Method: properties.patch

یک ملک را به روز می کند.

درخواست HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
fileId

string

شناسه فایل

propertyKey

string

کلید ملک.

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
visibility

string

دید ملک. مقادیر مجاز PRIVATE و PUBLIC هستند. (پیش‌فرض: خصوصی)

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی نمونه ای از Property است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Property است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.