ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

หมายเหตุ: คู่มือการปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายสําหรับนักพัฒนาแอป YouTube ใหม่จะให้คําแนะนําและตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์ API ของคุณสอดคล้องกับข้อกําหนดและนโยบายบริการ API ของ YouTube (TOS ของ API) คําแนะนํานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ YouTube บังคับใช้ข้อกําหนดในการให้บริการ API บางด้าน แต่ไม่แทนที่เอกสารใดๆ ที่มีอยู่

ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API ต่อไปนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube โปรดอ่านเป็นประจําและทําความเข้าใจ คุณติดตามฟีด RSS เพื่อดูประวัติการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการให้บริการ YouTube API ของบริการได้ เมื่ออ่านข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API ด้านล่าง รวมถึงการเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube โปรดคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

การเคารพและส่งเสริมการเติบโตของชุมชนครีเอเตอร์ YouTube, ผู้ชม, ผู้ถือสิทธิ์เนื้อหา และผู้ลงโฆษณาเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเรา เราให้บริการ API ของ YouTube เพื่อให้นักพัฒนาแอปสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศของ YouTube และผู้ใช้ได้ หากการใช้งานของคุณละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API หรือส่งผลเสียต่อชุมชน YouTube เราอาจกําหนดข้อจํากัดและข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการ YouTube API

ขอขอบคุณ
ทีมบริการ YouTube API

ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API (EMEA)

ขอขอบคุณที่สนใจบริการ YouTube API บริการ YouTube API (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ให้บริการโดย YouTube LLC ที่ 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 (เรียกว่า "YouTube", "we", "us" หรือ "ของเรา") ข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ API ของ YouTube นี้ ("ข้อกําหนดในการให้บริการ") คือเอกสารทางกฎหมายที่คุณต้องปฏิบัติตามเสมอเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube "บริการ YouTube API" หมายถึง (1) บริการ API ของ YouTube (เช่น บริการ YouTube Data API และบริการ YouTube Reporting API) ที่ YouTube เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงบริการ API ของ YouTube ที่แสดงบนเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) (2) เอกสารประกอบ ข้อมูล เนื้อหา โค้ดตัวอย่าง และซอฟต์แวร์ (รวมถึงวิธีการเขียนโปรแกรมที่มนุษย์อ่านได้) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ API ของ YouTube ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นักพัฒนาแอป YouTube หรือโดย YouTube, (3) ข้อมูล, เนื้อหา (รวมถึงเนื้อหาภาพและเสียง) และข้อมูลที่ไคลเอ็นต์ของ YouTube ได้รับ (ซึ่งให้บริการโดย) การเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของบริการ API ของ YouTube ที่ YouTube มอบให้คุณ จะถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

 1. คําจํากัดความ คําที่มีคําจํากัดความเหล่านี้จะมีความหมายดังนี้

  1. บริษัทในเครือหมายถึงบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ในการควบคุมระดับเดียวกับ YouTube โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึง Google Inc.
  2. ไคลเอ็นต์ API หมายถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ (รวมถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่คุณพัฒนาหรือเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API
  3. นโยบายสําหรับนักพัฒนาแอปหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API ซึ่งอยู่ที่ https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies ซึ่งคุณและไคลเอ็นต์ API ต้องปฏิบัติตาม นอกเหนือจากข้อกําหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API
  4. ข้อมูลส่วนตัวมีความหมายตามที่ระบุไว้ในกฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ออกคําสั่งว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลยุโรป 95/46/EC ซึ่งอาจมีการอัปเดต แก้ไข และ/หรือแทนที่เป็นครั้งคราว
  5. สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube หมายถึงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์เฉพาะอื่นๆ ของ YouTube
  6. หลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube หมายถึงหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของบริการ YouTube API ซึ่งระบุไว้ที่ https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
  7. ข้อมูลลับของ YouTube หมายถึงข้อมูลใดๆ ของ YouTube หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการ YouTube API แต่ไม่รวมข้อมูลที่คุณพัฒนาขึ้นเองโดยอิสระ ข้อมูลที่คุณมีสิทธิได้รับโดยชอบธรรมจากบุคคลที่สามโดยไม่มีภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะโดยที่ไม่ใช่ความผิดของคุณ
  8. เว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube หมายถึงเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube รวมถึงหน้าเว็บปัจจุบันที่ https://developers.google.com/youtube
  9. หลักเกณฑ์ของ YouTube หมายถึงหลักเกณฑ์และเอกสารอื่นๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube
  10. ข้อกําหนดของ YouTube หมายถึงข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube ซึ่งระบุไว้ที่ https://www.youtube.com/t/terms
 2. ข้อตกลง

  2.1 องค์ประกอบของข้อตกลง ข้อตกลงประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  1. ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้
  2. นโยบายสําหรับนักพัฒนาแอป
  3. หลักเกณฑ์ของ YouTube
  4. ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณได้รับและไคลเอ็นต์ API จาก YouTube หรือ Google
  5. ขณะนี้แนวนโยบายด้านซอฟต์แวร์ของ Google มีอยู่ที่ http://www.google.com/company/Software_principles.html และ
  6. ข้อกําหนดของ YouTube

  2.2 เงื่อนไขการใช้งาน ก่อนเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube โปรดอ่านเอกสารที่ประกอบด้วยข้อตกลงอย่างละเอียดและทําความเข้าใจ หากไม่เห็นด้วยกับด้านใดๆ ของข้อตกลง ถือว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการดังกล่าว และต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube

  2.3 การแก้ไขข้อตกลง YouTube อาจแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการหรือเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อตกลงได้ตลอดเวลา YouTube จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการให้บริการโดยโพสต์การเปลี่ยนแปลงที่ https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม) และ YouTube จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น ส่งอีเมล) ให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันตามปฏิทินก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล YouTube จะแจ้งวันที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสร็จสิ้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะไม่มีผลจนกว่าจะครบ 30 วันตามปฏิทินหลังจากโพสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเฉพาะสําหรับฟังก์ชันใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลทางกฎหมายอาจมีผลทันทีที่แจ้งให้ทราบ หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง คุณต้องสิ้นสุดข้อตกลง YouTube จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของคุณในการถอนตัวและวิธีดําเนินการ หากคุณไม่สิ้นสุดอย่างชัดแจ้ง คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับบริการ API ของ YouTube และการโต้ตอบกับไคลเอ็นต์ API กับบริการ API ของ YouTube หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงมีผลจะถือว่าคุณตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  2.4 ลําดับความสําคัญ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้และเอกสารอื่นๆ ที่ประกอบด้วยข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่า

 3. การเข้าถึงและการใช้บริการ YouTube API ที่ได้รับอนุญาต

  3.1 การปฏิบัติตามข้อตกลง คุณและไคลเอ็นต์ API ของคุณจะ (1) ปฏิบัติตามข้อตกลงตลอดเวลาเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube (2) เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) บริการ API ของ YouTube เพื่อพัฒนาและดําเนินการไคลเอ็นต์ API ตามวิธีการที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น รวมถึงตามเอกสารสําหรับบริการ API ของ YouTube ที่คุณเข้าถึง และ (3) หากไคลเอ็นต์ API ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ คุณและไคลเอ็นต์ API จะปฏิบัติตาม YouTube อาจระงับหรือบอกเลิกสิทธิเข้าถึงหรือใช้บริการ YouTube API (รวมถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบใดๆ ที่มอบหมายให้คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณ) กําหนดข้อกําหนดและข้อจํากัดเพิ่มเติม หรือสิ้นสุดข้อตกลงระหว่างคุณกับ YouTube สําหรับการละเมิดใดๆ ที่คุณ ลูกค้า API ของคุณ หรือผู้ดําเนินการในนามของคุณ

  3.2 บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงหรือเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube หาก (1) คุณยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่จะทําสัญญาผูกพันกับเรา หรือ (2) คุณเป็นบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้หรือรับบริการ API ของ YouTube ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา ประเทศที่คุณพํานัก หรือประเทศที่คุณหรือลูกค้า API เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube

  3.3 การยอมรับในนามของบุคคลอื่น หากคุณใช้บริการ API ของ YouTube ในนามของบุคคลอื่น (เช่น นายจ้าง) คุณรับรองว่าคุณมีอํานาจผูกพันบุคคลหรือหน่วยงานนั้นกับข้อตกลงและการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณกําลังดําเนินการในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว (และการอ้างอิงทั้งหมดถึง "คุณ" ในข้อตกลงหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น)

 4. การจดทะเบียน หากต้องการเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube คุณอาจต้องให้ข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ) ในขั้นตอนการลงทะเบียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงหรือการใช้บริการ YouTube API อย่างต่อเนื่อง เราอาจเก็บข้อมูลนี้ไว้จนกว่าเราไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสัญญาและความสมบูรณ์ ขณะนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ อธิบายวิธีที่เราปฏิบัติกับข้อมูลส่วนตัวและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณระบุข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสําหรับบริการ YouTube API

 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณและไคลเอ็นต์ API จะกําหนดว่าคุณจําเป็นต้องดําเนินการในนามของผู้ใช้ เพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ (2) ไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย กฎ และข้อบังคับ หรือในลักษณะที่หลอกลวง ผิดศีลธรรม เป็นเท็จ หรือทําให้เข้าใจผิด โดยไม่จํากัดเฉพาะที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะไม่แจกจ่ายหรือให้สิทธิ์เข้าถึงไคลเอ็นต์ API ของคุณ ซึ่งแทรกแซงการควบคุมการส่งออกหรือกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

 6. ไคลเอ็นต์ API และการตรวจสอบ YouTube อาจตรวจสอบ ตรวจสอบ และตรวจสอบไคลเอ็นต์ API ของคุณ รวมถึงตรวจสอบและตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการ YouTube API ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อรับประกันคุณภาพ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

 7. ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และไคลเอ็นต์ API คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่จํากัดเฉพาะส่วนที่ 5 (การปฏิบัติตามกฎหมาย) ไคลเอ็นต์ API แต่ละโปรแกรมจะให้บริการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่ ซึ่งอธิบายให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนและถูกต้อง ว่าผู้ใช้และไคลเอ็นต์ API ของคุณมีสิทธิ์เข้าถึง เก็บและจัดเก็บอย่างไร และเพราะเหตุใดและลูกค้าของคุณใช้ API ประมวลผล และแชร์ข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงการโฆษณา) กับเราและบุคคลที่สามอื่นๆ

 8. ความปลอดภัย ในขอบเขตที่คุณและไคลเอ็นต์ API ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูล คุณและไคลเอ็นต์ API จะ (และต้องการให้) ผู้ที่ดําเนินการในนามของคุณดําเนินการควบคุมการรักษาข้อมูล การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลทางกายภาพและเชิงเทคนิคที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า (รวมถึงข้อมูล API) และข้อมูลดังกล่าว

 9. การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

  9.1 ประกาศที่จําเป็น

  1. หากไคลเอ็นต์ API ของคุณใช้บริการ API ของ YouTube เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ YouTube หน้าจอหรือหน้าต่างที่ผู้ใช้ปลายทางคลิกปุ่ม "อัปโหลด" จะต้องแสดงคําเตือนต่อไปนี้ในภาษาที่มีให้บริการบนไคลเอ็นต์ API ของคุณ

   "การคลิก "อัปโหลด" เป็นการยืนยันว่าเนื้อหาที่คุณอัปโหลดเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube (รวมถึงหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube) ที่ [เลือกและแทรก URL ที่เหมาะสมจากย่อหน้าต่อไปนี้] โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น"

   หากการอัปโหลดบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ URL ที่เหมาะสมคือ https://www.youtube.com/t/terms หากดําเนินการอัปโหลดในอุปกรณ์เคลื่อนที่ URL ที่เหมาะสมคือ http://m.youtube.com/terms

  2. ตามมาตราที่ 9.1(iii) และ (4) ด้านล่าง ไคลเอ็นต์ API ที่ช่วยให้ผู้ใช้อัปโหลดวิดีโอไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ YouTube ได้จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้แต่ละรายอัปโหลดวิดีโอไปยังช่อง YouTube ของผู้ใช้เอง หากไคลเอ็นต์ API ของคุณอนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดวิดีโอไปยังช่อง YouTube ด้วย วิดีโอดังกล่าวต้อง (1) แจ้งข้อกําหนดของใบอนุญาตอย่างชัดเจนให้กับวิดีโอเหล่านั้น รวมถึงการแจ้งที่ชัดเจนให้ผู้ใช้ทราบว่าปัจจุบันคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในวิดีโอดังกล่าว และ (2) ตรวจสอบว่ามีตัวเลือกให้อัปโหลดไปที่ช่อง YouTube ของผู้ใช้อย่างเด่นชัดที่สุดเป็นตัวเลือกในการอัปโหลดวิดีโอไปยังช่อง YouTube

  3. หากไคลเอ็นต์ API ของคุณ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) กําหนดเป้าหมายหรือชี้นําตัวเองไปยังเด็ก (ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA) ของสหรัฐอเมริกาและ E.U. กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) (ซึ่งเรียกในที่นี้ว่า "ไคลเอ็นต์ API โดยตรง") (ก) คุณหรือเจ้าของ API เหล่านี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 3.J (ไคลเอ็นต์ API ที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย) ในนโยบายสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  4. หากไคลเอ็นต์ API ของคุณไม่ใช่ไคลเอ็นต์ API ที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย คุณต้องติดตั้งใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ก) ให้ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ API ที่ไม่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายกําหนดเนื้อหาของตนเป็น "สร้างมาเพื่อเด็ก" ผ่านไคลเอ็นต์ API ก่อนที่บุตรหลานจะอัปโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ YouTube หรือ (ข) แจ้งผู้ใช้ให้ Content ID ที่สร้างเนื้อหาที่บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดเนื้อหาเป็นสร้างมาเพื่อเด็กได้ที่นี่

  9.2 ประกาศเกี่ยวกับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป สําหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป คุณและไคลเอ็นต์ API ต้องเป็นไปตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ที่ http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html อยู่ในปัจจุบัน

 10. สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์และการระบุแหล่งที่มา

  10.1 การให้สิทธิ์ใบอนุญาต YouTube ให้ใบอนุญาตส่วนบุคคล ไม่สามารถโอน โอนสิทธิ์ ย้ายข้อมูลไม่ได้ เพิกถอนไม่ได้ จํากัด และจํากัดสําหรับการแสดงโฆษณาสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube ที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube ในหรือผ่านทางไคลเอ็นต์ API ของคุณเท่านั้นตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube และข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้

  10.2 ข้อจํากัด การใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube ทั้งหมด (รวมถึงค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง) จะมีผลกับสิทธิประโยชน์ของ YouTube คุณมอบหมายและให้สิทธิ์ ชื่อ และความสนใจใดๆ ที่คุณได้รับในสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube แก่ YouTube โดยไม่เพิกถอนได้ คุณจะไม่คัดค้านหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการพิสูจน์ความถูกต้องของสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube หรือการจดทะเบียน (ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายมอบไว้ไม่ได้) และคุณจะไม่ต้องพยายามจดทะเบียนชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ หรือชื่อโดเมนที่ทําให้เกิดความสับสนซึ่งคล้ายกับสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube

  10.3 การระบุแหล่งที่มา ลูกค้า API ทั้งหมดต้องระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube และข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ (หากมี) เมื่อใช้สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าการระบุแหล่งที่มาและสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube และข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือไม่ YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดใบอนุญาตสําหรับแสดงสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube ได้ทุกเมื่อ

 11. ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ คุณจะต้องไม่ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube หรือ Google หรือลิงก์ไปยังหรือประกาศเกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านั้น ตลอดจนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือปลอมแปลงหรือลบการระบุแหล่งที่มาของผู้เขียน ประกาศทางกฎหมาย หรือป้ายกํากับอื่นๆ ของแหล่งที่มาหรือแหล่งที่มาของเนื้อหา หากการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่ปรากฏในหรือไม่ได้ให้บริการผ่านบริการ API ของ YouTube คุณตกลงที่จะแสดงประกาศดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ของ YouTube ตามที่เกี่ยวข้อง

 12. สิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณและไคลเอ็นต์ API จะไม่กําหนดว่าคุณจะต้องดําเนินการกับการดําเนินการในนามของคุณ และผู้ใช้ต้องไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในกรรมสิทธิ์ การรักษาความเป็นส่วนตัว สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิการเผยแพร่

 13. การประชาสัมพันธ์ YouTube อาจใช้ชื่อบริษัทหรือองค์กรของคุณ (หรือชื่อบุคคล) ชื่อผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ในงานนําเสนอ สื่อทางการตลาด รายชื่อลูกค้า รายงานทางการเงิน ข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้า กรณีศึกษาของการวิจัยและการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด รวมถึงการผลิตและเผยแพร่ภาพประกอบโดยไม่ตั้งใจ เช่น ภาพหน้าจอ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ จากลูกค้า API คุณให้ใบอนุญาตแก่ YouTube และบริษัทในเครือ ไม่จํากัดเฉพาะตัว ยกเลิกไม่ได้ และไม่มีค่าสิทธิที่ใช้ได้ทั่วโลก เพื่อแสดงชื่อบริษัทหรือองค์กรของคุณ (หรือชื่อส่วนตัว หากเป็นบุคคลธรรมดา) ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือโลโก้สําหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น คุณต้องไม่ออกคําแถลงต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการ API ของ YouTube ที่ชี้นําถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือการสนับสนุนหรือการรับรองโดย YouTube โดยไม่มีการตรวจสอบจาก YouTube เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

 14. การแก้ไขบริการ YouTube API

  14.1 สิทธิ์ในการแก้ไข YouTube ไม่ได้สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ YouTube อาจเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการบริการ API ของ YouTube (รวมถึงข้อกําหนดเฉพาะ โปรโตคอล หรือวิธีการเข้าถึงบริการ API ของ YouTube) ในด้านใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ API ของ YouTube หรือหมวดหมู่ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API หรือผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือประกาศ YouTube จะพยายามประกาศแจ้งล่วงหน้าให้คุณทราบอย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อประกาศล่วงหน้า

  14.2 การเปลี่ยนแปลงย้อนหลังที่เข้ากันไม่ได้ เมื่อ YouTube ต้องการทําการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนหลังต่อบริการ YouTube API YouTube จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube และจะพยายามรักษาโค้ดซอฟต์แวร์สําหรับบริการเวอร์ชัน API ของ YouTube ที่ได้รับผลกระทบต่อไปเป็นเวลา 6 (6) เดือนนับจากวันที่ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งเข้ากันได้แบบสมเหตุสมผล

  14.3 ข้อกําหนดพิเศษ ข้อกําหนดพิเศษมีผลบังคับใช้กับบริการ YouTube API เวอร์ชันที่เจาะจงซึ่งระบุว่า "บริการ Subject API" ที่ https://developers.google.com/youtube/terms/Subject-api-services YouTube จะดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรักษาโค้ดซอฟต์แวร์สําหรับบริการ Subject API ต่อไปเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

  1. เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ คําสั่งศาล หรือความสัมพันธ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือความสัมพันธ์) ให้ทําการเปลี่ยนแปลงก่อน
  2. หากไม่ทําเช่นนั้น อาจสร้างความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือความเสี่ยงอื่นๆ หรือภาระทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจที่สําคัญ หรือ
  3. ยกเว้นฟีเจอร์ใดๆ ที่รวมอยู่ในบริการ Subject API ที่ไม่มีหรือไม่พร้อมใช้งาน หรือผ่าน ผลิตภัณฑ์ บริการ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ YouTube (เช่น www.youtube.com, แอปพลิเคชัน YouTube บนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ยกเว้นบริการ YouTube API

  หลังจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 YouTube อาจเปลี่ยนหรือปิดบริการ Subject API ตามมาตราที่ 14.1 และ 14.2 ข้างต้น

 15. การใช้งานและโควต้า YouTube อาจกําหนดโควต้าการใช้บริการ YouTube API เมื่อใดก็ได้ตามที่ใช้กับผู้ใช้บริการ YouTube API หรือไคลเอ็นต์ API หมวดหมู่ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API หรือผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ทั้งหมด คุณและไคลเอ็นต์ API จะไม่ดําเนินการและจะไม่พยายามทําให้เกินขีดจํากัดหรือการจํากัดการใช้งานหรือโควต้าของคุณ YouTube อาจระบุข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานหรือโควต้าซึ่งรวมถึงในนโยบายสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 16. ไม่มีสิทธิ์โดยนัย

  16.1 การเป็นเจ้าของ ระหว่างคุณกับ YouTube, YouTube, บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตและซัพพลายเออร์ของ YouTube จะยังคงมีสิทธิ์ทั้งหมดใน ชื่อ ผลประโยชน์ และการเป็นเจ้าของ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงข้อมูล API ทั้งหมด), สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของ YouTube, แอป, ข้อมูลทั้งหมดของ Google ระหว่างคุณกับ YouTube โดยคุณจะมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ในการเป็นเจ้าของและการเป็นเจ้าของไคลเอ็นต์ API ต่อไป ยกเว้นพร็อพเพอร์ตี้ YouTube

  16.2 ไม่มีสิทธิ์อื่นๆ YouTube ไม่ได้ให้สิทธิหรือใบอนุญาตอื่นๆ แก่คุณ (ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือ ฉันด้วยการยัดเยียดหรือเหนื่อยหน่วง) ในพร็อพเพอร์ตี้ YouTube หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ YouTube หรือบริษัทในเครือ

  16.3 ไม่มีใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในสิทธิบัตรหรือเนื้อหา จะไม่มีการให้สิทธิหรือใบอนุญาตใดๆ ภายใต้สิทธิบัตรหรือสิทธิ์ที่ควบคุมโดย YouTube หรือบริษัทในเครือ รวมถึงไม่มีการอนุญาตหรือใบอนุญาตใดๆ ในการทําซ้ําหรือเผยแพร่เนื้อหาภาพและเสียง หรือทําให้เนื้อหาภาพและเสียงพร้อมใช้งานด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการใช้งานบริการ API ของ YouTube โดยสอดคล้องกับข้อตกลงนี้ YouTube เป็นผู้สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้อย่างชัดแจ้ง

 17. ไม่จํากัด ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัว คุณรับทราบและยอมรับว่า YouTube และบริษัทในเครืออาจพัฒนาอยู่ และอาจพัฒนาในอนาคต เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่แข่งขันกับบริการ API ของ YouTube, ไคลเอ็นต์ API ของคุณ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใด และ YouTube และบริษัทในเครือไม่มีภาระหน้าที่ในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ เหล่านี้ให้คุณ

 18. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ การติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับ YouTube และบริการ YouTube API อาจมีข้อมูลลับของ YouTube หากได้รับข้อมูลลับของ YouTube คุณต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับไว้ ไม่นําไปใช้ เว้นแต่ว่าคุณเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ YouTube API ภายใต้ข้อตกลงหรือไม่ และไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouTube อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลลับของ YouTube เมื่อกฎหมายบังคับ หากได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแก่ YouTube เว้นแต่ว่าศาลของศาลที่มีอํานาจจะสั่งให้ YouTube ไม่ได้รับหนังสือแจ้งล่วงหน้า

 19. การรับประกันและข้อจํากัดความรับผิด

  19.1 การปฏิบัติตามข้อตกลง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันต่ออีกฝ่ายว่าจะใช้การดูแลและทักษะที่สมเหตุสมผลตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง

  19.2 ไม่มีการรับประกัน จะไม่มีการใช้เงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกําหนดอื่นๆ กับบริการ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าหรือบริการอื่นใดที่ YouTube หรือบริษัทในเครือมอบให้ภายใต้ข้อตกลง ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลง

  19.3 ข้อจํากัดความรับผิดเพิ่มเติม ตามส่วนที่ 20.1(ก) (ข้อจํากัดความรับผิด) ไม่ได้รวมเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกําหนดโดยนัยอื่นๆ (รวมถึงข้อกําหนดโดยนัยเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพอใจ การออกกําลังกายตามวัตถุประสงค์หรือคําอธิบาย) YouTube หรือบริษัทในเครือไม่ได้ให้การรับประกันกับคุณว่า:

  1. บริการ YouTube API จะเป็นไปตามข้อกําหนดของคุณ
  2. บริการ YouTube API จะไม่มีการขัดจังหวะ ทันท่วงที ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด
  3. บริการ API ของ YouTube จะมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วน ดําเนินต่อไป หรือถูกต้อง หรือ
  4. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานหรือฟังก์ชันใดๆ ของบริการ API ของ YouTube ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ โค้ด เนื้อหา (รวมถึงเนื้อหาภาพและเสียง) ข้อมูล การสนับสนุน หรือสิ่งอื่นใดที่คุณได้รับและไคลเอ็นต์ API ของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหรือเกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API จะได้รับการแก้ไข

  19.4 ไม่มีการรับประกันภายนอก ตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามส่วนที่ 20(ก)(2) ไม่มีคําแนะนําหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจาก YouTube, บริษัทในเครือ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านทางหรือจากบริการ API ของ YouTube จะสร้างการรับประกันที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนในข้อตกลง

  19.5 เนื้อหาข้อมูล API เนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล API ได้แก่ วิดีโอ เสียง กราฟิก รูปภาพ ข้อความ ฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เช่น ซึ่งรวมถึงเพลง เสียง ความคิดเห็น สคริปต์ และภาพและเสียง YouTube เป็นผู้ให้บริการโฮสติ้งสําหรับเนื้อหาและ YouTube จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ประโยชน์ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องทางกฎหมายของเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม หรืออาจละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามหรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล API ใดๆ ที่มาจากคุณและไคลเอ็นต์ API ของคุณจะอยู่ภายใต้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของระบบหรืออุปกรณ์ของคุณของผู้ใช้ การสูญเสียข้อมูล รวมถึงความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากบริการ YouTube API ของคุณ

  19.6 บริการของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ บริการ API ของ YouTube อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบุคคลที่สามซึ่ง YouTube ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โดย YouTube ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและไม่มีอำนาจการควบคุมเหนือเว็บไซต์และบริการออนไลน์เหล่านั้น

 20. ข้อจํากัดความรับผิด

  20.1 ข้อจํากัด

  1. ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสําหรับ

   1. การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือบุคลากร ตัวแทน หรือพนักงาน
   2. การประพฤติมิชอบหรือการสื่อให้เข้าใจผิดอันเป็นการฉ้อโกง
   3. ภาระหน้าที่ภายใต้ส่วนที่ 21 (การชดใช้ค่าเสียหาย) หรือ
   4. สิ่งที่ไม่สามารถละเว้นหรือจํากัดได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  2. ตามมาตรา 20.1(ก) ข้างต้น YouTube หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่นๆ) สําหรับการสูญเสียพิเศษหรือโดยอ้อม การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียรายได้หรือโอกาสเสียหรือ

  20.2 ข้อจํากัดเพิ่มเติม ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตและอยู่ภายใต้ส่วนที่ 20.1 ความรับผิดทั้งหมดของ YouTube ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่นๆ) จะจํากัดเพียงจํานวนเงินที่คุณต้องชําระให้ YouTube เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube ในช่วง 6 เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่นําไปสู่ความรับผิดหรือ £1,000 แล้วแต่ว่าจํานวนใดจะสูงกว่า

 21. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณจะชดใช้ค่าเสียหายสําหรับ YouTube รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ใช้จากความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน ค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาหรือการดําเนินคดีตามกฎหมายของบุคคลที่สาม (ซึ่งทั้งหมดเป็น "การอ้างสิทธิ์") ภายในขอบเขตที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

  1. เข้าถึงหรือใช้บริการ API ของ YouTube โดยคุณ ผู้ที่ดําเนินการในนามของคุณ ไคลเอ็นต์ API หรือผู้ใช้ใดๆ ของคุณ
  2. การละเมิด (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลง) ที่เกิดขึ้นจริงหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณ ผู้ที่ดําเนินการในนามของคุณ ลูกค้า API หรือผู้ใช้ของคุณ รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามอย่างแท้จริงหรือที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ สิทธิความเป็นส่วนตัว และการเผยแพร่)
  3. เนื้อหา ข้อมูล เทคโนโลยี หรือสื่อใดๆ ที่จัดหาให้หรือโดยหรือผ่านทางคุณ ผู้ที่ดําเนินการในนามของคุณ, ไคลเอ็นต์ API ของคุณ หรือผู้ใช้ของคุณ ไม่ใช่โดย YouTube, บริษัทในเครือ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  YouTube อาจพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการแก้ต่างสําหรับการอ้างสิทธิ์ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ YouTube และบริษัทในเครือภายใต้ส่วนที่ 21 นี้ YouTube อาจแต่งตั้งผู้ให้คําปรึกษาของตนได้ทุกเมื่อ (ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง) หรือ YouTube อาจเข้าควบคุมการป้องกันและการระงับการร้องเรียนดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยจะถือว่าคุณอยู่ภายใต้การคุ้มครองหรือการระงับข้อพิพาท คุณจะไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก YouTube คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่อีกฝ่ายหนึ่งเท่าที่จําเป็นเพื่อคุ้มครองการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

 22. การเยียวยาการบาดเจ็บ คุณรับทราบว่าข้อกําหนดและข้อจํากัดในข้อตกลงนี้มีความจําเป็นและสมเหตุสมผลในการปกป้อง YouTube และเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่าความเสียหายทางการเงินอาจไม่ใช่การชดเชยที่เพียงพอสําหรับการละเมิดข้อตกลง ดังนั้น คุณยอมรับว่า YouTube จะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาชั่วคราวหรือคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากการละเมิดหรือการขู่ว่าจะละเมิดข้อจํากัดหรือข้อจํากัดดังกล่าวในศาลที่มีอํานาจใดๆ

 23. ไม่ผ่านการยืนยัน ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ในระหว่างข้อตกลง และเป็นเวลา 3 (3) ปีหลังจากที่ข้อตกลงหรือคุณหรือ YouTube สิ้นสุดหรือสิ้นสุดลง คุณตกลงที่จะไม่ยืนยันหรือให้สิทธิ์ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลที่สามให้ยืนยัน การร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ใน YouTube, บริษัทในเครือ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การอ้างสิทธิ์เกี่ยวข้องกับบริการ YouTube API ที่คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณเข้าถึงหรือใช้ YouTube หรือ Google Inc. ควรแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรในการฟ้องร้องดําเนินคดีกับคุณเท่านั้น (ยกเว้นการอ้างสิทธิบัตรที่ YouTube หรือ Google Inc. ดําเนินการตามกฎหมายในการฟ้องร้องคดีความ เช่น เป็นการอ้างถึงหรือโต้แย้ง) บทบัญญัติที่ไม่ยืนยันในประโยคแรกของส่วนนี้จะถูกระงับไว้ตลอดระยะเวลาของ YouTube หรือ Google Inc. เท่านั้น

 24. การสิ้นสุด

  24.1 การสิ้นสุดโดยคุณ คุณสามารถสิ้นสุดข้อตกลงทางกฎหมายกับ YouTube ได้โดยการสิ้นสุดการเข้าถึงและใช้บริการ API ของ YouTube (รวมถึงการยกเลิกการเข้าถึงและใช้งานโดยไคลเอ็นต์ API และบริการในนามของคุณ) ได้ทุกเมื่อ คุณไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ YouTube ทราบอย่างชัดเจนเมื่อคุณหยุดใช้และเข้าถึงบริการ YouTube API เว้นแต่ YouTube จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  24.2 การสิ้นสุดโดย YouTube YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) ระงับหรือยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานบริการ API ของ YouTube โดยคุณ ลูกค้า API ของคุณและที่ดําเนินการในนามของคุณ) และ (2) สิ้นสุดข้อตกลง (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ที่บังคับใช้กับผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ใดๆ ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API ทั้งหมด หรือใดๆ ก็ตาม เช่น เราอาจต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ คําสั่งศาล เมื่อเราเชื่อว่ามีการประพฤติผิดหรือการดําเนินการ ซึ่งอาจสร้างความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อ YouTube หรือบริษัทในเครือ แม้ว่าเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบตามสมควร แต่เราไม่มีภาระหน้าที่ในการแจ้งดังกล่าว

  24.3 ผลของการสิ้นสุด ในการระงับ การแจ้งการสิ้นสุดหรือการสิ้นสุด (ไม่ว่าโดยคุณหรือ YouTube ก็ตาม) คุณจะหยุดและใช้พร็อพเพอร์ตี้ YouTube ทั้งหมดทันที และลบบริการ API ของ YouTube ทั้งหมด (รวมถึงข้อมูล API ทั้งหมด) และข้อมูลลับของ YouTube ในครอบครองหรือควบคุม รวมถึงจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ตามคําขอของ YouTube คุณจะรับรองการลบบริการ YouTube API ทั้งหมด (รวมถึงข้อมูล API ทั้งหมด) และข้อมูลลับของ YouTube ในครอบครองหรือควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอํานาจผูกพันคุณ YouTube อาจสื่อสารกับเจ้าของบัญชีซึ่งมีบัญชีที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเข้าสู่ระบบที่มอบหมายให้คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณโดยอิสระเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการระงับหรือการสิ้นสุดสิทธิ์เข้าถึงหรือการใช้บริการ API ของ YouTube และการแสดงโฆษณาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไคลเอ็นต์ API ของคุณ (หากมี)

  24.4 การสิ้นสุดการสนับสนุนหรือความพยายามในการแก้ไข หาก YouTube เลือกที่จะสนับสนุนหรือมอบ API แก่คุณหรือไคลเอ็นต์ API ของคุณสําหรับบริการ YouTube API โปรดทราบว่า YouTube อาจระงับหรือยุติการสนับสนุนหรือแก้ไขโปรโตคอลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ API หรือไคลเอ็นต์ API ที่เฉพาะเจาะจง, หมวดหมู่ของผู้ใช้หรือไคลเอ็นต์ API หรือผู้ใช้ทั้งหมดหรือไคลเอ็นต์ API

  24.5 ไม่มีภาระหน้าที่ให้ โดย YouTube ไม่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการ YouTube API คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการทําธุรกิจและดูแลไคลเอ็นต์ API อยู่เสมอโดยไม่สามารถเข้าถึงบริการ API ของ YouTube ในด้านใดๆ ได้

  24.6 การมีผลต่อไป ข้อกําหนดนี้จะใช้บังคับกับข้อกําหนดใดๆ เหล่านี้ต่อไป แม้ว่าจะใช้หรือไม่มีก็ตาม