Warunki korzystania z usług YouTube API (Europa, Bliski Wschód i Afryka)

Uwaga: przestrzeganie zasad dla deweloperów w YouTube zawiera wskazówki i przykłady, które pomogą Ci zadbać o to, aby Twoi klienci korzystający z interfejsu API przestrzegali konkretnych warunków oraz zasad dotyczących usług interfejsu API YouTube. Przewodnik zawiera informacje o tym, jak YouTube egzekwuje niektóre aspekty Warunków korzystania z interfejsu API. Nie zastępuje on jednak żadnych istniejących dokumentów.

De volgende YouTube API Services Servicevoorwaarden is een juridisch document waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Neem het regelmatig drzwi en zorg ervoor dat u het begrijpt. U kunt zich abonneren op de RSS channel voor wijzigingsgeschiedenis om op de hoogte te raken van wijzigingen in de YouTube API Servicesvoorwaarden. Bij het doornemen van de volgende YouTube API Services hieronder en drzwi toegang te krijgen tot en gebruik te Maken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gedachten te houden:

Het Whyeren en bevorderen van de groei van de YouTube-gemeenschap van Makers, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders is erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services om ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het ecosysteem van YouTube en zijn gebruikers. Indien uw implementatie in strijd is met de YouTube API Services Servicevoorwaarden of een negatief Effects heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen we beperkingen en verboden opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

Bedankt,
, zespół ds. usług YouTube API

Usługa usług interfejsu API YouTube

Chcę wykazać, że interesuje mnie usługa YouTube API. De YouTube API Services (zoals hieronder uiteengezet) worden u aangeboden Door YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 („YouTube”, „wij”, „ons”, „onze” te noemen). Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden („Servicevoorwaarden”) jest dokumentem waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Onder de „YouTube API Services” wordt verstaan (i) de YouTube API Services (bijv. YouTube Data API Service w YouTube Reporting API Door het bezoeken en gebruik van de YouTube API Services en in ruil voor het ontvangen van de voordelen van de YouTube API Services aangeboden Door YouTube, verklaart u zich akkoord met de Overeenkomst (zoals hieronder uiteengezet).

 1. Begrippen. Deze gedefinieerde termen zullen de volgende betekenissen hebben:

  1. Onder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit die direct of pośredni zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, z onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder Google Inc.
  2. Onder API Client (Klient API) wordt verstaan een site of Softwareapplicatie (inclusief een mobiele applicatie) ontwikkeld door u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services.
  3. Onder Ontwikkelaarsbeleid wordt verstaan het beleid met betrekking tot de YouTube API Services momenteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies waaraan u en uw API Client(s) dienen te voldoen API of YouTube over toast alle andere voor API
  4. Persoonsgegevens heeft de betekenis die aan die term is gegeven in Nationale wetten van EU Lidstaten welke een implementatie zijn van de Europese Dataprotectie richtlijn 95/46/EC zoals van tijd tot tijd kan worden vanget tijdig kan worden.
  5. Onder YouTube Merkeigenschappen wordt verstaan de handelsnamen, merken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenschappen van YouTube.
  6. Onder YouTube Merkrichtlijnen wordt verstaan de YouTube API Services Merkrichtlijnen momenteel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines.
  7. Onder YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in verband met uw bezoek aan of gebruik van de YouTube API Services, maar exclusief informatie die u onafhanlif informatie die u onafhanlide
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite wordt verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube inclusief de webpagina's die momenteel te vinden zijn op https://developers.google.com/youtube
  9. Onder YouTube Richtlijnen wordt verstaan de richtlijnen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite inclusief de YouTube Merkrichtlijnen.
  10. Onder YouTube Voorwaarden wordt verstaan de YouTube Servicevoorwaarden momenteel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms.
 2. De Overeenkomst.

  2.1. Onderdelen van de Overeenkomst. De Overeenkomst bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. het Ontwikkelaarsbeleid;
  3. de YouTube Richtlijnen;
  4. de referenties aan u en uw API Klientów API toegewezen drzwi YouTube firmy Google;
  5. de Google Software Principes, momenteel te vinden op http://www.google.com/corporate/software_principles.html; pl
  6. de YouTube Voorwaarden.

  2.2. Gebruiksvoorwaarden. Lees voordat u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst bestaat zorgvuldig drzwi en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Indie u niet akkoord gaat spotkają się z minionymi w zakresie usług interfejsu API YouTube.

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst. YouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat te allen tijde wijzigen. YouTube zal wijzigingen in de Servicevoorwaarden bekendmaken drzwi de wijzigingen te plaatsen op https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (z een opvolgende URL), en YouTube zal u schriftelijk in kennis brenvomailgen van wijking in brenvomailz van wijking in schriftelijk YouTube zal u op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 30 dagen na de bekendmaking in werking t Echter, wijzigingen die specifiek betrekking hebben op een nieuwe functionaliteit of wijzigingen aangebracht om juridische redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking treden. Als u niet instemt met wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen. YouTube zal u informeren over uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen. Als u niet uitdrukkelijk beëindigt, zullen de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services door u of uw API Client(s), inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactivitekingiten met betrekking API dewenging API dewengingup, uw voortdurende ontwikkelingsactivitekingiten met betrekking API dewvanging API

  2.4 Voorrang. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat met betrekking tot de YouTube API Services, dan hebben deze Servicevoorwaarden voorrang.

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

  3.1. Naleving van de Overeenkomst. Klienty API, z których korzystają użytkownicy, u en uw API Client(s) zullen (i) te allen tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services; (ii) alleen de YouTube API Services openen (of trachten te openen) om uw API client(s) te ontenkelen API Services openen (of trachten te openen) om uw API Client(s) te ontenkelen del Linux Services YouTube kan uw toegang tot of gebruik van ieder deel van de YouTube API Services (inclusief referentie aan u toegewezen drzwi u of uw API Client(s)) opschorten of beëindigen, aanvullende vereisten en beperkingen opleggen, of

  3.2 Niet-bevoegde personen. U dient de Overeenkomst, of toegang tot of gebruik van de YouTube API Services niet te aanvaarden indien (i) u niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om een bindend service met ons af te sluiten API Services ons af te sluiten API, of (ii) u een per

  3.3 Aanvaarding anderen. Indien u de YouTube API Services gebruikt namens iemand anders (zoals een werkgever), verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon of entiteit te binden aan de Overeenkomst en lines de Overeenkomst tearenkomst pereanvaarden, doet u ditwins aanvaarden, name

 4. Rejestrator. Om de YouTube API Services te openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens) als onderdeel van het registratie proces YouTube, of als onderdeel van uw egor Services of onderdeel van uw egor We kunnen de informatie bewaren tot we deze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld voor enterpriseuele doeleinden en integriteitsbewaking. Ons Privacybeleid, momenteel te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/, licht toe hoe wij uw Persoonsgegevens behandelen en uw privacy beschermen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt in het kader verstrekt in het kader API Services.

 5. Naleving van wetten. Klienty interfejsu API, u en uw API Client(y) zullen (i) zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften, en (ii) de YouTube API Services niet openen of gebruiken op eichen manier die dergelijult name enichnsuins wetten, regels die dergelijke wetten, regels en voorschriften, pl Zonder het voorgaande te beperken, zult u nie distribueren of toegang bieden aan uw API Client(s) op een manier die in strijd is metexportcontrole- of handelswetten van de Verenigde Staten.

 6. Więcej informacji o klientach API. YouTube mag teen allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(s) en deze beoordelen en Inspectioneren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien en controliferen, om kwaeniteit te

 7. Gebruikersprivacy en API Clients. Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten), voldoet u aan alle van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen. Iedere API Client zal zich houden aan een gepubliceerd privacybeleid en zal deze verstrekken, welke duidelijk en nauwkeurig aan zijn gebruikers beschrijft welke gebruikersinformatie u en uw API Client

 8. Wierzymy. Voor zover u en uw API Client(s) (osoba generatywna, klienty interfejsu API, klienty bramki z branży), m.in. o zasobach internetowych, klienty API, klienty API, klienty uzelf en anderen die namens u handelen verplichten om passende adadminatieve en teigheld API, organy

 9. Kennisgevingen.

  9.1. Vereiste kennisgeving.

  1. als u voor uw API-client(s) gebruikmaakt van een YouTube API-service waarmee gebruikers video's kunnen senden naar sites, apps, services of producten van YouTube, moet op het scherm of venster waarop de send eindgebruiker op de send eindgebruiker op de send

   'Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die u sendt in overeenstemming is met de Servicevoorwaarden van YouTube (inclusief de Communityrichtlijnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juiste URL toe uit de volgen] Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen”.

   Als de send wordt uitgevoerd op een desktopcomputer of een ander niet-mobiel apparaat, is de applicablee URL https://www.youtube.com/t/terms. Als de send wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, is de applicablee URL http://m.youtube.com/terms.

  2. Podstawa van artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers video's kunnen senden naar website, apps, services of producten van YouTube, iedere gebruiker de optie bieden om evange om eiser-videos senden/naar het eigen Als gebruikers ook video's naar uw YouTube-kanaal kunnen senden via uw API-client(s), (i) moeten de voorwaarden van uw licentie voor de desbetreffende video's duidelijk worden vermeld, inclusief een duideli,

  3. Als uw API-client (of een deel daarvan Kinderen target of op kinderen gericht is (zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wet(ten), inclusief de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) en de Europese Algemene verordening API Elke Op kinderen gerichte API-client die bij Google wordt gemeld, volgens artikel III.J.2.b van het Beleid voor ontwikkelaars of anderszins, wordt hier een Bekende op kinderen gerichte API-client genoemd. Ook (b) worden YouTube API-schrijfbewerkingen (inclusief, maar niet beperkt tot, content Uploaden, reageren en playlist Maken/delen) Door gebruikers van een Bekende op kinderen gerichte API-client niet geïenartmenteerd YouTube daki internetowe, aplikacje, usługi i produkty Raadpleeg voor meer informatie artikel III.J (Op kinderen gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars.

  4. Als uw API-client geen Op kinderen gerichte API-client is, moet u én van de volgende activityies ondernemen: (a) gebruikers van uw niet-Op kinderen gerichte API-client de mogelijkheid bielen hun content via uw Hier vindt u meer informatie over hoe u bepaalt of uw content voor kinderen is gemaakt.

  9.2 Kennisgeving aan Europese gebruikers. Voor gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan het EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, momenteel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.

 10. Merkeigenschappen en toewijzing.

  10.1. Licencjonowanie. YouTube verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigenschappen weer telun geeven, welke uizekendrich in.

  10.2 Beperkingen. Alle gebruik van de YouTube Merkeigenschappen (waaronder bijbehorende Goodwill) komt ten goede van YouTube. W wijst onherroepelijk aan YouTube alle rechten, titels en belangen toe u verkrijgt uit de YouTube Merkeigenschappen. U zult op geen enkel moment de geldigheid van de YouTube Merkeigenschappen, hun registratie aanvechten of andere helpen deze aan te vechten (behalve voor zover u dat recht bij wet niet kuntge opgult) en u z

  10.3. Toeschrijving. Alle API Clients dienen behoorlijke toeschrijving te bieden in overeenstemming met de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube Merkeigenschappen. YouTube behoudt zich het recht voor om te bepalen of uw toeschrijving(s) en weergave van de YouTube Merkeigenschappen voldoen aan de YouTube Merkrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden. YouTube behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw licentie om de YouTube Merkeigenschappen weer te geven te beëindigen.

 11. Eigendomsaanduidingen. U zult geen servicevoorwaarden van YouTube of Google of enige links naar of kennisgevingen over die voorwaarden verwijderen, of enig auteursrecht, merk of andere eigendomsaanduiding verwijderen, onlewiesbagear maken of veranderen; In het geval dergelijke aanduidingen niet verschijnen op of niet worden verstrekt via de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlijnen, voor zover vanepassing.

 12. Rechten van derden. Klienty interfejsu API, zullen geen inbreuk Maken op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of recht op publiciteit en deze

 13. Publiczny. YouTube mag gebruik Maken van de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijke naam bij personen), productnamen of logo's inpresents, marketingmaterialen, klantenenlijsten, klantenenlijsten, financiële Client verslagen, websitevermeldingen van klantenen pl, sitevermeldingen van klantenen, plakietka reklamowa, materiały marketingowe U verleent aan YouTube en haar Aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, haveldwijde licentie om de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijk naeleam bij personen), productnaam of logo U mag geen openbare verklaringen afleggen die betrekking hebben op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services, die een partnerschap met of sponsoring of intensywnych drzwi YouTube suggereren, zonder de voorafgaftande beoordeling en schemvanesteli.

 14. Informacje o usługach interfejsu API YouTube.

  14.1. Recht om te wijzigen. YouTube jest steeds aan het innoveren en als onderdeel van deze voortdurende innovatie kan YouTube te allen tijde en zonder kennisgeving of YouTube API Services van de YouTube API Services, klienci-klienci-interfejs API, specyfikacja interfejsu API dla klientów, metody wykonywania i rodzaju usług, protokół YouTube zal proberen om u een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een vooraankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen spotkał terugwerkende kracht. In het geval YouTube van plan is om incompatibele wijzigingen met terugwerkende kracht aan te brengen in de YouTube API Services, zal YouTube een dergelijke wijziging aankondigen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen de Softwarekoncodesie, in alle redelijkheidging aankondigen op de YouTube Ontwikkelaarswebsite en proberen de Softwarekoncodesie, in alle redelijkheidhave.

  14.3. Bijzondere voorwaarden. Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden geïdentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services. YouTube zal redelijke inspanningen doen om de Softwarecode voor de Subject API Services te handhaven voor een jaar vanaf 10 lutego 2017 r.,

  1. tenzij YouTube bij wet, rechterlijk betrekking met derden (inclusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht is om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. tenzij het zou kunnen leiden tot privacy-, veiligheids- of ander risico, aanzienlijke economische of materiële technische last; of
  3. behalve voor eigenschappen opgenomen in de Subject API Services die niet of niet meer beschikbaar zijn op of via de YouTube producten, diensten, apps for YouTube productsen (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie), istnieje uitzondering van de YouTube API.

  Na 10 lutego 2017 r. kan YouTube de Subject API Services aanpassen of stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven.

 15. Verbruik en limity. YouTube kan te allen tijde een quotum vaststellen voor het verbruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Client, een Kategoriae gebruiker of API Clients, alle gebruikers klientów API. Klienty interfejsu API nie mogą być prowadzone w ciągu dnia. YouTube kan aanvullende vereisten vaststellen die betrekking hebben op het verbruik of storage, bijvoorbeeld in het Ontwikkelaarsbeleid.

 16. Geen impliciete rechten.

  16.1. Eigendom. Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behouden YouTube, haar Aangesloten entiteiten en hun licentiegevers en leveranciers alle rechten op, titels en eigendom van (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten (biur), Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client(s), spotkał się z uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2. Geen andere rechten. Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten, verleent YouTube u geen andere rechten of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit hoofde van het estoppel-beginsel of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit hoofde van het estoppel-beginsel)

  16.3. Geen licenties of rechten op octrooien of content. Zonder af te doen aan het algemene karakter van het vorenstaande worden er geen rechten of licenties verleend op grond van octrooien in het bezit van of beheerd icon YouTube of haar Aangeslotele entiteities, en geen entiteities, en geen word Services Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan YouTube.

 17. Niet-exclusief. De Overeenkomst jest niet-exclusieve overeenkomst. U erkent en aanvaardt dat YouTube en haar Aangesloten entiteiten website, applicaties, producten of diensten kunnen ontwikkelen of zullen ontwikkelen, die concurreren met de YouTube API Services of andere producten of diensten product en YouTube en haar Aangesloten, die concurreren met de YouTube API Services of andere producten of diensten entiteiten, en YouTube en haar aangesloten pl YouTube en haar aangesloten

 18. Vertrouwelijkheid. Społeczność YouTube spotyka się z usługami interfejsu API YouTube dzięki YouTube Vertrouwelijke Informatie bevatten. YouTube Vertrouwelijke Indien u enige YouTube Vertrouwelijke Informatie ontvangt, zult u deze vertrouwelijk houden, niet gebruiken behalve in het kader van uw toegestane gebruik van de YouTube API Services op grond van de Overekenankomst, ent van de Overekenankomst, Indie

 19. Gwarancje i wyłączenie odpowiedzialności.

  19.1. Naleving van de Overeenkomst. Iedere partij garandeert de andere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  19.2. Geen garanties. Geen voorwaarden, garanties of andere bepalingen zijn van toepassing op een dienst, Software, andere goederen of diensten geleverd ports YouTube of haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeenkomver van toepassing op een dienst, tenzij kuit druk. Overeenkomver, tenzij kuit.

  19.3. Wyłączenia odpowiedzialności w Aanvullende. Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn alle impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden met betchuking tot bevredigende kwalitees of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden met betchuking of bevredigende kwalite) YouTube of haar Aangesloten entiteiten garanderen u in het bijzonder niet dat:

  1. de YouTube API Services zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services ononderbroken, tijdig, beveiligd of websitesvrij zullen zijn;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of anders geldig zullen zijn; z
  4. enhoud (inclusief audiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) de YouTube API Services, oprogramowanie waaronder, kod, inhoud (inclusief audiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat aan u en uw API Client(s) geleverd wordt als,

  19.4. Geen externe garanties. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), zal geen advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, drzwi ugar ontvangen van YouTube, onderworpen aan Artikel entitch, udziele dyrektywy za pomocą interfejsu API,

  19.5. Interfejsy API. De content aangeboden als deel van API gegevens omvat video, audio, afbeeldingen, foto's, text, internationalieve functies, Software en ander materiaal, waaronder muziek, geluid, opmerkingen, skrypty i kombinacje audiowizualne. YouTube is een aanbieder van hostdiensten voor content en YouTube is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de wettigheid van dergelijke content, met inbegritsop van content diebeledigend, API-gegevens worden drzwi u en uw API Client(s) naar eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zijn voor enige schade aan decomputersystemen of apparaten van u of uwenge.

  19.6. Diensten van derden. Daarnaast kunnen de YouTube API Services łączy naar zewnętrzne witryny en online diensten bevatten die niet het eigendom zijn van YouTube of the door YouTube beheerd worden. YouTube heeft geen Controle over en neemt geen verantwoordelijk op zich voor dergelijke sites en online diensten.

 20. Beperking van Aansprakelijkheid.

  20.1. Beperkingen.

  1. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van de partijen uitsluiten of beperken voor:

   1. dood of persoonlijk allow als gevolg van nalatigheid van én van de partijen of hun bedienden, agenten of werknemers;
   2. oszustwa polegającego na oszustwie voorstelling van Zaken;
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring); z
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  2. Behoudens Artikel 20.1(a) dejengtenge dejengever 20.0

  20.2. Aanvullende beperkingen. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, toepasselijk recht, en onderworpen aan Artikel 20.1 to YouTube totale aansprakelijkheid op grond van of in verband met deze Overeenkomst (hetzizij in kontrakt, onrechtmatige daad, onrechtmatige daad)

 21. Vrijwaring.

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers;
  2. daadwerkelijke of vermeende schending van de Overeenkomst (of een deel daarvan)door u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of onderchering van uw gebruikers, inclusief daadwerkelijke of vermeende
  3. nige treść, gegevens, technologie materialen verstrekt of bijgedragen drzwi via u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s), enige van uw gebruikers en nietor YouTube en haar Aangesloten entiteiten.

  YouTube kan geheel naar eigen goeddunken ervoor kiezen om u aan te wijzen om u aan te wijzen voor de verdediging van de Vordering waarvoor u verplicht bent om YouTube en haar Aangesloten entiteiten te vrieljwaren uit hoof. Indien de verdediging of schikking drzwi u is opgenomen, kan YouTube op ieder moment daarna haar eigen Consultingur aanwijzen (op eigen kosten); of kan YouTube de verdediging en schikking van een dergelijke Vordering overnemen. U stemt ermee in een dergelijke Vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkethrough van YouTube. Beide partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zijn om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen. U erkent dat de beperkingen en belemmeringen in de Overeenkomst nodig en redelijk zijn om YouTube te beschermen en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat een financiële schadevergoeding niet toereikw is vosor u. Dienovereenkomstig.

 23. Niet-uitoefening. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, gedurende de Overeenkomst en drie (3) jaar na enige beëindiging of afloop van de Overeenkomst drzwi u of YouTube, gaat u ermee akkoord teoking teotellin teoking API Niettegenstaande het voorgaande, in het geval dat YouTube of Google Inc. eerst een vordering op grond van octrooirechtinbreuk jegens u aanhangig maakt in een rechtzaak (uitgezonderd een vordering)

 24. Piszę.

  24.1 Adres drzwi u. U kunt uw wettelijke overeenkomst spotkał się z YouTube te allen tijde beëindigen drzwi uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Services stop te zetten (waaronder het stopzetten van de toegang en gebruik dor uw API Client(s) name en degenen die Manager API Client(s) name). U hoeft YouTube niet specifiek in kennis te stellen wanneer u uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services stopzet, tenzij anderszins vereist drzwi YouTube.

  24.2 Inicjowanie przez YouTube. Niettegenstaande iets waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, behoudt YouTube zich het recht voor om te allen tijde (i) toegang tot of gebruik van enig Client Client van de YouTube API Services drzwi u, uw API Client(s) en Mogelijk moeten wij bijvoorbeeld genoemde rechten rechten uitoefenen in gevallen waarin u tekort komt in de nakoming van deze Overeenkomst, rechterlijk bevel, als we geloven er sprakans is Hoewel wij zullen proberen u hiervan op redelijke termijn kennis te geven, zijn wij daartoe niet verplicht.

  24.3. Efekt van de beëindiging. Bij eventuele opschorting, aankondiging van beëindiging of beëindiging (al dan niet drzwi u of YouTube) zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van alle YouTube Eigendom en zult u alle YouTube API Services (inclusief alle API-gewigtros) Op verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (inclusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie die u in uw bezit hebt of die u beheert, schriftelijk certify lateren en ditvoid certifica lateren. YouTube kan onafhankelijk communiceren met iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijn met de reference toegewezen aan u of uw API Client(s), om kennis te geven van zowevans de schorsing API

  24.4. Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen. Niezależna platforma YouTube ervoor kiest om u of uw API Client(s) API, przegląd interfejsu API YouTube, z której korzystają inne usługi interfejsu API YouTube, kan deze ondersteuning of aanpassingsinning worden opgeschort of beëindigd API Client/s, op elkgesge gewenuis API Services en z

  24.5. Geen verplichting om te leveren. W YouTube są prowadzone działania świadczące usługi w zakresie interfejsów API YouTube. Het is uw volledige verantwoordelijkheid om te allen tijde voorbereid te zijn om uw zakelijke activityiviteiten uit te voeren en uw API Client(s) te exploiteren zonder toegang tot enig aspekt van de YouTube API Services.

  24.6. Voortbestaan.