โภชนาการ garantieren Sie, dass Sie über die Befugnis verfügen, die betreffende Person oder juristische Person a die Vereinbarung zu binden Wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren, tun Sie dies im Namen dieser oder oder juristischen Person (weshalb jedes Mal, wenn `Sie“ in der Vereinbarung angesprochen werden, diese oder jumeisintche persones jumeisge odes jumeisintche person

 4. Anmeldung Um auf die YouTube API-Dienste zugreifen zu können, werden von Ihnen möglicherweise als Teil des Anmeldeverfahrens oder Ihrer fortgesetzten Nutzung der YouTube API-Dienste Bestimmte Informationimmte (wie etwa indentatenerergeenenenerer-gethenenener-genertenenerer Kogedenenerer-geenenenerner-gesentenener-enge-tha-thagegueener-enietenerer-การยืนยันตัวตน Diese Informationen können u. a. aus Vertrags- und Integritätsgründen von uns gespeichert werden, ดังนั้นlange es orderflilich ist. Unsere Datenschutzrichtlinie, die sich augenblicklich Unter https://www.google.com/policies/privacy befindet, erläutert, wie wir Ihrepersonenbezogenen Daten verwenden und Ihre Privatsphäre schützen, Ennn Siehenenen-

 5. Befolgung geltenden Rechts Sie und. e-th Ithers Itär en eสัก แบรนด์ตัดสินใจต่างๆ อย่างเช่น ประเทศต่างๆ เหล่านั้นว่า ประเทศต่างๆ ในนี้มีจํานวนมากต่างๆ ตั้งแต่ตอนนี้ เช่น บก. ค.ศ. บก. > Ohne Einschränkung des Vorangehenden dürfen Sie keinen Zugriff auf Ihre(n) API-Client(resitstellen oder verreiben, wenn dies gegen die US-amerikanischen Exportkontroll- oder Handelsgesetze oder Handelsgesetze oder Handelsgesetze oder Handelsgesetze oder Handelsgesetze oder Handelsgesetze oder Handelsgesetze oder Handelsgeset-od

 6. ไคลเอ็นต์ API und Überwachung YouTube Kank Ihre(n) API-Client-bes beobachten, überprüfen und kontrollieren sowie Ihren Zugriff auf die YouTube API-Dienste und Ihre Nutzung derselben jederzeit und ohne weitere Mitteilung Sietumten Zieteüten Ihre Einhaltung der Vereinbarung zu verifizieren

 7. Datenschutz der Nutzer und API-Clients Ohne Einschränkungen ใน Hinblick auf Abschnitt 5 (Befolgung geltenden Rechts) haben Sie alle anzuwendenden Datenschutzgesetze und -vorschriften, einschlieżlich solcher, die personalenrezogenen Daten. Jeder API-Client wird eine veröffentlichte Datenschutzrichtlinie bereitstellen und befolgen Diese muss für die Nutzer eindeutig und präzise beschreiben, auf welche Nutzerdaten Sie und Ihr API-Client zugreifen und welche Speichern und wie und Weshalben und Ihr

 8. Sicherheit ด้วยเช่นกัน

 9. Mitteilungen Nutzer

  9.1 Vorgeschriebene Mitteilung

  1. Bnnw ของ Wenn Ihr API-Client {0/} การซิงค์ Ihren API-Clients verfügbar:

   "Durch das Klicken auf "Hochladen"วิธีที่ดีที่สุดäägen Achten Sie bitte darauf, dass Sie das Urheberrecht oder die Datenschutzrechte anderer Nicht verletzen"

   Erfolgt das Hochladen über einen PC oder ein anderes Gerät, das kein Mobilgerät ist, latet die entsprechende URL https://www.youtube.com/t/terms Wenn das Hochladen über ein Mobilgerät erfolgt, latet die URL http://m.youtube.com/terms

  2. Unter Berücksichtigung der nachstehenden Ziffern (iii) und (iv) des Paragrafen 9.1 müssen API-Clients, die Nutzern das Hochladen von Video auf Website, Anwendungen, Dienste oderenenenenenenenen enenenenenen Genenen enenenenen Genenen enenenenen Genen enenenenen มีน้ํามากขึ้น เพิ่มเติมได้ที่ Bnnw ของ Wenn Ihr API-Client ค่า 1112222 2 22 รายการที่ ค่า รายการที่ 1 1 8ไหม88888ใดก็ตาม{0}ใช้งานใช้งานใช้งานใช้งานใช้งานใช้งานใช้งานใช้งานใช้งานหนึ่งๆหนึ่งๆจะช่วยโดยมีหรือมีหรือมีบางบางบางบางบางค่าภายในภายใน โดยทําดังนี้ โดยทําดังนี้ โดยทําดังนี้ต้องจึงจะเท่านั้นจึงจะต้องเท่านั้นเท่านั้นจะได้จะได้จะจะใช้กับจะได้จะเป็นใช้งานใช้งานบ้านร่วมกับบ้านบ้านบ้านร่วมกับจะจะจะจะจะร่วมกับร่วมกับร่วมกับร่วมกับจะต้อง คุณจะได้ร่วมกับ คุณจะได้ คุณจะได้ คุณจะได้พบกับ วว แต่เราได้อีกด้วยด้วยเช่นกันหลายแห่งหลายแห่งหลายแห่งเขตเขตทั่วทั้งจํานวนมากต่างๆค่าเหล่านั้น Rechte a diesen haben, und (ii) dafür sorgen, dass die Option zum Hochladen auf den YouTube-Kanal des Nutzersdomestens genauso auffällig als Option dargestellt wird die Option zen Hochlaau Ivla-vv

  3. Wenn sich Ihr API-Client (bzw. ein beliebiger Teil davon) a Kinder (wie im Rahmen geltzeer Gesetze, deter anderem des US-Gesetzes zum Schutz der Privatsphder der Puของคุณให้ {157) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ i> Weitere Informationen entnehmen Sie dem Paragrafen III.J (Auf Kinder ausgerichtete API-Clients) der Richtlinien für Entwickler

  4. มาราธอนกันแล้ว Weitere Informationen dazu, wie ermittelt wird, ob Bestimmte Inhalte als speziell für Kinder Gelten, Finden Sie hier

  9.2 Mitteilung a EU-Nutzer Für Nutzer ใน der Europäischen Union müssen Sie und Ihr(e) API-Client die EU-Richtlinie über die Ein Willigung der Nutzer, die sich gegenwärtig auf http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.html.htmluser-consent-policy.html.html

 10. Marken und Zuordnung

  10.1 Lizenzgewährung YouTube räumt Ihnen eine persönliche, nicht übertragbare, nicht zur weiteren Unterlizenzierung zulässige, nicht exklวางแผน, widthrufliche und beschränkte Lizenz zur Abbildung enenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenไว้ในขอบเลือนหน้า

  10.2 Beschränkungen Sämtliche Fälle der Nutzung der YouTube-Marken (einschlieğli des damit wordundenen geschäROWSichen Rufs) wirken zugunsten von YouTube Sie treten hiermit unwiderruflich sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche ab und werden diese auch in Zukunft a YouTube abtreten, die Sie a den YouTube-Marken Erhalten Sie werden zu keinem Zeitpunkt die Gültigkeit der YouTube-Marken bzw. deren Eintragung anfechten oder andere bei der Anfechtung unterstützen (ausgenommen in dem Umfang, in dem Sieenenen enieenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenระงับง่ายขึ้นก็สามารถ เลือก...

  10.3 Zuordnung Alle API-Clients müssen bei der Nutzung der YouTube-Marken für die ordnungsgemäğe Zuordnung Übereinstimmung mit den YouTube-Markenrichtlinien und diesen Nutzungsbedingungen (sofern zutreffen ennienenenenลงหาด YouTube behält sich das Recht vor, Ihre Lizenz für die Anzeige der YouTube-Marken jederzeit zu kündigen

 11. Eigentumsrechtliche Hinweise Sie Werden Weder die Nutzungsbedingungen von YouTube Bzw Google Bzw ลิงก์ Ood auweise auf bzw Benachrichtigungen zu solchen Bedingungen noch urheberrechtliche, Markenrechtliche bzw. eigentumsrechtliche Hinweise entfernen, wordergen oder verändern; oder aber Urheberangaben, rechtliche Hinweise böwen böwen böwen böwen rezels11 Wenn solche Hinweise oder Angaben nicht ใน YouTube API-Diensten erscheinen bzw. durch diese nicht verfügbar gemacht werden, sind Sie damit einverstanden, solche Hinweise oderitzenenese enertmender-weergesen-o7sge777-37777:30575: มีการระบุแหล่งที่มาหลัก

 12. Rechte Dritter Sie und Ihr(e) API-Client:

 13. Veröffentlichung YouTube darf den Namen Ihres Unternehmens oder Ihrer IOrgers Organisation (Bzw Ihren persönlichen Namen, wenn es sich bei Ihnen um eine natürliche Person Handelt), Ihre Produktnamen oder Logos in Präsentationen, Marketingmaterialien, Kundenlisten, Kundenlistus Sie räumen YouTube und seinen wordundenen Unternehmen eine nicht เอ็กซ์เพล็กซ์, unwiderrufliche, gebührenfreie, Weltweite Lizenz zur Anzeige des Namens Ihres Unhrehmens oder Ihrer Organisation (bzw. Ihres persönlichen Namens, wenn es sich bei Ihnen um eine natürliche Person Handelt), Ihres Produktnamens oder Ihrer Logos für obige Zwecke ein Sie dürfen ohne eine vorherige Prüfung und schriftliche Genehmigung durch YouTube keinesfalls öffentliche Erklärungen hinsichtlich Ihremiff Zugriff auf oder Ihrer Nuzener177

 14. änderungen a YouTube API-Diensten

  14.1 Das Recht zur Đnderung YouTube führt konstant Neuerungen durch und als Teil dieser konstanten Neuerungen, Kann YouTube Jeje Aspekt der YouTube API-Dienste (einschlieżlich aller Spezifikationen, Protokolle oder Methoden für Zugreger Zugreger Zuger7th Zugrege API-Client, jeder Kategorie von Nutzern oder API-Clients bzw. Allen Nutzern oder API-Clients, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung oder Ankündigung ändern oder einstellen YouTube wird veretcen, Sie in angemessener Weise vorab darüber zu benachrichtigen oder dies vorab anzukündigen

  14.2 Rückwärtsinkompatible Đnderungen Wnn

  14.3 Sonderbedingungen Es gelten Sonderbedingungen für die spezifischen versionen der YouTube API-Dienste, die als «Subject API-Dienste“ auf https://developers.google.com/youtube/terms/Subject-api-services bezeichnet werden YouTube wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um den Softwarecode für die Subject API-Dienste für ein Jahr mit Wirkung vom 10 เดือนกุมภาพันธ์

  1. es sei denn, dass YouTube aufgrund der Gesetzeslage, eines Gerichtsbeschlusses oder einer Beziehung mit Dritten (einschlieòlich aufgrund von Änderungen von Gesetzeslen; Zesefrenungen derese ...
  2. es sei denn, dass die Weiterführung zu Datenschutz-, Sicherheits- oder sonstigen Risiken bzw. zu substanziellen wirtschaftlichen bzw. erheblichen technischen Belastungen führen könnte; oder
  3. mit Ausnahme jener Funktionen, die Teil der Subject API-Dienste sind, welche nicht bzw. nicht länger auf oder über die Produkte, Dienste, Anwendungen oder Webseiten von YouTube verfügbar son B. auf www.youtube.com, auf YouTube-Mobilanwendungen) mit Ausnahme der YouTube API-Dienste

  Nach dem 10 YouTube die Subject API-Dienste ของ Google ในปี 2018 ใน Übereinstimmung mit den vorstehenden Abschnitten 14.1 und 14.2 verändern oder ganz einstellen

 15. Nutzung und Kontingente YouTube Kann jederzeit Nutzungskontingente für jeden der YouTube API-Dienste gegenüber jedem spezifischen Nutzer der YouTube API-Dienste bzw API-Client, jeder Kategorie von Nutzern oder API-Clients bzw. Allen Nutzern oder API-Clients festlegen Sie und Ihr(e) API-Client(srden nicht und werden nicht veretcen, die Kontingentbeschränkungen bzw. die erlabte Nutzung zu überschreiten oder zu umgehen YouTube kann zusätzliche Auflagen im Zusammenhang mit der Nutzung oder den Kontingenten ใน den Entwicklerrichtlinien festlegen

 16. Keine konkludente Rechteübertragung

  16.1 Eigentum Für das Verhältnis zwischen Ihnen und YouTube gilt, dass YouTube, dessen wordundene Unternehmen und seine bzw. deren Lizenzgeber und Lieferanten alle Rechte, Titel, Ansprüche und das Eigentiee ensentereneenenigenigenum B. alle Patent-, Marken-, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und sonstige Eigentumsrechte) YouTube All-YouTube API-Diensten (einschlieòlich aller API-Daten), YouTube Brandสําเร็จรูป, der YouTube-Entwicklerenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenee Für das Verhältnis zwischen Ihnen und YouTube gilt, dass Sie alle Rechte, Titel, Ansprüche und das Eigentum an Ihrem/n API-Client, mit Ausnahme irgendeines YouTube-Eigentums, behalten.

  16.2 Keine sonstigen Rechte Mit Ausnahme der ausdrücklichen, ในดีเซล Vereinbarung genannten Rechte räumt YouTube Ihnen keine sonstigen Rechte oder Lizenzen (weder ausdrücklieeneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneneenenenenenenenenenenenenenenen มีเพียงพร้อมด้วยนิทานเด็กผู้หญิง”

  16.3 Keine Lizenzen oder Rechte a Patenten oder Inhalten Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorangehenden einzuschränken, Werden keinerlei Rechte oder Lizenzen im Zusammenhang mit Patenten, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle von YouTube odereneseer Unhenen dunerene Auch werden keine Rechte oder Lizenzen eingeräumt, umaudiovisuelle Inhalte zu reproduzieren bzw. zu verreiben oder um Audiovisuelle Inhalte ใน Anderer ฟอร์ม durch den Gebrauch der YouTube beiererü regerege Alle Rechte, die Ihnen nicht ausdrücklich eingeräumt werden, วิดีโอ YouTube vorbehalten

 17. Keine Exklusivität นั่นก็คือ Vereinbarung dar Sie erkennen an und sind damit einverstanden, dass YouTube und dessen wordundene Unternehmen gegenwärtig oder in der Zukunft Webseiten, Anwendungen, Produkte oder Dienste enöenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenได้อีกด้วย

 18. Vertraulichkeit Die Mitteilungen von YouTube งาน Sie und die YouTube API-Dienste können vertrauliche Informationen von YouTube ที่น่าสนใจ Wenn Sie irgendwelche vertraulichen Informationen von YouTube Ererten, Werden Sie diese vertraulich behandeln, sie nicht verwenden, ausgenommen im Zusammenhang mit der zulässigen tzusenenenenenengesengesงงอย่างเช่นชีวิตจริง Jedoch dürfen Sie vertrauliche Informationen von YouTubeenenbaren, wenn Sie dazu gesetzlich verpflichtet sind und wenn Sie YouTube in angemessener Weise vorab schrichromeosich darüber Teliert esb enge

 19. Gewährleistungenund Ausschlüsse

  19.1 Einhaltung der Vereinbarung Jede Partei gewährleistender anderen zu, bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung mit angemessener Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorzugehen

  19.2 Keine Gewährleistungen Zusicherungen, Garantien oder andere Zusagen in Bezug auf Dienste, Softwareprogramme oder andere Produkte oder Leistungen, die von YouTube oder seinen wordundenen Unternehmen im Rahmen dieser Vereinbarenegegegegegegegeของคุณและสดทดสอบผู้หญิง

  19.3 Zusätzliche Haftungsausschlüsse Vorbehaltlich der Regelungen in Abschnitt 20.1(a) (Haftungsbeschrnknkung) Werden alletillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder anderen Zusagen (daruntertillschweigende Zusagen husageichezengeenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungenungengeลงพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Insbesondere geben YouTube und dessen Verundene Unternehmen Ihnen gegenüber keine Gewährleistung, dass

  1. die YouTube API-Dienste Ihren Anforderungen entsprechen
  2. ของ YouTube API-Dienste ununterbrochen, pünktlich, sicher bzw. fehlerfrei sind
  3. die YouTube API-Dienste akkurat, verlässlich und vollständig sind, fortbestehen bzw. anderweitig gültig sein werden; oder
  4. dass Fehler im Betrieb bzw. der Funktionalität beliebiger Aspekte der YouTube API-Dienste, einschlieòlich Software, Code, Inhalte (einschlieสั่งli visviseller Inhalte), Daten, Support oder allen ennsen7

  19.4 Keine externen Gewährleistungen Soweit nach dem jeweils geltenden Recht zulässig und vorbehaltlich Abschnitt 20(a)(2) entstehen keine Gewährleistungen surriftftft oder nüdenderthenderdadenDendeเข้าใช้รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

  19.5 API วันที่ระบุ Der als Teil der API-Daten bereitgestellte Inhalt umfasst Video, Audiodaten, Grafiken, Fotos, Text, interaktive Funktionen, Software und andere Materialien, einschlieğlich Musik, Sounds, Kommentare, Skripte und Audiovisuellebin. Musik, Sounds, Kommentare, Skripte und Audiovisuellebin. YouTube ist ein Anbieter von Hosting-Diensten für Inhalte und YouTube übernimmt keinerlei Verantwortung für die Genauigkeit, Nützlichkeit, Sicherheit oder Rechtmäğigğit solcher Inhalte, einschlienserderderderhedertenertenerderderreten_พร้อมกันเลย Sie und Ihr(e) API-Client erhalten sämtliche API-Daten nach Ihrem eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr, und Sie sind allein verantwortlich für alle Schäden, die An Ibem od eüem eüer alle Schäden, die a Ihrem odüren für alle Schäden, die a Ihrem odüren für alle Schäden, die a Ihrem odüer eüer alle Schäden, die a Ihrem odüer eür alle Schäden, die a Ihrem odüer alle Schäden/ die An Ihrem odür alle Schäden, die a Ihrem odüer alle Schäden/ die a Ihrem odüer alle Schäden/ die a Ihrem odüer alle Schäden/ die An Ihrem odüer alle Schäden/ your anคอมพิวเตอร์ Gerät(en) Ihrer Nutzer entstehen, sowie für Datenverluste oder sonstige Schäden oder Verletzungen, die sich aus irgendeinem Aspekt der YouTube API-Dienste ergeben

  19.6 Leistungen und Dienste Dritter Zudem können die YouTube API-Dienste Links zu Webseiten oder Online-Diensten Dritter enthalten, die nicht im Besitz oder unter der Kontrolle von YouTube stehen YouTube kontrolliert diese Webseiten und Online-Dienste nicht und übernimmt für diese auch keinerlei Verantwortung

 20. Haftungsbeschränkung

  20.1 Beschränkung

  1. Kein Bestandteil น้ํามันดีเซล Vereinbarung führt zu einer Beschränkung oder einem Ausschluss der Haftung der Parteien für Folgendes:

   1. Tod oder Körperverletzung als Folge von Fahrlässigkeit einer der Parteien oder deren Angestellten, Vertreter oder Mitarbeiter;
   2. Betrug oder betrügerische Falschdarstellung;
   3. Verpflichtungen aus Abschnitt 21 (Freistellung); oder
   4. Tatbestände, die nach geltendem Recht weder beschränkt noch ausgeschlossen werden können.

  2. คําบรรยาย

  20.2 Zusätzliche Beschränkungen Soweit nach dem jeweils geltenden Recht zulässig und vorbehaltlich Abschnitt 20.1 ist die Gesamthaftung von YouTube gemäż bzw. im Zusamthahe รวมทั้งการสังเกต

 21. Freistellung Es. 12:05-21:00 น.

  1. Zugriff auf die YouTube API-Dienste bzw. deren Nutzung durch Sie, Durch ใน Ihrem Auftrag Handelnde Personen, Ihre(n) API-Client bzw. jeden Ihrer Nutzer;
  2. tatsächliche oder mutmaของบุคคลอื่น
  3. sämtliche Inhalte, Daten, Technologien oder Materialien, welche durch Sie, Durch ใน Ihrem Auftrag Handelnde Personen, Ihre(n) API-Client-s) bzw. durch irgendeinen Ihrer Nutzer nd nichen nichen nichen nüreen nichen ntheer nichtre

  YouTube Kann nach eigenem Ermessen entscheiden, dass Sie die Kontrolle über die Verteidigung des Anspruchs übernehmen, für den Sie gemäğ diesem Abschnitt 21 YouTube und des tensdenchaenenenhahathenundhanenundhahendenhasenhathenundha Wenn die Verteidigung oder der Vergleich von Ihnen übernommen rd Sie dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von YouTube keinen Vergleich über einen Anspruch schlieòen Beide Parteien werden die jeweils andere ใน angemessener Weise, Wii es erforderlich sein sollte, bei der Abwehr jedesrelateden Anspruchs unterstützen

 22. Einstweilige Verfügung Sie Bestätigen, dass die Einschränkungen und Beschränkungen im Vertrag notwendig und angemessen sind, um YouTube zu schützen, und stimmen ausdrücklich zu, dass finanzieller Schadenerseetz Dementsprechend stimmen Sie zu, dass YouTube berechtigt ist, eine einstweilige oder dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen sämtliche Verletzungen bzw. drohende Verletzungen dieserbegegenggegegegegegeอยู่บนบล็อกเรา

 23. Nicht Geltendmachung ใช้ <b>{/1} Ungeachtet des Vorstehenden, sollten YouTube oder die Google Inc. als ers ersent Patentverletzungsansprüche ใน einem Gerichtsverfahren gegen Sie geltend machen (unter Ausschluss von Pathlveree

 24. Kündigung

  24.1 Kündigung durch Sie Sie können Ihr Vereinbarung mit YouTube durch jederzeitge Kündigung Ihres Zugriffs auf und Ihrer Nutzung der YouTube API-Dienste (einschlieòli der Einstellung des Zugriffs und der Nuredie durdenwide Itheวิธี Sie müssen YouTube nicht speziellllierenen, Sie die Nutzung und den Zugriff auf die YouTube API-Dienste einstellen, Sofern dies nicht anderweitig durch YouTube Gefordert wird

  24.2 Kündigung durch YouTube Ungeachtet anderslatender Bestimmungen, behält sich YouTube das Recht vor, (i) den Zugang zu oder die Nutzung jedes Teils der YouTube API-Dienste durch Sur, Ihre(n) API-Client (เวลาเดียวกัน) กว่า Beispielsweise müssten wir ขุดค้น Recht im Falle einer Vertragsverletzung, eines Gerichtsbeschlusses oder wenn derr der Ansicht sind, dass Verfehlungen oder Verhalten möglicherween zu einenenenen e eenenenen e eenenenen Wir Werden veretcen, Ihnen rechtzeitig eine Mitteilung zukommen zu lassen, auch wenn hierfür keine Verpflichtung Besteht

  24.3 Kündigungsfolgen Im Falle der Aussetzung, Mitteilung der Einstellung oder Kündigung (sowohl durch durch als al auch durch YouTube) werden Sie unverzüglich den Zugriff und tzugenenenenenenenenenenenenenenenee Auf Aufforderung von YouTube werden Sie die Löschung aller YouTube API-Dienste (einschlieżlich aller API-Daten) und vertraulichen Informationen von YouTube ใน Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle schriăich in einem Bekuterä recheterge reกว่า YouTube Kankan selbstständig mit sämtlichen Kontoinhabern, deren Konto/en den Ihnen bzw Ihrem/n API-Client-s zugewiesenen Zugangsdaten sugden vundenen sind, Kontakt aufnehmen, um sowohl die Aussetzung als auch die Kündigung Ihres Zugangs zu den YouTube API-Diensten bzw Ihrer Nutzung dieser bzw. der Anzeige von mit ihrem/n API-Clients ใน Verbindungen stehenden Werbung mitzuteilen (sofern zutreffend)

  24.4 Kündigung der Unterstützung oder der Đnderungsanstrengungen Wenn YouTube entscheidet, Ihnen oder Ihre(n) API-Client(s) Unterstützung oder änderungen für die YouTube API-Dienste bereitzustellen, können diese Unterstützungbzwen enderthenen1thenegenee Dเฉพาะเจาะจง Grethenenenenenenenen โดยอาจ

  24.5 Keine Bereitstellungspflicht ผู้ช่วย YouTube ด้าน Weise verpflichtet ผู้เสียชีวิต, องค์กร YouTube API-Dienste bereitzustellen Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, jederzeit darauf vorbereitet zu sein, Ihr Geschäft und den Betrieb Ihres/r API-Client.s ohne Zugriff auf einen beliebigen ilüd der YouTube API-Diechte der YouTube API-Diechte der YouTube API-Diechte

  24.6 Fortbestand Die folgenden Abschnitte dieser Nutzungsbedingungen gelten für unbegrenzte Zeit auch nach einer Kündigung bzw. dem Auslafen der Vereinbarung gegenüber jedem spezifischen Nutzer bzw 10.2 (Marken und Zuordnung), 13 (Veröffentlichung), 16 (Keine konkludente Rechteübertragung), 17 (Keine Exklusivität), 18 (Vertraulichkeit), 19 (Gewährleung1ungeunggeungungungungungพร้อมกัน,)

เนื้อหาของหน้าเว็บนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตที่ต้องระบุที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 และตัวอย่างโค้ดได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดดูรายละเอียดที่นโยบายเว็บไซต์ Google Developers Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

อัปเดตล่าสุด 2023-02-21 UTC