برنامه ها را حذف کنید

حذف دستی برنامه ها

کاربران می توانند برنامه ها را به صورت دستی از دستگاه خود حذف کنند مگر اینکه DPC دستگاه آنها را از انجام این کار محدود کند. اگر برنامه همچنان در فروشگاه Google Play مدیریت شده موجود باشد، کاربر می تواند برنامه را دوباره نصب کند.

جلوگیری از حذف اپلیکیشن ها توسط کاربران

در سطح DPC، می‌توانید با استفاده از DevicePolicyManager.setUninstallBlocked از حذف برنامه‌های خاص توسط کاربران جلوگیری کنید.

برنامه ها را از فروشگاه Play مدیریت شده حذف کنید

حذف یک برنامه از policy Device از نصب و به‌روزرسانی جدید برنامه در آن دستگاه جلوگیری می‌کند. با این حال برنامه به طور خودکار حذف نصب نمی شود.

برنامه ها را حذف کنید

برای حذف یک برنامه از دستگاه کاربر، با Installs.delete تماس بگیرید.

مجوزهای برنامه پولی را پس بگیرید

حذف نصب یک برنامه، حق کاربر را از برنامه حذف نمی کند. با Entitlements.delete تماس بگیرید تا یک حق از یک کاربر جدا شود و مجوز کاربر برای برنامه آزاد شود.