شرایط سرویس Fact Check Tools API

Google FactCheck ClaimReview Read/Write API

شما مسئول اطلاع رسانی به کاربران خود هستید که سرویس گیرنده API شما داده ها را به dataCommons کمک می کند. استفاده از ClaimReview Read/Write API تابع شرایط خدمات API Google است .

Google FactCheck Claim Search API

استفاده از FactCheck Claim Search API تابع شرایط سرویس Google API است.