Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube – Nhật ký sửa đổi

Trang này cung cấp nhật ký sửa đổi cho các tài liệu sau:

Đăng ký nhật ký thay đổi này. Đăng ký

Xin lưu ý rằng trong mọi trường hợp, bản thân tài liệu pháp lý là nguồn thông tin đáng tin cậy.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022

Mục 4 trong Điều khoản dịch vụ của API YouTube đã được cập nhật để làm rõ và khi nào có thể giữ lại dữ liệu đăng ký.

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Thêm Mục III.I.21 vào Chính sách dành cho nhà phát triển. Chính sách cập nhật giải thích việc sử dụng trình phát YouTube trong các trường hợp iframe lồng nhau. Cụ thể, trình phát YouTube không được nằm trong loạt iframe phân cấp hoặc lồng nhau để tránh né các chính sách của YouTube hoặc làm rối mã nguồn sử dụng.

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Tất cả nhà phát triển sử dụng Dịch vụ API của YouTube đều phải hoàn thành quy trình Kiểm tra tính tuân thủ API để có thể được cấp nhiều hơn mức phân bổ mặc định là 10.000 đơn vị. Cho đến nay, cả quy trình kiểm tra tính tuân thủ và yêu cầu phân bổ đơn vị hạn mức bổ sung đều đã được nhà phát triển thực hiện và gửi Biểu mẫu kiểm tra và hạn mức dịch vụ API YouTube.

Nhằm làm rõ các quy trình này và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà phát triển khi sử dụng Dịch vụ API, chúng tôi sẽ bổ sung 3 biểu mẫu mới và hướng dẫn cách hoàn tất các biểu mẫu đó:

  • Biểu mẫu yêu cầu nhà phát triển được kiểm tra: Nhà phát triển đã vượt qua bài kiểm tra tính tuân thủ API có thể điền và gửi biểu mẫu ngắn hơn này để yêu cầu gia hạn hạn mức được phân bổ.
  • Biểu mẫu khiếu nại: Nhà phát triển có dự án API không vượt qua được quy trình kiểm tra tính tuân thủ (hoặc bị từ chối tăng đơn vị hạn mức) có thể điền và gửi biểu mẫu này.
  • Biểu mẫu thay đổi quyền kiểm soát: Nhà phát triển hoặc bất kỳ bên nào vận hành ứng dụng API thay mặt cho nhà phát triển. Người này trải qua sự thay đổi quyền kiểm soát (ví dụ: thông qua mua hoặc bán cổ phiếu, sáp nhập hoặc hình thức khác của giao dịch công ty) liên kết với một dự án API phải điền và gửi biểu mẫu này. Việc này cho phép nhóm API YouTube cập nhật hồ sơ của mình, kiểm tra việc tuân thủ các trường hợp sử dụng dự án API mới và xác thực việc phân bổ hạn mức hiện tại của nhà phát triển.

Mỗi biểu mẫu mới sẽ thông báo cho chúng tôi về mục đích sử dụng API YouTube của bạn và giúp chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong hướng dẫn Kiểm tra tính tuân thủ API mới của chúng tôi.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Chúng tôi đã bổ sung hai phần mới vào Chính sách dành cho nhà phát triển:

  • Section III.E.4.i mới cung cấp thêm thông tin về dữ liệu được thu thập và gửi qua trình phát được nhúng của YouTube. Bạn chịu trách nhiệm về mọi dữ liệu người dùng mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua bất kỳ trình phát được nhúng nào của YouTube trước khi người dùng tương tác với trình phát đó để cho biết ý định phát. Bạn có thể hạn chế dữ liệu được chia sẻ với YouTube trước khi người dùng tương tác với trình phát bằng cách đặt tính năng Tự động phát thành sai.
  • Mục III.E.4.j mới liên quan đến việc kiểm tra trạng thái của nội dung dành cho trẻ em (MFK) trước khi nhúng nội dung đó vào các trang web và ứng dụng của bạn. Bạn có trách nhiệm biết khi nào các video mà bạn nhúng trên Ứng dụng API được dành cho trẻ em và xử lý dữ liệu thu thập được từ trình phát được nhúng tương ứng. Do đó, bạn phải kiểm tra trạng thái của nội dung bằng Dịch vụ API Dữ liệu của YouTube trước khi nhúng nội dung đó vào Ứng dụng API thông qua bất kỳ trình phát được nhúng nào của YouTube.

Hướng dẫn mới về cách tìm trạng thái của video dành cho trẻ em trên video giải thích cách tìm kiếm trạng thái MFK của video bằng dịch vụ API dữ liệu YouTube.

Cùng với những thay đổi này, một lời nhắc đã được thêm vào tài liệu về Tham số của trình phát được nhúng để giải thích rằng nếu bạn bật tính năng Tự động phát, quá trình phát sẽ diễn ra mà người dùng không cần phải tương tác với trình phát. Do đó, việc thu thập và chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện khi tải trang.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube và đường liên kết đến Chính sách dành cho nhà phát triển (ở nhiều nơi) là biểu mẫu mà bạn có thể dùng để xin gia hạn hạn mức, để yêu cầu YouTube phê duyệt một thay đổi về giao diện người dùng hay một nội dung sửa đổi khác, hoặc để thông báo cho YouTube về sự thay đổi quyền kiểm soát đối với ứng dụng API của bạn. Trước đây, một số đường liên kết trỏ đến các biểu mẫu khác nhau dành riêng cho một loại yêu cầu cụ thể, nhưng các đường liên kết này đã được cập nhật cho cùng một biểu mẫu. Đối với các trường hợp sử dụng được liệt kê ở đây, vui lòng chọn "Yêu cầu gia hạn hạn mức" trong biểu mẫu rồi đưa mọi dữ liệu liên quan vào hộp "Giải thích chi tiết cách bạn sử dụng Dịch vụ API YouTube hiện nay".

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Hướng dẫn Tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển của YouTube bắt đầu bằng danh sách các chính sách mà nhà phát triển sử dụng các dịch vụ API YouTube phải tuân thủ. Đường liên kết đến Điều khoản dịch vụ trong danh sách đó đã điều chỉnh để trỏ đến Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube thay vì Điều khoản dịch vụ của YouTube.

Ngày 15 tháng 6 năm 2020

Hướng dẫn Tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển YouTube mới đưa ra hướng dẫn và ví dụ để giúp bạn đảm bảo rằng khách hàng API tuân thủ các phần cụ thể trong Điều khoảnChính sách của Dịch vụ API YouTube (Điều khoản dịch vụ).

Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về cách YouTube thực thi một số khía cạnh của Điều khoản dịch vụ API nhưng không thay thế bất kỳ tài liệu hiện có nào. Hướng dẫn này giải đáp một số câu hỏi thường gặp nhất mà nhà phát triển đặt ra trong quá trình kiểm tra việc tuân thủ API. Chúng tôi hy vọng rằng bản trình bày này sẽ đơn giản hoá quá trình phát triển tính năng của bạn bằng cách giúp bạn hiểu cách chúng tôi diễn giải và thực thi các chính sách của mình.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020

Mục 9.1 trong Điều khoản dịch vụ của API YouTube đã được cập nhật để bao gồm các yêu cầu mới đối với Ứng dụng API hướng tới trẻ em và Ứng dụng API không hướng tới trẻ em, cũng như những yêu cầu liên quan đến việc tải nội dung lên Ứng dụng API dành cho trẻ em và ứng dụng API không dành cho trẻ em.

Mục III.J (Báo cáo về việc không tuân thủ) Chính sách dành cho nhà phát triển đã được (i) đánh số lại thành Mục III.K (Báo cáo không tuân thủ) và (ii) được thay thế toàn bộ bằng một Mục III.J mới (Ứng dụng API hướng tới trẻ em). Mục III.J (Ứng dụng API hướng tới trẻ em) mới đặt ra các yêu cầu đối với Ứng dụng API hướng tới trẻ em, bao gồm cả việc tuân thủ cụ thể Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư và trẻ em trên mạng (COPPA), Liên minh Châu Âu, Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR), cũng như mọi luật hoặc quy định hiện hành khác, và thông báo cho Google về Ứng dụng API hướng tới trẻ em của bạn. Ngoài ra, Ứng dụng API hướng tới trẻ em và người dùng Ứng dụng API hướng tới trẻ em không được thực hiện bất kỳ hành động dựa trên Dịch vụ API YouTube nào đối với trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm của YouTube thông qua Ứng dụng API hướng tới trẻ em. Việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do không tuân thủ Điều khoản dịch vụ của YouTube API và Chính sách dành cho nhà phát triển, bao gồm cả việc không tuân thủ Mục III.J.

Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Đường liên kết đến biểu mẫu mà bạn sẽ sử dụng để xin gia hạn hạn mức xuất hiện trong mục D.3 của Chính sách dành cho nhà phát triển đã được cập nhật.

Ngày 18 tháng 12 năm 2017

Mục III.E.4.h về Chính sách dành cho nhà phát triển đã được cập nhật để làm rõ rằng ngoài việc không thay thế Dữ liệu API bằng dữ liệu được tính toán độc lập, bạn cũng không được truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu API để tạo dữ liệu hoặc chỉ số mới hoặc phát sinh. Ngoài ra, chính sách mới cập nhật sẽ giải thích một yêu cầu về các ứng dụng API để công bố rõ ràng rằng mọi thông tin, dữ liệu hoặc chỉ số không dựa trên dữ liệu API nhưng hiển thị cùng với dữ liệu API không phải của YouTube và là một phần của sản phẩm của bạn.

Ngày 10 tháng 2 năm 2017

Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube đã cập nhật và các tài liệu liên quan, chẳng hạn như Chính sách dành cho nhà phát triển, ban đầu được phát hành vào ngày 11 tháng 8 năm 2016, gọi chung là tập hợp các Điều khoản dịch vụ cho API YouTube. Ban đầu, chúng tôi sẽ phát hành bộ Điều khoản hiện tại 180 ngày trước khi chính sách này có hiệu lực để đảm bảo nhà phát triển có đủ thời gian xem xét và tuân thủ bộ Điều khoản mới.

Các Điều khoản và tài liệu liên quan, chẳng hạn như Chính sách dành cho nhà phát triển, đã được cập nhật để không còn đề cập đến các bộ Điều khoản cũ và mới. Để tránh nhầm lẫn, bộ Điều khoản trước đây cũng đã bị xoá.

Ngày 27 tháng 1 năm 2017

Những thay đổi sau đây đã được thực hiện đối với Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTubeChính sách dành cho nhà phát triển. Những điều khoản này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 2 năm 2017.

Ngày 11 tháng 8 năm 2016

Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube mới phát hành ("Điều khoản cập nhật") cung cấp nhiều nội dung cập nhật cho Điều khoản dịch vụ hiện tại. Ngoài Điều khoản cập nhật sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 2 năm 2017, nội dung cập nhật này còn bao gồm một số tài liệu hỗ trợ giải thích các chính sách của YouTube để giúp hướng dẫn các nhà phát triển tích hợp Dịch vụ API YouTube vào ứng dụng API của mình.

Bản cập nhật này bao gồm những tài liệu sau. Tất cả tài liệu đều bằng tiếng Anh trừ khi có ghi chú khác.

Các thay đổi sau đã được thực hiện đối với phiên bản trước của Điều khoản dịch vụ.

Ngoài những thay đổi này, có một số thay đổi khác liên quan đến Điều khoản dịch vụ hiện tại:

  • Mục 7 (Ngừng sử dụng) đã cho biết từ lâu rằng, sau thông báo về việc ngừng sử dụng, Google sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để duy trì các phiên bản và tính năng API YouTube được xác định tại https://developers.google.com/youtube/youtube-api-list cho đến sau (i) một năm sau thông báo hoặc (ii) ngày 20 tháng 4 năm 2015. Văn bản này đã được cập nhật để xoá tham chiếu đến ngày tháng 4 năm 2015 vì bất kỳ thông báo về việc ngừng sử dụng nào sẽ xảy ra chắc chắn là sau ngày đó.

  • Chúng tôi đã gỡ bỏ bộ Nguyên tắc kiếm tiền nói về nguyên tắc xây dựng ứng dụng thương mại. Những nguyên tắc ban đầu được soạn thảo vào năm 2008, có chứa các tham chiếu đến các tính năng đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước cũng như các ví dụ về việc triển khai không còn phù hợp. Đường liên kết từ Điều khoản dịch vụ đến những nguyên tắc đó cũng đã bị xoá.