Method: files.emptyTrash

تمام فایل های حذف شده کاربر را برای همیشه حذف می کند.

درخواست HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/trash

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

منسوخ شده: اگر موردی در درایو مشترک نباشد و آخرین والد آن حذف شود اما خود مورد حذف نشده باشد، مورد در ریشه مالک آن قرار می‌گیرد.

driveId

string

در صورت تنظیم، سطل زباله درایو مشترک ارائه شده را خالی می کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.