Menedżer tagów Google na Androida

Programiści mogą za pomocą Menedżera tagów Google wdrażać tagi pomiarowe i piksele w aplikacjach mobilnych oraz nimi zarządzać bez konieczności ponownego tworzenia i ponownego przesyłania plików binarnych aplikacji do sklepów z aplikacjami. Deweloperzy korzystający z pakietu SDK Google Analytics dla Firebase mogą łatwo dodać Menedżera tagów, aby łatwiej zarządzać implementacją i wprowadzać w niej zmiany, nawet już po wysłaniu aplikacji.

Programiści mogą rejestrować ważne zdarzenia i później decydować, które tagi lub piksele mają być uruchamiane.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz:

Sekcje poniżej przeprowadzą Cię przez proces konfigurowania i używania Menedżera tagów Google w aplikacji na Androida.

1. Dodawanie Menedżera tagów Google do projektu

 1. W pliku Gradle modułu (zwykle app/build.gradle) dodaj tę zależność do biblioteki Menedżera tagów:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0'
  }
  
 2. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.

 3. Wybierz kontener mobilny.

 4. Kliknij Wersje na górnym pasku nawigacyjnym.

 5. Kliknij wersję kontenera, której chcesz użyć.

 6. Kliknij Pobierz.

 7. Jeśli folder app/src/main/assets/containers nie istnieje, utwórz go. Skopiuj pobrany kontener do folderu.

2. Zdarzenia i zmienne logu

Menedżer tagów wykorzystuje zdarzenia, parametry i właściwości użytkownika zarejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase do uruchamiania i tworzenia tagów skonfigurowanych w Menedżerze tagów Google.

Instrukcje dotyczące rejestrowania zdarzeń i konfigurowania właściwości użytkownika znajdziesz w dokumentacji dla programistów Firebase.

Konfigurowanie zmiennych w Menedżerze tagów

Aby rejestrować wartość parametrów zdarzeń i właściwości użytkownika na potrzeby Menedżera tagów Google, możesz skonfigurować zmienne w interfejsie Menedżera tagów.

Możesz na przykład zarejestrować w aplikacji to zdarzenie niestandardowe:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Następnie możesz skonfigurować w Menedżerze tagów nowe zmienne parametru zdarzenia w ten sposób, aby przechwytywać wartości image_name i full_text parameter:

 • Nazwa zmiennej: Nazwa obrazu
 • Typ zmiennej: parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: image_name

i:

 • Nazwa zmiennej: pełny tekst
 • Typ zmiennej: parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: full_text

W podobny sposób możesz ustawić w aplikacji tę właściwość użytkownika:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Następnie możesz skonfigurować w Menedżerze tagów Google nową zmienną właściwości użytkownika Firebase, która będzie rejestrować wartość favorite_food:

 • Nazwa zmiennej: Ulubione jedzenie
 • Typ zmiennej: właściwość użytkownika Firebase
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: favorite_food

Modyfikowanie i blokowanie zdarzeń

Menedżer tagów umożliwia modyfikowanie i blokowanie zdarzeń, zanim zostaną zarejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase. Modyfikowanie zdarzeń pomaga dodawać, usuwać i zmieniać wartości parametrów zdarzeń, a także dostosowywać nazwy zdarzeń bez aktualizowania aplikacji. Zdarzenia, które nie są zablokowane, będą rejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase.

Pakiet SDK Google Analytics dla Firebase automatycznie rejestruje też niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika. W Menedżerze tagów możesz używać zdarzeń i właściwości zbieranych automatycznie bez konieczności dodawania kodu. Nie możesz jednak ich zablokować.

3. Wysyłaj zdarzenia

Zmienne nazwy zdarzenia Firebase, zmienne parametrów zdarzenia Firebase i inne zmienne służą do konfigurowania reguł. Warunki aktywatora są oceniane za każdym razem, gdy rejestrujesz zdarzenie Firebase. Domyślnie zdarzenia Google Analytics dla Firebase uruchamiają się automatycznie. Aby blokować wysyłanie zdarzeń do Google Analytics, możesz dodać w Menedżerze tagów tag Google Analytics dla Firebase.

4. Wyświetlanie podglądu, debugowanie i publikowanie kontenera

Przed opublikowaniem wersji kontenera warto wyświetlić jej podgląd, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Menedżer tagów Google umożliwia wyświetlenie podglądu wersji kontenera przez wygenerowanie linków i kodów QR w interfejsie internetowym oraz użycie ich do otwarcia aplikacji. Możesz też włączyć tryb szczegółowego logowania, aby debugować wszelkie nieoczekiwane zachowania.

Wyświetl podgląd kontenera

Przed wyświetleniem podglądu kontenera wygeneruj adres URL podglądu w interfejsie internetowym Menedżera tagów Google. Aby to zrobić, wybierz wersję kontenera, którego podgląd chcesz wyświetlić, a potem kliknij Podgląd. Zapisz ten adres URL podglądu na potrzeby późniejszych czynności.

Adresy URL podglądu są dostępne w oknie podglądu interfejsu internetowego Menedżera tagów
Rysunek 1. Uzyskiwanie adresu URL podglądu z interfejsu internetowego Menedżera tagów.

Aby wyświetlić podgląd kontenera (jeśli używasz Android Studio, przejdź do kroku 3):

 1. Dodaj tę aktywność związaną z podglądem do pliku AndroidManifest:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. Zmień ten wiersz, aby uwzględnić nazwę pakietu aplikacji:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. W interfejsie internetowym Menedżera tagów Google wygeneruj link podglądu:

  1. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.
  2. Wybierz kontener mobilny.
  3. Kliknij Wersje na górnym pasku nawigacyjnym.
  4. Kliknij Działania > Podgląd na wersji kontenera, której podgląd chcesz wyświetlić.
  5. Wpisz nazwę pakietu aplikacji.
  6. Kliknij Wygeneruj link do rozpoczęcia podglądu.
 4. Zatrzymaj aplikację i uruchom ją, używając wygenerowanego linku do podglądu lub kodu QR.

 5. Aby wyjść z trybu podglądu, kliknij link wygenerowany za pomocą opcji Wygeneruj link do końca podglądu w interfejsie internetowym.

Kontener debugowania

Aby rozwiązać problemy z implementacją kontenera, włącz szczegółowe logowanie:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

Opublikuj kontener

Gdy wyświetlisz podgląd kontenera i upewnisz się, że działa, możesz go opublikować. Po opublikowaniu kontenera konfiguracje tagów staną się dostępne dla użytkowników aplikacji mobilnych.

Dalsze kroki

Zapoznaj się z sekcją Konfiguracja zaawansowana.