User

اطلاعاتی درباره یک کاربر Drive.

نمایندگی JSON
{
  "displayName": string,
  "kind": string,
  "isAuthenticatedUser": boolean,
  "permissionId": string,
  "emailAddress": string,
  "picture": {
    "url": string
  }
}
زمینه های
displayName

string

فقط خروجی یک نام قابل نمایش متن ساده برای این کاربر.

kind

string

فقط خروجی این همیشه drive#user است.

isAuthenticatedUser

boolean

فقط خروجی آیا این کاربر همان کاربر احراز هویت شده ای است که درخواست برای او ارسال شده است.

permissionId

string

فقط خروجی شناسه کاربر در مجموعه مجوزها قابل مشاهده است.

emailAddress

string

فقط خروجی آدرس ایمیل کاربر.

picture

object

فقط خروجی عکس پروفایل کاربر.

picture.url

string

فقط خروجی نشانی اینترنتی که به عکس نمایه این کاربر اشاره دارد.