Xác minh SMS một lần bằng API Sự đồng ý của người dùng SMS

API lấy sự đồng ý của người dùng SMS bổ sung cho API thu thập SMS bằng cách cho phép một ứng dụng nhắc người dùng cấp quyền truy cập vào nội dung của một tin nhắn SMS. Khi người dùng đồng ý, ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ nội dung thư để tự động hoàn tất quá trình xác minh qua SMS.

Khi sử dụng API Sự đồng ý của người dùng SMS để tự động điền mã một lần, người dùng sẽ được nhắc cho phép ứng dụng của bạn có quyền đọc một tin nhắn SMS. Người dùng sẽ thấy các màn hình sau đây khi sử dụng API lấy sự đồng ý của người dùng SMS.

Khi người dùng bắt đầu quy trình xác minh qua SMS, họ sẽ được nhắc nhập mã một lần bằng bàn phím. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện việc này để xử lý tình huống mà người dùng nhận được SMS trên một thiết bị khác với ứng dụng đang chạy.

Sau đó, nếu ứng dụng của bạn đã yêu cầu sự đồng ý của người dùng SMS, thì tin nhắn SMS đến có chứa mã một lần sẽ được hiển thị cho người dùng với tùy chọn chia sẻ toàn bộ nội dung của một tin nhắn SMS duy nhất. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu ứng dụng của bạn đã yêu cầu sự đồng ý của người dùng SMS và đang chạy trên thiết bị đã nhận được tin nhắn SMS. Tính năng này sẽ không bao giờ hiển thị tin nhắn được gửi từ người liên hệ của người dùng.

Nếu người dùng chọn cung cấp nội dung của tin nhắn SMS cho ứng dụng của bạn, toàn bộ văn bản của tin nhắn SMS sẽ được chia sẻ. Người dùng thấy quy trình xác minh qua SMS tự động hoàn tất.

Nếu người dùng quyết định không chia sẻ, thì người dùng sẽ nhập thủ công mã một lần để hoàn tất quy trình xác minh qua SMS.

Để triển khai quy trình xác minh SMS đầy đủ bằng API Sự đồng ý của người dùng SMS, bạn cần tương tác với cả máy chủ phụ trợ để gửi SMS cũng như API Sự đồng ý của người dùng SMS để nhắc người dùng truy cập vào một tin nhắn chứa mã một lần.

Từng bước, ứng dụng và máy chủ của bạn phải thực hiện những bước sau để triển khai quy trình xác minh qua SMS bằng API Sự đồng ý của người dùng qua SMS:

  1. Ứng dụng của bạn gọi API sự đồng ý của người dùng SMS để bắt đầu nghe phản hồi từ máy chủ. Tin nhắn SMS nhận được trước khi bắt đầu SMS Sự đồng ý của người dùng sẽ không được chuyển tiếp đến ứng dụng của bạn.
  2. Sau khi bạn bắt đầu API API lấy sự đồng ý của người dùng SMS, ứng dụng của bạn sẽ yêu cầu máy chủ xác minh số điện thoại của người dùng bằng cách sử dụng tính năng xác minh qua SMS.
  3. Khi thiết bị của người dùng nhận được tin nhắn SMS có chứa mã một lần, Dịch vụ Google Play sẽ hiển thị nội dung tin nhắn cho người dùng và yêu cầu họ đồng ý cung cấp tin nhắn đó cho ứng dụng của bạn.
  4. Nếu người dùng đồng ý, toàn bộ tin nhắn SMS sẽ được cung cấp cho ứng dụng của bạn.
  5. Ứng dụng của bạn phân tích cú pháp mã một lần từ văn bản thông báo và gửi mã đó đến máy chủ.

Hãy xem bài viết Yêu cầu sự đồng ý một lần để đọc mã xác minh qua SMS để biết chi tiết.