Warunki usługi

Ostatnia modyfikacja:
Korzystając z tego interfejsu API, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków, które stanowią uzupełnienie Warunków korzystania z interfejsów API Google („Warunków korzystania z interfejsów API”).
 1. Definicje

  1. Token klienta

   Token dostarczany Klientowi przez Google na potrzeby pakietu Google Workspace Admin SDK.

  2. Pakiet Google Workspace Admin SDK

   Interfejsy API podlegające tym Warunkom korzystania z usługi można znaleźć na liście interfejsów API.

  3. Umowa Google Workspace

   Umowa między Klientem a Google, na mocy której Klient otrzymuje Usługi od Google. Terminy pisane wielką literą, które są tutaj używane, ale nie zostały tutaj zdefiniowane, zostały zdefiniowane w Umowie Google Workspace.

  4. Usługi

   Usługi Google zdefiniowane w Umowie Google Workspace Klienta.

 2. Zobowiązania dotyczące użytkowania

  Oprócz zobowiązań do użytkowania opisanych w artykule 2 Warunków korzystania z interfejsów API zobowiązujesz się, że:
  1. Korzystanie z nich podlega Umowie Google Workspace Klienta

   Pakietu Google Workspace Admin SDK można używać tylko wtedy, gdy jesteś Klientem Google Workspace i korzystasz z Usług od Google zgodnie z Umową Google Workspace („Ty” lub „Klient”). Korzystanie z pakietu Google Workspace Admin SDK jest uzależnione od przestrzegania przez Klienta Umowy Google Workspace, a także niniejszych Warunków korzystania z pakietu Google Workspace Admin SDK.

  2. Informacje poufne

   Treści uzyskane od Google przy użyciu pakietu Google Workspace Admin SDK, tokenów klienta i dokumentacji interfejsu Google Workspace API podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności zawartym w Umowie Google Workspace.

  3. Naruszenie lub wygaśnięcie

   Jeśli korzystanie przez Klienta z pakietu Google Workspace Admin SDK narusza te warunki lub warunki Umowy Google Workspace, Google może zawiesić Klientowi dostęp do Google Workspace Admin SDK bez powiadomienia i może odebrać Klientowi dostęp do Google Workspace Admin SDK, jeśli Klient nie wyeliminuje takiego naruszenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zawieszenia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Google Workspace Klient musi zaprzestać korzystania z pakietu Google Workspace Admin SDK oraz, na prośbę Google, poświadczyć takie zaprzestanie korzystania z usługi na piśmie.

  4. Interfejs License Manager API i Directory API

   Korzystanie z interfejsu License Manager API lub Directory API może spowodować naliczenie dodatkowych opłat na koncie rozliczeniowym Klienta, jeśli interfejs API jest używany do licencjonowania lub obsługi administracyjnej większej liczby użytkowników, niż Klient zapłacił przed rozpoczęciem korzystania z interfejsu API. Dodatkowe opłaty będą naliczane według stawek i na warunkach, na które Klient wyraził zgodę w przypadku licencjonowanej lub świadczonej usługi.

 3. Postanowienia dotyczące klientów API

  Oprócz postanowień zawartych w artykule 3 Warunków korzystania z interfejsów API Użytkownik zgadza się, że:
  1. Licencja

   Google udziela Klientowi osobistych, niezbywalnych i niewyłącznych praw oraz licencji na używanie pakietu Google Workspace Admin SDK w związku z korzystaniem z Usług zgodnie z Umową Google Workspace i dokumentacją interfejsu API. Obejmuje to korzystanie z pakietu Google Workspace Admin SDK do (a) uzyskiwania dostępu do serwerów Google, (b) tworzenia klienta Google Workspace Admin SDK, (c) tworzenia Kont użytkowników i zarządzania nimi oraz (d) otrzymywania treści od Użytkowników za pomocą pakietu Google Workspace Admin SDK.

  2. Interfejsy API mogą się zmienić

   Pakiet Google Workspace Admin SDK może się z czasem zmieniać, dlatego Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie przez Klienta wszelkiej własności intelektualnej, która korzysta z pakietu Google Workspace Admin SDK, opiera się na Google Workspace Admin SDK lub jest z nim powiązana.

 4. Zakazy

  Oprócz zakazów opisanych w artykule 4 Warunków korzystania z interfejsów API obowiązują też te zakazy:
  1. Email Audit API

   Interfejs Email Audit API nie został zaprojektowany i nie powinien być używany do ogólnych celów związanych z tworzeniem kopii zapasowych, archiwizacji ani rejestrowaniem dzienników. Google zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia klientowi korzystania z interfejsu Email Audit API w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na wydajność lub użyteczność interfejsu Email Audit API. Klienty API korzystające z interfejsu Email Audit API („Klienty interfejsu Email API”) muszą zostać utworzone i używane wyłącznie do celów wewnętrznych Klienta. Nie można ich udostępniać osobom trzecim. Klient może utworzyć klienta interfejsu Email Audit API tylko przy użyciu własnego tokena klienta.

Interfejsy API dla administratorów Google Workspace podlegające Warunkom korzystania z usługi

Poniższe interfejsy Google Workspace Admin API podlegają Warunkom korzystania z interfejsów Google Workspace Admin API: