Method: properties.list

ویژگی های یک فایل را فهرست می کند.

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/properties

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
fileId

string

شناسه فایل

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

مجموعه ای از ویژگی ها، جفت های کلید-مقدار که برای یک برنامه عمومی یا خصوصی هستند.

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
 "kind": string,
 "etag": string,
 "selfLink": string,
 "items": [
  {
   object (Property)
  }
 ]
}
زمینه های
kind

string

این همیشه drive#propertyList است.

etag

string

ETag لیست.

items[]

object ( Property )

لیست املاک.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

 • https://www.googleapis.com/auth/docs
 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.