REST Resource: parents

منبع: ParentReference

ارجاع به والد یک فایل.

برخی از روش‌های منبع (مانند parents.get ) به یک parentId نیاز دارند. برای بازیابی شناسه یک والدین از روش parents.list استفاده کنید.

نمایندگی JSON
{
  "selfLink": string,
  "id": string,
  "isRoot": boolean,
  "kind": string,
  "parentLink": string
}
زمینه های
id

string

شناسه والدین.

isRoot

boolean

فقط خروجی اینکه والد پوشه ریشه باشد یا نباشد.

kind

string

فقط خروجی این همیشه drive#parentReference است.

مواد و روش ها

delete

والد را از یک فایل حذف می کند.

get

یک مرجع خاص والدین دریافت می کند.

insert

یک پوشه والد برای یک فایل اضافه می کند.

list

والدین یک فایل را فهرست می کند.