ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

หมายเหตุ: การปฏิบัติตามนโยบายสำหรับนักพัฒนาแอป YouTube มีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไคลเอ็นต์ API จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริการ API ของ YouTube (API TOS) ที่เฉพาะเจาะจง คู่มือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ API ในบางแง่มุม แต่ไม่ได้แทนที่เอกสารที่มีอยู่

Die folgenden Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste stellen ein Rechtsdokument dar, das Sie einhalten müssen, wenn Sie auf YouTube API-Dienste zugreifen oder bzw. dye verwenden. Wir sie, diee regelmäßig nachzulesen und sicherzustellen, dass Sie dese ver Standen haben. Sie können sich für den RSS-Feed zum Revisionsverlauf anmelden, um über ©nderungen der Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste filliert zu werden. Wenn Sie die folgenden Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste überprüfen und auf YouTube API-Dienste zugreifen bzw. dese verwenden, bedenken Sie บิตte Folgendes:

Die Respektierung und Förderung der YouTube-Community brandehend aus Creatorn, Zuschauern, Rechteinhabern von Inhalten und Werbetreibenden ist uns sehr wichtig Wir stellen die YouTube API-Dienste bereit, um Entwickler dazu zu befähigen, Erlebnisse zu erschaffen, die für das YouTube-Umfeld und für YouTubes Nutzer zusätzlichen Nutzen Takeen. Wenn Ihre Implementierung die Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste verletzt oder eine negative Auswirkung auf die YouTube-Community hat, können wir Einschränkungen und Verbote für Ihren Zugang und Ihre Nutzung API ของ YouTube

Vielen Dank,
- ทีม Ihr YouTube API-Dienste

Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste

Vielen Dank für Ihr Interesse an den YouTube API-Diensten Die YouTube API-Dienste (wie nachstehend definiert) werden Ihnen durch die YouTube LLC, USA zur Verfügung gestellt, die in 901 Cherry Ave, San Bruno CA 94066 ansässig ist (im Folgenden, als "YouTube" YouTubeYouTube "unsere" bezeichnet) Diese Nutzungsbedingungen der YouTube API-Dienste ( "Nutzungsbedingungen") ist ein Rechtsdokument, das Sie jederzeit einhalten müssen, wenn Sie auf die YouTube API-Dienste zugreifen oder oder oder. สิ้นสุด "YouTube API-Dienste" bedeuten (1) die YouTube API-Dienste (z. B. YouTube Data API-Dienst und YouTube Reporting API-Dienst), die durch YouTube zur Verfügung gestellt werden, einschließlich solcher YouTube API-Dienste, die auf der YouTube-Entwicklerwebseite (wie nachstehend definiert หรือ Verfügung gestellt werden, einschließlich solcher YouTube API-Dienste, die auf der YouTube-Entwicklerwebseite (wie nachstehend definiert)API-Daten Durch den Zugriff auf die YouTube API-Dienste und deren Nutzung und im Gegenzug für die Vorteile, die Ihnen die n durch YouTube bereitgestellier YouTube API-Dienste ermöglwien, erkennreichver Sie Anne Ihnen des

 1. Begriffsbestimmungen Bestimmungen haben die folgenden Bedeutungen:

  1. Verbundenes Unternehmen bezeichnet jede juristische Person, die mittelbar oder unmittelbar eine Partei kontrolliert, von deser kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrollte mit YouTube, einschließlich Google Inc.
  2. API-Client bezeichnet eine Webseite oder Softwareanwendung (einschließlich einer Mobilanwendung), die von Ihnen entwickelt wurde und die auf die YouTube API-Dienste zugreift oder diee nutzt.
  3. Entwicklerrichtlinien bezeichnen die Richtlinien im Zusammenhang mit den YouTube API-Diensten, die sich derzeit unter https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies befinden, die Sie und Ihr(e) API-Client(s) zusolimmung API ของ YouTube
  4. Personenbezogene Daten haben die ihnen in denการชำระเงินผ่าน Gesetzen der EU Mitgliedsstaaten durch die Implementierung der Europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG zugewieset Bedeutentualche von Zeit zunderak
  5. YouTube Marken umfasst die Geschäftsbezeichnungen, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Logos, Domainnamen und andere unterscheidungskräftige Merkmale von YouTube
  6. YouTube-markenrichtlinien bezeichnet die Markenrichtlinien der YouTube API-Dienste, die sich gegenwärtig auf https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines befinden.
  7. Vertrauliche Informationen von YouTube bezeichnet alle im Rahmen Ihres Zugriffs auf die bzw. Ihrer Nutzung der YouTube API-Dienste durch YouTube bzw. seiner Verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen, jedoch unter Ausschluss der Informationen, die Sie unabhängig entwickelit haben, die sie in reitgestellten Informationen, jedoch unter Ausschluss der Informationen, die Sie unabhängig entwickelit haben, die sie in reitgestellten Informationen, jedoch unter Ausschluss der Informationen, die Sie unabhängig entwickelt haben, die sie in reitgestellten Informationen, jedoch unter Ausschluss der Informationen
  8. YouTube-Entwicklerwebseite bezeichnet die Webseite von YouTube, einschließlich der Webseiten, die sich gegenwärtig auf https://developers.google.com/youtube befinden
  9. YouTube-Richtlinie bezeichnet die Richtlinie sowie alle weiteren durch die YouTube-Entwicklerwebseite veröffentlichten Unterlagen, einschließlich der YouTube-markenrichtlinien.
  10. YouTube-Bedingungen bezeichnet die Nutzungsbedingungen von YouTube, die sich gegenwärtig auf http://www.youtube.com/t/terms befinden
 2. Die Vereinbarung

  2.1 Bestandteile der Vereinbarung Die Vereinbarung shorteht aus den folgenden Teilen:

  1. dyen Nutzungsbedingungen;
  2. den Entwicklerrichtlinien;
  3. der YouTube-Richtlinie
  4. die Ihnen und Ihrem/n API-Client(s) durch YouTube oder Google zugewiesenen Zugangsdaten;
  5. Google- Softwaregrundsätze, die sich gegenwärtig auf http://www.google.com/corporate/software_principles.html การค้นหา; und
  6. จะตายใน YouTube-Bedingungen

  2.2 Voraussetzung zur Nutzung Bevor Sie auf die YouTube API-Dienste zugreifen oder diee nutzen, lesen Sie บิตte die Dokumente, aus denen die Vereinbarung goodeht, sorgfältig durch und achten Sie darauf, dass.ie Sie darauf, dassver Sie เรา

  2.3 änderungen der Vereinbarung YouTube kann die Nutzungsbedingungen bzw. jedes andere der Dokumente, aus denen die Vereinbarung shorteht, jederzeit ändern. YouTube Wird änderungen an den Nutzungsbedingungen durch Einstellung der änderungen an folgender Stelle bekanntmachen: https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (oder einer beliebigen Nachfolger sbr หรือ YouTube wird se YouTube ไวร์ด Sie über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens ดีเซอร์ änderungen ให้ข้อมูล Die änderungen gelten nicht rückwirkend und treten erst 30 Kalendertage nach der Bekanntgabe in Kraft. änderungen, die neue Funktionen betreffen oder aus rechtlichen Gründen erforderlich sind, können jedoch unmittelbar nach Bekanntgabe in Kraft treten. Wenn Sie mit änderungen an der Vereinbarung nicht einverstanden sind, müssen Sie die Vereinbarung kündigen Wir werden Sie auf Ihr Kündigunsrecht und Ihre Möglichkeit zur Kündigung hinweisen Sofern Sie nicht ausdrücklich kündigen, wird der weitetere Zugriff auf bzw. die Nutzung der YouTube API-Dienste durch Sie oder Ihr(e) API-Client(s) nachrethinistreten ลงโฆษณา inkrafttreten {6/}

  2.4 รังสรรค์ Sollte es Widersprüche zwischen dyen Nutzungsbedingungen und anderen Dokumenten, aus denen diee Vereinbarung goodeht, im Zusammenhang mit den YouTube API-Diensten geben, dann haben dese Nutzungsbed.

 3. Zulässiger Zugriff auf die YouTube API-Dienste und deren Nutzung

  3.1 Einhaltung der Vereinbarung Google YouTube kann im Falle einer Verletzung der Vereinbarung durch Sie, Ihre(n) API-Client(s) bzw. der in Ihrem Auftraghandelnden Personen Ihren Zugang auf jeden Bestandteil der YouTube API-Dienste bzw Ihre Nutzung Dier (einschließlich der Ihnen bzw. Ihren/m API-Client(s) zugewiesenen Zugangsdaten), aussetzen oder kündigen, zusätzliche Auflagen oder Beschränkungen verfügen, oder die Vereinbarung zwischen Ihnen und YouTube kündigen

  3.2 Nicht befugte Personen YouTube YouTube API-Dienste zugreifen bzw. dese nutzen, Wenn Sie (i) nicht das gesetzlich vorgeschriebene Alter erreicht haben ßerta zugreifen dürfen weder dese

  3.3 Zustimmung im Namen Anderer Falls Sie เสียชีวิตจาก YouTube API-Dienste im Namen einer anderen Person (wie z. B. Ihrem Arbeitgeber) nutzen, garantieren Sie, dass Sie über die Befugnis verfügen, die betreffende Person oder juristische Person an die Vereinbarung zu binden. Wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren, tun Sie die im Namen deser Person oder juristischen Person (weshalb jedes Mal, Wenn ช่วง ช่วง "Sie" in der Vereinbarung angesprochen werden, dese Person oder juristische Person ")

 4. Anmeldung Um auf die YouTube API-Dienste zugreifen zu können, werden von Ihnen möglicherweise als Teil des Anmeldeverfahrens oder Ihrer fortgesetzten Nutzung der YouTube API-Dienste Bestimmte Informationen (wiz etwatwa Indentierbirtwa Diese Informationen können u. a. aus Vertrags- und Integritätsgründen von uns gespeichert werden, so lange es erforderlich ist. Unsere Datenschutzrichtlinie, die sich augenblicklich unter https://www.google.com/policies/privacy befindet, erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und Ihre Privatsphicklich unter Google

 5. Befolgung geltenden Rechts Google Ohne Einschränkung des Vorangehenden dürfen Sie keinen Zugriff auf Ihre(n) API-Client(s) bereitstellen oder vertreiben, wenn des gegen die US-amerikanischen Exportkontroll- oder Handelsgeß

 6. ไคลเอ็นต์ API และ überwachung YouTube kann Ihre(n) API-Client(s) beobachten, überprüfen und kontrollieren sowie Ihren Zugriff auf die YouTube API-Dienste und Ihre Nutzung derselben jederzeit und ohne weiteteremitteilachten Sie beob Ihre Einhaltung der Vereinbarung zu verifizieren

 7. Datenschutz der Nutzer und API-Client Ohne Einschränkungen in Hinblick auf Abschnitt 5 (Befolgung geltenden Rechts) haben Sie alle anzuwenden Datenschutzgesetze und -vorschriften, einschließenzulich solcher, die personenbezogeneการใช้ข้อมูลเรียกน้ำย่อย Jeder API-Client wird eine veröffentlichte Datenschutzrichtlinie bereitstellen und befolgen Diese muss für die Nutzer eindeutig und präzise beschreiben, auf welche Nutzerdaten Sie und Ihr API-ไคลเอ็นต์ zugreifen und welche Sie speichern und wie und präzise beschreiben, auf welche Nutzerdaten Sie und Ihr API-ไคลเอ็นต์ zugreifen und welche Sie speichern und wie und weshalb Sie und Ihr API-Client API

 8. Sicherheit. in dem Maße, in dem Sie Sie und Ihr(e) API-Client(s) befugt sind auf Daten zuzugreifen oder dese zu verwenden, werden Sie und Ihr(e) API-Client(s) vernünftige und หน่วยงานด้านการดูแลจัดการ

 9. Mitteilungen an Nutzer

  9.1 Vorgeschriebene Mitteilung

  1. Wenn Ihr API-Client bzw Ihre API-ไคลเอ็นต์ YouTube API-Dienste verwendet bzw. verwenden, um Nutzern das Hochladen von Videos aufWebsite, Anwendungen, Dienste oder Produkte von YouTube zu ermöglichen, musss auf dem Bilds Ihren API-Clients verfügbar sind:

   Google Achten Sie บิตte darauf, dass Sie das Urheberrecht oder die Datenschutzrechte anderer nicht verletzen"

   Erfolgt das Hochladen über einen PC oder ein anderes Gerät, das kein Mobilgerät ist, lautet die entsprechende URL https://www.youtube.com/t/terms Wenn das Hochladen über ein Mobilgerät erfolgt, Lautet die URL http://m.youtube.com/terms

  2. Unter Berücksichtigung der nachstehenden Ziffern (iii) und (iv) des Paragrafen 9.1 müssen API-Clients, die Nutzern das Hochladen von Videos auf เว็บไซต์, Anwendenichenizer von YouTube Wenn Ihr API-Client bzw Rechte an desen haben, und (ii) dafür sorgen, dass die Option zum Hochladen auf den YouTube-Kanal des Nutzers mindestens genauso auffällig als Option dargestellt wird wie dieK zum Hochlafon von

  3. Wenn sich Ihr API-Client (bzw. ein beliebiger Teil davon) an Kinder (wie im Rahmen geltender Gesetze, unter anderem des US-Gesetzes zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet (Children's Online Privacy Act, COPPA) Jeders auf Kinder ausgerichtete API-Client, von dem Google gemäßergraf III.J.2.b der Richtlinien für Entwickler bzw. anderweitig in Kenntnis gesetzt wird, wird in vorliegendem Dokument als " Weitere Informationen entnehmen Sie dem Paragrafen III.J (Auf Kinder ausgerichtete API-Clients) der Richtlinien für Entwickler

  4. เราkein Weitere Informationen dazu, wie ermittelt wird, ob goodimmte Inhalte als speziell für Kinder gelten, finden Sie hier.

  9.2 Mitteilung an EU-Nutzer Für Nutzer in der Europäischen Union müssen Sie und Ihr(e) API-Client(s) die EU-Richtlinie über die Einwilligung der Nutzer, die sich gegenwärtig auf http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

 10. Marken und Zuordnung

  10.1 Lizenzgewährung YouTube räumt Ihnen eine persönliche, nicht übertragbare, nicht zur weiteren Unterlizenzierung zulässige, nicht exklusive, largerufliche und beschränkte Lizenz zur Abbildung der YouTube- Markenrich ein, diezenzierung

  10.2 Beschränkungen Sämtliche Fälle der Nutzung der YouTube-marken (einschließlich des damit Verundenen geschäftlichen Rufs) wirken zugunsten von YouTube. Sie treten hiermit unwiderruflich sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche ab und werden dese auch in Zukunft an YouTube abtreten, die Sie an den YouTube-marken erhalten. Sie werden zu keinem Zeitpunkt die Gültigkeit der YouTube- Marken bzw. deren Eintragung anfechten oder andere bei der Anfechtung unterstützen (ausgenommen in dem Umfang, in demznirge dem diechtlaustützen

  10.3 Zuordnung Alle API-Clients müssen bei der Nutzung der YouTube-marken für die ordnungsgemäße Zuordnung in แสวงหาbereinstimmung mit den YouTube-markenrichtlinien und desen Nutzungsbedingungen (sofern zutreffend) sofern zutreffend) sofern zutreffend) sofern zutreffend) YouTube behält sich das Recht vor, Ihre Lizenz für die Anzeige der YouTube-marken jederzeit zu kündigen.

 11. Eigentumsrechtliche Hinweise Sie werden weder die Nutzungsbedingungen von YouTube bzw. Google bzw ลิงก์อื่นๆ ของ Hinweise auf bzw Benachrichtigungen zu solchen Bedingungen noch urheberrechtliche, markenrechtliche bzw. eigentumsrechtliche Hinweise entfernen, Verergen oder verändern; oder aber Urheberangaben, rechtlicheunchelle deshenturise Hinweise bzw. Wenn solche Hinweise oder Angaben nicht in den YouTube API-Diensten erscheinen bzw. durch dese nicht verfügbar gemacht werden, sind Sie damit einverstateen, solche Hinweise oder Angaben gemacht werden, sind Sie damit einverstanden, solche Hinweise oder Angaben gemacht werden, sind Sie damit einverstanden, solche Hinweise oder Angaben gemacht werden

 12. Rechte Dritter Sie und Ihr(e) API-Client(s) werden keinesfalls gegen die Rechte Dritter, einschließlich der geistigen Eigentumsrechte und sonstiger Eigentumstegle.rechte, der Vertraulichenichkeit, des Rechtsrechts auf Privats

 13. Veröffentlichung YouTube darf den Namen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation (bzw. Ihren persönlichen Namen, wenn es sich bei Ihnen um eine natürliche Person Handelt), Ihre Produktnamen oder Logos in Präsentationen, Marketingmaterialien, Kundenlisten, Finanzberichen fürundürliche Person Handelt), Ihre Produktnamen oder Logos in Präsentationen, Marketingmaterialien, Kundenlisten, Finanzberichten, Auflistung der Kundenu โปรดติดต่อ Sie räumen YouTube und seinen Verundenen Unternehmen eine nicht exklusive, unwiderrufliche, gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Anzeige des Namens Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation (bzw. Ihres persönlichen Namens, Wenn es sich bei Ihnen um eine natürliche Person Handelt), Ihres Produktnamens oder Ihrer Logos für obige Zwecke ein. YouTube dürfen ohne eine vorherige Prüfung und schriftliche Genehmigung durch YouTube keinesfalls öffentliche Erklärungen hinsichtlich Ihrem Zugriff auf oder Ihrer Nutzungns der YouTube API-Dhrer Nutzungns der YouTube API-Drklärungen hinsichtlich Ihrem Zugriff auf oder Ihrer Nutzungns der YouTube API

 14. änderungen an den YouTube API-Diensten

  14.1 Das Recht zur änderung YouTube führt konstant Neuerungen durch und als Teil deser konstanten Neuerungen, kann YouTube jeden Aspekt der YouTube API-Dienste (einschließlich aller Spezifikationen, Protokolle oder Methoden für den Zugrgezer API-Dienste) ไคลเอ็นต์ API, jeder Kategorie von Nutzern oder API-Clients bzw. allen Nutzern oder API-Clients, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung oder Ankündigung ändern oder einstellen YouTube wird versuchen, Sie in angemessener Weise vorab darüber zu benachrichtigen oder des vorab anzukündigen.

  14.2 Rückwärtsinkompatible Anderungen Wenn YouTube beabsichtigt, rückwärtsinkompatible ©nderungen an den YouTube API-Diensten vorzunehmen, wird YouTube solche {0}nderungen auf der YouTube-Entwicklerwebseite ankündigen und vertethündingen API ของ YouTube

  14.3 Sonderbedingungen Es gelten Sonderbedingungen für die spezifischen Versionen der YouTube API-Dienste, die als "Subject API-Dienste" auf https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services bezeichnet werden. YouTube wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um den Softwarecode für die Subject API-Dienste für ein Jahr mit Wirkung vom 10. กุมภาพันธ์ 2017, aufrechtzuerhalten

  1. es sei denn, dass YouTube aufgrund der Gesetzeslage, eines Gerichtsbeschlusses oder einer Beziehung mit Drภายใน (einschließlich aufgrund ufgrund der Gesetzeslage, eines Gerichtsbeschlusses oder einer Beziehung mit Drched (einschließlich aufgrund von Önderungen von Gesetzezen oder Beziehungen)
  2. es sei denn, dass die Weiterführung zu Datenschutz-, Sicherheits- oder sonstigen Risiken bzw. zu substanziellen wirtschaftlichen bzw. erheblichen technischen Belastungen führen kerönnoda
  3. mit Ausnahme jener Funktionen, die Teil der Subject API-Dienste sind, welche nicht bzw. nicht länger auf oder über die Produkte, Dienste, Anwendungen oder Webseiten von YouTube verfügbar B. auf www.youtube.com, auf YouTube-Mobilanwendungen) mit Ausnahme der YouTube API-Dienste.

  Nach dem 10 กุมภา 2018 kann YouTube die Subject API-Dienste in ใบสั่งซื้อbereinstimmung mit den vorstehenden Abschnched 14.1 und 14.2 verändern oder ganz einstellen.

 15. Nutzung und Kontingente YouTube kann jederzeit Nutzungskontingente für jeden der YouTube API-Dienste gegenüber jedem spezifischen Nutzer der YouTube API-Dienste bzw. ไคลเอ็นต์ API, jeder Kategorie von Nutzern oder API-Clients bzw. allen Nutzern oder API-Clients festlegen ไคลเอ็นต์ API Sie und Ihr(e) werden nicht und werden nicht versuchen, die Kontingentbeschränkungen bzw. die erlaubte Nutzung zu überschreiten oder zu umgehen. YouTube kann zusätzliche Auflagen im Zusammenhang mit der Nutzung oder den Kontingenten ใน den Entwicklerrichtlinien festlegen.

 16. Keine konkludente Rechteübertragung

  16.1 Eigentum Für das Verhältnis zwischen Ihnen und YouTube gilt, dass YouTube, dessen Verhundene Unternehmen und seine bzw. deren Lizenzgeber und Lieferanten alle Rechte, Titel, Ansprüche ßund das Eigentumetum ( B. alle Patent-, Marken-, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und sonstige Eigentumsrechte) an allen YouTube API-Diensten (einschließlich aller API-Daten), คุณลักษณะของแบรนด์ YouTube, der YouTube-Entwicklerwebseite, der Vereinbarlogerwebseite, Für das Verhältnis zwischen Ihnen und YouTube gilt, dass Sie alle Rechte, Titel, Ansprüche und das Eigentum an Ihrem/n API-Client(s) mit Ausnahme irgendeines YouTube-Eigentums, behalten

  16.2 Keine sonstigen Rechte Mit Ausnahme der ausdrücklichen, in deser Vereinbarung genannten Rechte räumt YouTube Ihnen keine sonstigen Rechte oder Lizenzen (weder ausdrücklich noch konkludent, oder durch das Princis sonstigen Rechte oder Lizenzen (weder ausdrücklich noch konkludent, oder durch das Princis das

  16.3 Keine Lizenzen oder Rechte an Patenten oder Inhalten Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorangehenden einzuschränken, werden keinerlei Rechte oder Lizenzen im Zusammenhang mit Patenten, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle von YouTube oder seinenneunder Auch werden keine Rechte oder Lizenzen eingeräumt, um audiovisuelle Inhalte zu reproduzieren bzw. zu vertreiben oder um audiovisuelle Inhalte in anderer Form als durch den Gebrauch der YouTube API-Dienste in ใบสั่งซื้อbebruch oder um audiovisuelle Inhalte in anderer Form als durch den Gebrauch der YouTube API-Dienste in ที่เก็บข้อมูล Alle Rechte, die Ihnen nicht ausdrücklich eingeräumt werden, sind YouTube vorbehalten

 17. Keine Exklusivität Vereinbarung Stellt keine สุดพิเศษ Vereinbarung dar Sie erkennen an und sind damit einverstanden, dass YouTube und dessen Verundene Unternehmen gegenwärtig oder in der Zukunft Webseiten, Anwendungen, Produkte oder Dienste entwickeln krขั้น

 18. Vertraulichkeit Die Mitteilungen von YouTube an Sie und die YouTube API-Dienste können vertrauliche Informationen von YouTube enthalten. Wenn Sie irgendwelche vertraulichen Informationen von YouTube erhalten, werden Sie dese vertraulich behandeln, sie nicht verwenden, ausgenommen im Zusammenhang mit der zulässigen Nutzung der YouTube API-Dienste vertraulich behandeln, sie nicht verwenden. Jedoch dürfen Sie vertrauliche Informationen von YouTube Offenbaren, Wenn Sie dazu gesetzlich verpflichtet sind und wenn Sie YouTube in angemessener Weise vorab schriftlich darüber filliert haben, es seichtorrich es seicht

 19. Gewährleistungenund Ausschlüsse

  19.1 Einhaltung der Vereinbarung Jede Partei gewährleistender anderen zu, bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus deser Vereinbarung mit angemessener Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorzugehen

  19.2 Keine Gewährleistungen และ

  19.3 Zusätzliche Haftungsausschlüsse Vorbehaltlich der Regelungen. (Dorbehaltlich der Regelungen) ใน Abschnitt 20.1(a) (Haftungsbeschränkung) werden alleสำรองschweigenden Zusicherungen, Garantien oder anderen Zusagen (daruntertillschweigende Zusageenstündertlich zufränkung) Insbesondere geben YouTube und dessen Verundene Unternehmen Ihnen gegenüber keine Gewährleistung, dass

  1. เสียชีวิตจาก YouTube API-Dienste Ihren Anforderungen ผู้ประกอบการ
  2. die YouTube API-Dienste unterbrochen, pünktlich, sicher bzw. fehlerfrei sind;
  3. die YouTube API-Dienste akkurat, verlässlich und vollständig sind, fortbestehen bzw. anderweitig gültig sein werden; oder
  4. dass Fehler im Betrieb bzw. der Funktionalität beliebiger Aspekte der YouTube API-Dienste, einschließlich Software, Code, Inhalte (einschließlich audiovisueller Inhalte), Daten, Support oder allen sonstigen API Ianschließlich Software, Code, Inhalte(einschließlich audiovisueller Inhalte), Daten, Support oder allen sonstigen API I

  19.4 Keine externen Gewährleistungen Soweit nach dem jeweils geltenden Recht zulässig und vorbehaltlich Abschnitt 20(a)(ii) entstehen keine Gewährleistungen durch schriftliche oder mündliche Empfehlungen oder ข้อมูล

  19.5 การนำเข้าข้อมูลวันที่ API Der als Teil der API-Daten bereitgestellte Inhalt umfasst Videos, Audiodaten, Grafiken, Fotos, Text, Interaktive Funktionen, Software und andere Materialien, einschließlich Musik, Sounds, Kommentare, Skripte Kombination und audiovisuelle ผู้เขียน YouTube ein Anbieter von Hosting-Diensten für Inhalte und YouTube übernimmt keinerlei Verantwortung für die Genauigkeit, Nützlichkeit, Sicherheit oder Rechtmähließigkeit solcher Inhalte, einschlie ßenders. Sie und Ihr(e) API-Client(s) erhalten sämtliche API-Daten nach Ihrem eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr, und Sie sind allein verantwortlich für alle Schädener an Ihrem eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr, und Sie sind allein verantwortlich für alle Schädener an Ihrem .th Gerät(en) Ihrer Nutzer entstehen, sowie für Datenverluste oder sonstige Schäden oder Verletzungen, die sich aus irgendeinem Aspekt der YouTube API-Dienste ergeben.

  19.6 Leistungen und Dienste Dritter Zudem können die YouTube API-Dienste Links zu Webseiten oder Online-Diensten Dritter enthalten, die nicht im Besitz oder unter der Kontrolle von YouTube stehen. YouTube kontrolliert ตาย Webseiten und Online-Dienste nicht und übernimmt für dese auch keinerlei Verantwortung

 20. Haftungsbeschränkung

  20.1 Beschränkung

  1. Kein Bestandteil deser Vereinbarung führt zu einer Beschränkung oder einem Ausschluss der Haftung der Parteien für Folgendes:

   1. Tod oder Körperverletzung als Folge von Fahrlässigkeit einer der Parteien oder deren Angestellten, Vertreter oder Mitarbeiter;
   2. Betrub oder betrügerische Falschdarstellung;
   3. Verpflichtungen aus Abschnitt 21 (Freistellung); Oder
   4. Tatbestände, die nach geltendem Recht weder beschränkt noch ausgeschlossen werden können

  2. Vorbehaltlich dem Abschnitt answer. 44:23 ข้อแรก:

  20.2 Zusätzliche Beschränkungen Soweit nach dem jeweils geltenden Recht zulässig und vorbehaltlich Abschnitt 20.1 ist die Gesamthaftung von YouTube gemääß bzw. im Zusammenhang mit deser Vereinbarung (Uสิ้นสุดลง)

 21. Freistellung Google

  1. Zugriff auf die YouTube API-Dienste bzw. deren Nutzung durch Sie, durch in Ihrem Auftrag handelnde Personen, Ihre(n) API-Client(s) bzw. jeden Ihrer Nutzer;
  2. tatsächliche oder mutmaßliche Verletzung der Vereinbarung (bzw. eden beliebigen Teils desselben) durch Sie, durch in Ihrem Auftrag Handelnde Personen, Ihre(n) API-Client(s) jezerterbßben)
  3. sämtliche Inhalte, Daten, Technologien oder Materialien, welche durch Sie, durch in Ihrem Auftrag Handelnde Personen, Ihre(n) API-Client(s) bzw. durch irgendeinen Ihrerer Nutzer und nichtreunds durchth

  YouTube kann nach eigenem Ermessen entscheiden, dass Sie die Kontrolle über die Verteidigung des Anspruchs übernehmen, für den Sie gemäß dyem Abschnitt 21 YouTube und desstertenuunshalundene Wenn die Verteidigung oder der Vergleich von Ihnen übernommen wird, kann YouTube jederzeit danach entscheiden, seinen eigenen Rechtsbeistand (auf eigene Kosten) zu ernennen; oder YouTuberoll gederzeit danach entscheiden, seinen eigenen Rechtsbeistand (auf eigene Kosten) zu ernennen; oder YouTuberoll gederzeit danach entscheiden, seinen eigenen Rechtsbeistand (auf eigene Kosten) zu ernennen; oder YouTuberoll gederzeit danach entscheiden, seinen eigenen Rechtsbeistand (auf eigene Kosten) zu ernennen; oder YouTuberoll kann dieblerzeit Sie dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von YouTube keinen Vergleich über einen Anspruch schließen. Beide Parteien werden die jeweils andere in angemessener Weise, wie es erforderlich sein sollte, bei der Abwehr jedes relateden Anspruchs unterstützen

 22. Einstweilige Verfügung Sie Bestätigen, dass die Einschränkungen und Beschränkungen im Vertrag notwendig und angemessen sind, um YouTube zu schützen, und stimmen ausdrichänkungen und Beschränkungen im Vertrag notwendig und angemessen sind, um YouTube zu schützen, und stimmen ausdrichücklich zu, dass finazieller Schadeners Dementsprechend stimmen Sie zu, dass YouTube berechtigt ist, eine einstweilige oder dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen sämtliche Verletzungen bzw. drohende Verletzungen deser Einschrendzungen deser Einschrhrungen deser Einschrhrungen deser

 23. Nicht Geltendmachung YouTube Ungeachtet des Vorstehenden, sollten YouTube oder die Google Inc. alste Patentverletzungsansprüche in einem Gerichtsverfahren gegen Sie geltend machen (unter Ausschluss von Patentverletzungsansprüchen, diemacverletzungsprüchen,

 24. Kündigung

  24.1 Kündigung durch Sie Sie können Ihr Vereinbarung mit YouTube durch jederzeitge Kündigung Ihres Zugriffs auf und Ihrer Nutzung der YouTube API-Dienste (einschließlich der Einstellung des Zugrwiphs undeldredredsung durch API(einschließlich der Einstellung des Zugrwis und der Nutzung durch) YouTube API-Dienste einstellen, sofern des nicht anderweitig durch YouTube gefordert wird.

  24.2 Kündigung durch YouTube Ungeachtet anderslautender Bestimmungen, behält sich YouTube das Recht vor, (i) den Zugang zu oder die Nutzung jedes Teils der YouTube API-Dienste durch Sie, Ihre(n) API-Client(s) h Beispielsweise müssten wir dyes Recht im Falle einer Vertragsverletzung, eines Gerichtsbeschlusses oder Wenn wir der Ansicht sind, dass Verfehlungen oder Verhalten mögliunderweise zu vhrender Wenn wir der Ansicht sind, dass Verfehlungen oder Verhalten mögliunderweise zu vhrender Wenn Wir werden versuchen, Ihnen rechtzeitig eine Mitteilung zukommen zu lassen, auch Wenn hierfür keine Verpflichtung Besteht

  24.3 Kündigungsfolgen Im Falle der Aussetzung, Mitteilung der Einstellung oder Kündigung (sowohl durch durch Sie als auch durch YouTube) werden Sie unverzüglich den Zugriff und die Nutzung shrtehrundins API ของ YouTube-Eigentel รับรองว่า Auf Aufforderung von YouTube werden Sie die Löschung aller YouTube API-Dienste (einschließlich aller API-Daten) und vertraulichen Informationen von YouTube in Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle schrillistist untericrechtiechtenem Dokument Best vertraulichen Informationen von YouTube YouTube kann selbstständig mit sämtlichen Kontoinhabern, deren Konto/en mit den Ihnen bzw Ihrem/n API-Client(s) zugewiesenen Zugangsdaten Verbunden sind, Kontakt aufnehmen, um sowohl die Aussetzung als auch die Kündigung Ihres Zugangs zu den YouTube API-Diensten bzw Ihrer Nutzung deser bzw. der Anzeige von mit ihrem/n API-Client(s) ใน Verbindungen stehenden Werbung mitzuteilen (sofern zutreffend)

  24.4 Kündigung der Unterstützung oder der änderungsanstrengungen Wenn YouTube entscheidet, Ihnen oder Ihre(n) API-ไคลเอ็นต์(s) Unterstützung oder ©nderungen für die YouTube API-Dienste bereitzustellen, können dese Unterstützungiezungbzw.

  24.5 Keine Bereitstellungspflicht YouTube ist in keiner Weise verpflichtet, die YouTube API-Dienste bereitzustellen. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, jederzeit darauf vorbereitet zu sein, Ihr Geschäft und den Betrieb Ihres/r API-Client(s) ohne Zugriff auf einen belietebigen Teil der YouTube API-Diehrüns

  24.6 FortBestand Die folgenden Abschnitte dyer Nutzungsbedingungen gelten für unbegrenzte Zeit auch nach einer Kündigung bzw. dem Auslaufen der Vereinbarung gegenüber jedem spezifischen Nutzer bzw ไคลเอนต์ API, jeder Kategorie von Nutzern oder API-Clients bzw. allen Nutzer oder API-Clients weiter: 1 (Begriffsbestimmungen), 2.1, 2.3 und 2.4 (Die Vereinbarung), 3.3 ( Zultriffshungsiger Zugteer: 1 (Begriffsbestimmungen) 10.2 (Macken und Zuordnung), 13 (Veröffentlichung), 16 (Keine konkludente Rechteübertragung), 17 (Keine Exklusivität), 18 (Veröffentlichung2), 19 (Gewhrleistung und Ausschlungs)

เนื้อหาของหน้าเว็บนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตที่ต้องระบุที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 และตัวอย่างโค้ดได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดดูรายละเอียดที่นโยบายเว็บไซต์ Google Developers Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

อัปเดตล่าสุด 2024-04-18 UTC