Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Java, hãy xem các mẫu dành riêng cho Google Cloud.

Để biết thông tin về cấu trúc của thư viện và nhiều thành phần của thư viện, hãy xem hướng dẫn thiết lập chi tiết, trong đó có hướng dẫn dành cho người dùng Maven.

Để đặt câu hỏi, báo cáo lỗi, thảo luận về thư viện và đọc thông báo, hãy xem trang Hỗ trợ.

Xác thực

Thư viện này hỗ trợ phương thức xác thực sau:

Lô sản phẩm

Thư viện này giúp bạn dễ dàng tạo lô nhiều yêu cầu/phản hồi HTTP. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về lô.

Tải lên/tải xuống nội dung nghe nhìn

Thư viện này có các lớp thuận tiện giúp tải nội dung nghe nhìn lêntải nội dung nghe nhìn xuống.

Các môi trường Java được hỗ trợ

Thư viện này hỗ trợ các môi trường Java sau:

Đóng góp

Đây là các thư viện nguồn mở và chúng tôi hoan nghênh khoản đóng góp.