จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้จัด GDG และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณ

โปรดอ่านรายการสิ่งที่ควรและไม่ควรทําต่อไปนี้ ก่อนที่คุณเป็นผู้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้จัดการร่วม GDG คุณซึ่งเป็นผู้ที่กรอกแบบฟอร์มนี้จะต้องอ่านและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของโปรแกรม GDG ดังต่อไปนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราในโปรแกรม GDG ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

คุณตกลงที่จะไม่ดําเนินการต่อไปนี้

 • ละเมิดข้อกําหนดของข้อตกลงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่คุณลงนามกับ Google (รวมอยู่ในส่วนถัดไปของเอกสาร/แบบฟอร์มนี้)
 • สร้างคําชี้แจงหรือการนําเสนอที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับ Google หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google
 • จัดทําข้อความในนามของ Google หรือบริษัทของ Google คุณควรตรวจสอบว่าความคิดเห็นที่คุณแสดงออกนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นของคุณ ไม่ใช่ของ Google
 • เขียนข้อมูลหรือการนําเสนอในรูปแบบใดๆ ของกิจกรรมในฐานะผู้จัด GDG ที่อยู่ในความเห็นของ Google เพียงเพราะทําให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท ละเมิด กล่าวร้าย ดูถูก อนาจาร หรือไม่เหมาะสมต่อ Google
 • สื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม GDG, วิธีการทํางานของโปรแกรม หรือบทบาทของคุณในฐานะผู้จัด GDG
 • อ้างสิทธิ์เป็นผู้เข้าร่วมที่ใช้งานอยู่ของโปรแกรมหากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกโปรแกรมอีกต่อไป

คุณตกลงที่จะเป็นผู้จัด GDG

 • การเข้าร่วมในโปรแกรมของคุณเป็นไปโดยสมัครใจ
 • ผู้จัดอาจออกจากโปรแกรม GDG ทันทีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดอาจออกจากโปรแกรม GDG ได้ทุกเมื่อ
 • ที่คุณไม่มีความสัมพันธ์แบบพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เอเจนซี หรือพนักงานกับ Google หรือหน่วยงานใดๆ ของ Google
 • คุณไม่ใช่และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน ตัวเลือก หุ้น หรือสิทธิ์หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน Google และคุณสละสิทธิ์ใดๆ ให้บุคคลดังกล่าวและสัญญาว่าจะไม่อ้างสิทธิ์ต่อ
 • เมื่อโปรโมตหรือพูดเกี่ยวกับโปรแกรม GDG (ตัวต่อตัวหรือออนไลน์) ให้กล่าวถึงความเกี่ยวข้องของคุณกับโปรแกรมเสมอ
 • ที่ Google อาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขอบเขตของโปรแกรมนี้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ส่วนต่างๆ ของ GDG จะต้องมีการใช้งานและมีการใช้งานอย่างน้อย 1 เหตุการณ์ทุก 90 วัน การไม่โฮสต์กิจกรรมและกิจกรรมการบันทึกไปที่โปรแกรม GDG อาจทําให้ถูกถอดออกจากโปรแกรม GDG
 • เพื่อให้ Google ใช้ข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับโปรแกรม GDG ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และคุณยอมรับว่าเราอาจแสดงข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้เราในเว็บไซต์ Google
 • เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักจรรยาบรรณและการสร้างแบรนด์ของชุมชน

ข้อตกลงในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของโปรแกรม GDG

หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรม GDG ในฐานะผู้จัด คุณเข้าใจและตกลงตามข้อตกลงด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับนี้ (“ข้อตกลง”)

 1. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่คุณยอมรับ
 2. ในการเข้าร่วมในโปรแกรม คุณอาจแจ้งให้ Google ทราบ หรือ Google อาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อคุณ ("ข้อมูลที่เป็นความลับ")
 3. ผู้ที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นความลับสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น ("วัตถุประสงค์") ผู้ที่ได้รับข้อมูลลับต้องใช้ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว และเพื่อป้องกันการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต Google อาจแชร์ข้อมูลที่เป็นความลับกับพนักงาน ผู้อํานวยการ ตัวแทน หรือผู้รับเหมาบุคคลที่สามที่จําเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าว และหากได้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม คุณจะแชร์ข้อมูลลับไม่ได้
 4. ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ (ก) คนที่ได้รับข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผย (ข) เปิดเผยต่อสาธารณะ (ค) ได้รับมาจากบุคคลที่สามอย่างเหมาะสมโดยไม่มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือ (ง) ผู้รับพัฒนาขึ้นเองโดยอิสระ คุณหรือ Google อาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเมื่อกฎหมายบังคับหากได้ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าที่สมเหตุสมผลให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้ว เว้นแต่ศาลมีคําสั่งว่าจะไม่มีการแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ
 5. คุณหรือ Google อาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน (อีเมลถือว่าใช้ได้) แต่ข้อกําหนดของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลต่อไปสําหรับข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเปิดเผยก่อนการสิ้นสุด
 6. หน้าที่ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับจะหมดอายุหลังจากการเปิดเผย 5 ปี เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
 7. ข้อตกลงนี้ไม่มีภาระหน้าที่ในการดําเนินการตามโปรแกรมสมัครใจนี้
 8. คุณและ Google ไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงนี้
 9. ข้อตกลงนี้จะให้สิทธิ์หรือโอนสิทธิ์โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่าย
 10. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดของฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และมีผลแทนข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือข้อตกลงที่มีอยู่อื่นใด การแก้ไขใดๆ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร การไม่บังคับใช้ข้อกําหนดไม่ว่าข้อใดในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์
 11. ข้อตกลงนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่รวมถึงกฎเกณฑ์เรื่องการขัดกันของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สถานที่พิจารณาเฉพาะสําหรับการโต้แย้งที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้คือซานตาคลาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย

การตกลงใช้เอกสารฉบับนี้หมายความว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขข้างต้น รวมถึงข้อกําหนดและข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม GDG