Google Meet SDK 和 API 参考文档

Google Meet SDK 和 API 参考文档提供了 Meet SDK 和 API 中的每个类和方法的详细信息。从以下列表中选择您的首选 SDK 或 API。

插件 SDK 参考文档 查看完整的网页版 Google Meet 插件 SDK
API 参考文档 查看适用于客户的完整 Google Meet REST API
Android Livesharing SDK 参考文档 查看完整的 Java 版 Google Meet 实时共享 SDK
网络实时共享 SDK 参考文档 查看完整的 Google Meet 实时共享 SDK(网页版)